Analisis Leksikografi dan Semantik Perkataan al-Kafur dalam Al-Qur’an (Analysis of Lexicography and Semantic The word al-Kafur in the Quran)

Saipolbarin Ramli, Nazri Atoh, Zarima Mohd Zakaria, Hairullfazli Mohammad Som, Mohd Zaki Abd Rahman

Abstract


Perkataan al-Kafur merupakan antara istilah tumbuh-tumbuhan yang terdapat dalam Al-Qur’an. Perkataan al-Kafur direkodkan sekali sahaja dalam Al-Qur’an iaitu dalam surah al-Insan ayat kelima. Perkataan al-Kafur dalam bahasa Arab dapat dilihat perbincangannya dalam bidang filologi Arab, hadith, tafsir Al-Qur’an, leksikografi dan syair Arab. Terdapat perselisihan pendapat dalam kalangan sarjana Arab-Islam bagi menentukan maksud perkataan al-Kafur. Sebahagian daripada mereka merujuk kepada maksud kapur barus, manakala sebahagian yang lain merujuk kepada maksud pokok oleander dan beberapa maksud yang lain. Faktor yang menyebabkan perselisihan dalam kalangan sarjana Arab-Islam adalah kerana perkataan al-Kafur yang terdapat dalam Al-Qur'an merujuk kepada nikmat yang terdapat di dalam syurga. Kajian ini bertujuan untuk mencari maksud sebenar perkataan al-Kafur seperti yang digambarkan dalam Al-Qur’an. Kajian ini berbentuk kualitatif yang menggunakan kaedah kajian perpustakaan dalam proses pengumpulan dan penganalisisan data. Untuk mendapatkan data yang lengkap, perbincangan juga turut melibatkan konteks penggunaan perkataan al-Kafur dalam tafsir Al-Qur’an, hadith dan juga syair-syair Arab. Selain itu, kajian ini juga menggunakan data perbandingan dari bidang sains pertanian dan sains perubatan Islam. Dapatan kajian menunjukkan bahawa kapur barus adalah tafsiran yang paling hampir dengan perkataan al-Kafur seperti yang digambarkan dalam Al-Qur'an. Kajian ini dapat merungkaikan konflik dalam memahami ayat Al-Quran dan pada masa yang sama menolak dakwaan bahawa terdapat ketidaksempurnaan dalam kandungan Al-Qur'an.

 

Kata kunci: Al-Kafur; Al-Qur’an; analisis teks; leksikografi Arab; semantik

  

ABSTRACT

 

The word al-Kafur is one of terms used for plants in the Quran. Al-Kafur is only cited once in the Quran, which is in the fifth verse of al-Insan. Discussions of the word al-Kafur in Arabic language can be found in the fields of Arabic philology, hadith, Quranic interpretation, lexicography and Arabic poetry. There were disagreements among Arab-Islamic scholars in determining the meaning of word al-Kafur. Some of them refer to it as cinnamomum camphora, some refer to it as the oleander tree, while others gave it other meanings. The factor that led to the dispute among Arab-Islamic scholars was due to the fact that word al-Kafur in the Quran carries the meaning of blessings in heaven. This study aims to elucidate the meaning of the word al-Kafur as described in the Quran. The study adopted a qualitative approach, which used the library search method in data collection and analysis. In an effort to achieve substantial data, the discussion involved the use of the world al-Kafur in different context as used in the interpretations of Quran, hadiths and Arabic poetry. This study also used comparative data from the fields of agricultural science and Islamic medical sciences. Finding from this study showed that the closest interpretation of the world al-Kafur as described in the Quran is cinnamomum camphora. This study has dissolved the conflict in understanding the Quranic verse and rejects allegations of imperfections in the content of the Quran.

 

Keywords: Al-Kafur; Quran; text analysis; Arabic lexicography; semantic


Full Text:

PDF

References


Abdul Qader Khaleel, Norsimah Mat Awal, Intan Safinaz Zainudin & Ashinida Aladdin. (2017). Meanings of Near-Synonims and Their Translation Issuee in The Holy Qur’an. Gema Online® Journal of Languages Studies. Vol. 17(4), 258-273.

Anwar ‘Alyan Abu Suwailim. (2001). Diwan Amru’ al-Qais wa Mulhaqatih bi Syarah Abi Sa‘id al-Sukkriy. Emiriah Arab Bersatu: Markaz Zayid li al-Turath wa al-Tarikh.

Abu ‘Amru al-Daniy. (1994). Al-Bayan fi ‘Addiy Ai Al-Qur’an. Kuwait: Markaz al-Makhtutat wa al-Turath wa al-Watha’iq.

Abu Hanifat Ahmad bin Dawwud al-Daynuriy. (1974). Kitab al-Nabat. Beirut, Lubnan: Dar al-Qalam.

Abu Hayyan Athir al-Din al-Andalusiy, Muhammad bin Yusuf bin ‘Aliy bin

Yusuf. (1993). Tafsir al-Bahr al-Muhit. Beirut, Lubnan: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyat.

Al-Azhariy, Abu Mansur Muhammad bin Ahmad. (1976). Tahzib al-Lughat. Kaherah, Mesir: Dar al-Misriyyat Lita’lif wa al-Tarjumat.

Al-‘Asqalaniy, Ahmad bin ‘Aliy bin Hajar. (1997). Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhariy. Amman, Jordan: Maktabat al-Risalat al-Hadithat.

Al-Fairuzabadiy, Majjad al-Din Muhammad bin Ya‘aqub. (2005). Al-Qamus al-Muhit. Beirut, Lubnan: Dar ’Ihya’ al-Turath al-‘Arabiy.

