Lakuan Ilokusi Ucapan Zahid Hamidi dalam PAU 2017 dan 2018 (Illocutionary Acts in Zahid Hamidi's PAU 2017 and 2018 Speeches)

Harshita Aini Haroon, Noor Asliza Abdul Rahim, Noriha Basir, Zaliza Zubir

Abstract


Kajian berkaitan ucapan politik bukan sesuatu yang baharu dan telah dikaji daripada pelbagai aspek termasuk aspek penggunaan bahasa. Ucapan politik merupakan wahana yang menggabungkan penyampaian idea dan ideologi melalui penggunaan bahasa supaya dapat difahami oleh pendengar. Kejayaan menyampaikan sesuatu ucapan politik bergantung kepada hujah yang meyakinkan pendengar. Sehubungan itu, kajian ini mengemukakan analisis tentang penggunaan lakuan tutur (LT) sebagai satu strategi penghujahan yang berkesan. Objektif kajian ini ialah membandingkan penggunaan LT dalam dua situasi yang berbeza, seterusnya mentafsir dan memberi penjelasan akan dapatan yang diperolehi hasil daripada perbandingan tersebut. Data utama kajian merupakan dua teks ucaptama Zahid Hamidi, iaitu teks Perasmian Perhimpunan Agung UMNO 2017 (PAU2017) yang berlaku sebelum pilihan raya umum ke -14 (PRU14) dan ucaptama dalam Perhimpunan Agung Umno 2018 yang diadakan selepas kekalahan parti dalam PRU14. Kaedah kualitatif digunakan untuk menganalisis penggunaan aspek lakuan tutur pengucap dengan bersandarkan kerangka teori Bach dan Harnish (1979). Secara keseluruhan dapatan menunjukkan kempat-empat LT, iaitu LT Pengumuman (Constatives), Arahan (Directives), Perjanjian (Commissives) dan Perakuan (Acknowledgements) diaplikasikan oleh pengucap. LT Pengumuman dan LT Arahan telah digunakan secara khusus untuk mempengaruhi dan meyakinkan pendengar akan hujah yang dikemukakan dalam PAU 2017 berbanding dalam PAU 2018. Kajian juga menunjukkan selepas PRU14, pengucap lebih banyak mengaplikasikan LT Perjanjian dan LT Perakuan.  LT Perjanjian dalam teks 2018 adalah sebanyak 10.3% berbanding 4.5% pada 2017 dan LT Perakuan dalam teks 2018 adalah sebanyak 9.3% berbanding 5.4% pada 2017. Perubahan ini disebabkan oleh keperluan bagi Zahid untuk menyesuaikan tutur katanya dengan senario sosio-politik pada tahun 2018. Hal ini membuktikan bahawa senario sosio-politik jelas mempunyai kesan terhadap jenis LT yang digunakan dalam ucapan ahli politik. Kajian ini juga memberi mesej kepada ahli politik supaya memastikan ucapan yang disampaikan mengandungi LT yang sesuai dengan keadaan semasa yang dapat difahami dengan mudah oleh penyokong mereka

 

Kata kunci: perhimpunan agong UMNO; lakuan ilokusi; presiden; pilihan raya umum; ucapan politik 

 

Illocutionary Acts in Zahid Hamidi's PAU 2017 and 2018 Speeches

 

ABSTRACT

 

Studies on political speeches are not new and cover various aspects including that of language use. Political speeches are a medium through which ideas and ideologies are communicated through language use for the sake of the listener’s understanding. The success of delivering a political speech depends on the use of persuasive arguments. This study presents an analysis of the use of speech acts as an effective argumentative strategy. Its two objectives are to compare the use of speech acts in two different situations, and to explain the results obtained from the comparison. The data of the study comprise two keynote addresses by Zahid Hamidi. The first is the keynote at the 2017 UMNO General Assembly before the 14th General Election (PRU14) in 2017, and the second is his keynote address at the 2018 UMNO General Assembly, after the party's defeat in PRU14. The analysis used qualitative method, adopting Bach and Harnish's (1979) theoretical framework. Overall findings show Zahid Hamidi used constatives, directives, commissives and acknowledgements in his speeches. Constatives and directives were specifically utilised to influence and convince the audience of his arguments more in his 2017 speech than in the 2018 one. After PRU14, Zahid used more of commissives and acknowledgments. Commissives stand at 10.3% in the 2018 speech, compared to 4.5% in 2017 and acknowledgements is at 9.3% in 2018 compared to 5.4% in 2017.  The change in use of the speech acts across the two years suggests that Zahid has had to adjust his use of words and language to fit in with the 2018 socio-political scenario. The results show that socio-political scenario clearly has an impact on the type of speech acts used in politicians’ speeches. The findings also send a message to politicians that their speeches should contain speech acts appropriate to the current scenario, which can be understood clearly by their supporters. 