Al-Faiyumiy, Ahmad bin Muhammad bin ‘Aliy. (1977). Al-Misbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir LilRafa‘iy. Kaherah, Mesir: Dar al-Ma‘arif.

Al-Farra’, Abu Zakariya. (1955). Ma‘aniy al-Qur’an. t.p. Dar al-Surur.

Al-Ghasaniy al-Turkumaniy. (2000). Al-Mu‘tamid fi al-‘Adawiyat al-Mufradat. Beirut, Lubnan: Dar al-Kitab al-‘Ilmiyyat.

Al-Maraghiy, Ahmad Mustafa. (1946). Tafsir al-Maraghiy. Kaherah, Mesir: Maktabat Mustafa al-Baniy.

Al-Raziy, Muhammad bin Abu Bakar ‘Abd al-Qadir. (1986). Mukhtar al-Sihhah. Beirut, Lubnan: Maktabat Lubnan.

Al-Sa’adiy, ‘Abd al-Rahman Nasir. (2002). Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan. Riyad, Arab Saudi: Maktabat al-‘Abikan.

Al-Syawkaniy, Muhammad bin ‘Aliy. (2004). Fath al-Qadir al-Jami‘ baina Fanniy al-Riwayat wa al-Dirayat min ‘Ilm al-Tafsir. t.tp.t.p.

Al-Tabariy, Abu Ja‘far Muhammad al-Jarir. (2001). Jami’ al-Bayan ‘An Ta’wil Ai al-Qur’an. Kaherah, Mesir: Dar al-Hajir.

Al-Zabidiy, Muhammad Murtada. (1965). Taj al-‘Arus min Jawahir al-Qamus. Kuwait: Matba‘at Hukumat al-Kuwait.

Al-Zahabiy, Abu ‘Abdullah Muhammad bin Ahmad. (1990). Al-Tibb al-Nabawiy. Beirut, Lubnan: Dar ’Ihya’ al-‘Ulum.

‘Abd al-Mun’im Fahim al-Hadiy & Rina Muhsin Barkat (1998). ‘Alim al-Nabat fi Al-Qur’an Al-Karim. Universiti al-Zaqaziq, Mesir.

‘Abd al-Qadir bin ‘Umar al-Baghdadiy. (1997). Khazanat al-’Adab wa Labb al-Lubab Lisan al-‘Arab. Kaherah, Mesir: Maktabat al-Khanjiy.

Ibn al-Baitar. (2001). Al-Jami‘ al-Mufradat al-’Adawiyyat. Beirut, Lubnan: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyat.

Ibn ‘Asyur, Muhammad Tahir. (1984). Al-Tahrir wa al-Tanwir. Tunisia. Dar Tunisiyyat li Nasyar.

Ibn Faris, Abu Husain Ahmad Zakaria. (2001). Mu‘jam Maqayyis al-Lughat. Beirut, Lubnan: Dar I’hya’ al-Turath al-‘Arabiy.

Ibn Durayd, Abu Bakar Muhammad bin al-Hassan. (1987). Jamrat al-Lughat. Beirut, Lubnan: Dar al-‘Ilm LilMalayyin.

Ibn Jinniy, Abu al-Fath ‘Uthman. (2001). ‘Abd al-Hamid al-Handawiy. Al-Khasa’is. Beirut, Lubnan: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyat.

Ibn Juzaiy al-Kalbiy, Abu al-Qasim Muhammad. (1995). Al-Tashil li ‘Ulum al-Tanzil. Beirut, Lubnan: Dar al-Kutub ‘Ilmiyyat.

Ibn Kathir, Abu al-Fida’ Isma‘il al-Quraisiy. (1999). Tafsir Al-Qur’an al-‘Azim. Beirut, Lubnan: Maktabat al-‘Asriyyat.

Ibn Manzur, Muhammad bin Mukram. (1996). Lisan al-‘Arab. Beirut, Lubnan: Dar I’hya’ al-Turath al-‘Arabiy.

Ibn Qayyum al-Jawziy, Muhammad bin Abu Bakar. (2008). Al-Tabyan fi Aqsam al-Qur’an. Kaherah, Mesir: Al-Maktabat al-Mutanabbiy.

Ibn Sidah, Abu Hussin ‘Aliy bin Isma‘il. (2003). Al-Muhkam wa al-Muhit al-‘A‘zam fi al-Lughat. Kaherah, Mesir: Ma‘had al-Makhtutat al-‘Arabiyyat.

Ibn al-Wardiy. (2002). Manafi‘ al-Nabat wa al-Thimar wa al-Buqul wa al-Fawakih wa al-Khadarawat wa al-Rayahin. Dimasq, Syiria: Dar al-Kutub al-‘Arabiy.

Mahyudin Ritonga. (2015). Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies. Pandangan Para Ahli Bahasa Arab Tentang Bahasa Serapan dalam Al-Qur’an. Vol. 11(1),1-27.

Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqiy. (1994). Al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur’an al-Karim. Beirut, Lubnan: Dar al-Fikir.

Salman Harun. (1999). Mutiara al-Qur’an, Aktuliasasi Pesan Al-Qur’an dalam Kehidupan. Jakarta: Kaldera.

Sibawayh, ‘Amr bin ‘Uthman Qanbar. (1992). Al-Kitab. Kaherah, Mesir: Maktabat al-Khanjiy.

Syed Arabi Idid. (1992). Kaedah Penyelidikan Komunikasi dan Sains Sosial. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

http://www.qurancomplex.org

http://www.quranexplorer.com/quran
DOI: http://dx.doi.org/10.17576/gema-2018-1802-18

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

 

 

eISSN : 2550-2131

ISSN : 1675-8021