 

Keywords: UMNO general assembly; illocutionary acts; president; general election; political speech


Full Text:

PDF

References


Alattar, R.A.S. (2014). A Speech Act Analysis of American Presidential Speeches. Arts Journal. 110, 1-39.

Altikriti, S. (2016). Persuasive Speech Acts in Barack Obama’s Inaugural Speeches (2009, 2013) and The Last State of the Union Address. International Journal of Linguistics Vol. 8(2), 47-66

Amir Juhari & Zaitul Azma Zainon Hamzah (2015). Penggunaan Lakuan Pertuturan dalam Mesyuarat. Jurnal Linguistik. Vol. 19(1), 48-57.

Arina Johari & Indirawati Zahid (2016). Manifestasi Kesantunan Melayu dalam Ujaran Memberi dan Meminta Nasihat. GEMA Online® Journal of Language Studies. 16(2), 73-94.

Asmah Hj. Omar (2007). Kesantunan Bahasa dalam Pengurusan Pentadbiran dan Media. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur.

Babatunde, S. & Odepitan, O. (2009). Pragma-rhetorical Strategies in Selected Speeches of Nigerian President Olusegun Obasanjo. Dlm. A. Odebunmi, & Babajide A. Religious (pnyt.). Communication in Nigeria

Publication of Lincon Gmbh (pp. 297-312).

Bach, K & Harnish R.M. (1979). Linguistic Communication and Speech Acts.The MIT Press.Camridge & London.

Beard, A. (2000). The Language of Politics. London: Routledge.

Dylgjeri, A. (2017) Analysis of speech acts in political speeches. European Journal of Social Sciences Studies. Vol. 2(2), 19- 26.

Sarfo, E. & Krampa, E.K. (2013) Language at War: A Critical Discourse Analysis of Speeches of Bush and Obama on Terrorism. International J. Soc. Sci. & Education. Vol. 3(2)

Fawwaz Al-Abed Al-Haq, Nazek Mahmoud Al-Sleibi. (2015). A Critical Discourse Analysis of Three Speeches of King Abdullah II. US-China Foreign Language. Vol. 13(5), 317-332. doi:10.17265/1539-

/2015.05.00

Idris Aman (2004). Bahasa dan Kepimpinan: Pengkhalayakan Wacana Perdana Menteri Dato’ Seri Dr. Mahathir Mohamad. Akademika. 65, 3-25

Idris Aman (2010). Mengurus Wacana dan Kepimpinan: Analisis Ucapan Sulung Perdana Menteri Malaysia Ke-enam. Pusat Pengajian Bahasa dan Kemanusiaan, UKM.

Leech, G.N. (1983). Principle of Pragmatics. London: Longman.

Lincoln, Y.S., & Guba, E.G. (1985). Naturalistic inquiry. Beverly Hills, CA: Sage.

Muhammad Zuhair Zainal (2017). Lakuan Ilokusi Guru Dalam Pengajaran Bahasa Melayu. GEMA Online® Journal of Language Studies. 17(4), 191-208.

PAU (2018). Najib Harapkan Kebenaran Dari Zahid. Diakses 29 September 2018 dari https://www.malaysiakini.com/news/445291

Radiman & Zaitul Azma Zainon (2013). Wacana Kepimpinan dalam Ucapan Abdullah Ahmad Badawi. Jurnal Bahasa, Vol. 13(1).

Rahim Aman & Norfazila Ab. Hamid. (2015) Strategi Wacana Komunikasi Teks Tengku Razaleigh Hamzah: Satu Analisis Kebahasaan. Jurnal Komunikasi. Vol. 31(1), 205-220.

Rohaidah Mashudi (2017). Peraturan Interaksi Peristiwa Komunikatif Wawancara dalam Akhbar. GEMA Online® Journal of Language Studies. Vol. 17(3), 70-85.

Sameer, I.H. (2017). The Analysis of Speech Acts Patterns in Two Egyptian Inaugural Speeches. Studies in English Language and Education. Vol. 4(2), 134-147.

Wang, J. (2010). A Critical Discourse Analysis of Barack Obama‟s Speeches. Journal of Language Teaching and Research. Vol. 1(3), 254-261. doi:10.4304/jltr.1.3.254-261.

Ucapan Perasmian Timbalan Presiden UMNO dalam Persidangan Agong UMNO 2017. Diakses dari sumber https://www.bharian.com.my/berita/politik/2017/12/359205/ucapan-perasmian-naib-presiden-umno

Ucapan Perasmian Presiden UMNO dalam Persidangan Agong UMNO 2018. Diakses https://umno-online.my/2018/09/29/pau-2018-umno-bangkit-ucapan-dasar-presiden-umno/
DOI: http://dx.doi.org/10.17576/gema-2020-2002-06

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

 

 

eISSN : 2550-2131

ISSN : 1675-8021