Strategi dan Teknik Terjemahan Novel Arab dalam Kalangan Pelajar Universiti (Arabic Novel Translation Strategies and Techniques used among University Students)

Harun Baharudin

Abstract


Strategi Pembelajaran Terjemahan (SPT) ini agak tersisih daripada arus pendekatan komunikatif dalam kurikulum bahasa Arab, namun para sarjana mengakui ia adalah strategi dominan yang diperlukan terutama kepada pelajar bahasa ketiga yang masih di peringkat keupayaan yang sederhana. Kajian ini bertujuan mengenal pasti tahap penggunaan strategi terjemahan dalam pembelajaran bahasa Arab secara keseluruhan dan mengikut klasifikasi secara spesifik, dan mengkategori jenis teknik terjemahan novel Arab dalam kalangan pelajar. Data kajian dikumpul daripada dua sumber iaitu dengan menggunakan soal selidik dan tugasan terjemahan novel adaptasi Arab yang berjudul ‘ "مغامرات توم سوير (Pengembaraan Tom Sawyer). Kajian ini melibatkan 129 pelajar jurusan Bahasa Arab di peringkat sarjana muda di dua buah universiti awam. Manakala kajian terjemahan novel Arab pula melibatkan 40 orang pelajar. Dapatan kajian menunjukkan bahawa tahap penggunaan Strategi Pembelajaran Terjemahan secara keseluruhan dalam kalangan pelajar universiti awam berada pada tahap penggunaan yang sederhana. Kajian juga menunjukkan terdapat dua kategori strategi pembelajaran terjemahan berada pada tahap sederhana, iaitu strategi terjemahan menulis dan strategi terjemahan campuran. Manakala tiga kategori lain berada pada tahap penggunaan yang rendah, iaitu strategi terjemahan membaca, strategi terjemahan bertutur dan strategi terjemahan mendengar. Teknik terjemahan novel Arab pula mendapati 130 jenis teknik terjemahan yang diklasifikasikan kepada enam jenis kumpulan di mana kajian mendapati jenis teknik  terjemahan calque adalah mendominasi. Kajian ini melihat bahawa SPT perlu dimanfaatkan dalam ketika berdepan dengan pelajar dari pelbagai aras agar bersesuaian dengan keupayaan bahasa.

 

Kata Kunci: Strategi Pembelajaran Terjemahan (SPT); teknik terjemahan; terjemahan novel; pembelajaran Bahasa Arab; bahasa ketiga

 

ABSTRACT

 

Translation Learning Strategy (SPT) is somewhat excluded from the communicative approach in the Arabic Language curriculum, however many scholars acknowledge that it is a dominant strategy which is critically needed especially by the third language students who are still at the moderate level. The study aims to; 1) identify the level of translation learning strategies used in the Arabic language learning as a whole, and according to the SPT classification in particular, and 2) categorize the types of translation techniques used by the students in the translation of Arabic novels. The data was collected using a questionnaire and  translated work of an Arabic novel entitled “. "مغامرات توم سوير (Pengembaraan Tom Sawyer). A total of 129 undergraduates in an Arabic language degree program in public university participated. On the other hand, study on the translation of Arabic novel involved 40 students. The findings show that the overall use of translation learning strategies among university students was at moderate level. The study also shows that there were two categories of translation learning strategies used at moderate level which were translation writing strategy and mixed translation strategy. While the other three categories which were found to be at the low level were the translation reading strategy, translation speaking strategy  and translation listening strategy. The Arabic novel translation technique found 130 types of translation techniques that were classified into six groups, in which the calque translation technique was dominant. This study concludes that SPT needs to be used with students from various levels to suit the different language abilities.

 

Keywords: Translation Learning Strategy (SPT), translation techniques, novel translation; Arabic language learning, third Language


Keywords


Kata Kunci: Strategi Pembelajaran Terjemahan (SPT); Teknik Terjemahan; Terjemahan Novel; Pembelajaran Bahasa Arab; Bahasa Ketiga

Full Text:

PDF

References


Al-Aqad, Mohammed H. M,. (2011). Difficulties and Solutions If Teaching Translation at Gaza Strip University. Proceeding Of The 3rd Postgraduate Conference Of Faculty Of Language And Linguistics, University Of Malaya. Kuala Lumpur.

Al- Hadithy, Tara Muayad. (2015). The Traditional Vs. The Modern Translation Classroom: A need for New Directions in The UAE Undergraduate Translation Programs. Procedia- Social and Behavioral Sciences. Vol. 192(2015), 180-187.

Al-Musawi, Numan M. (2014). Strategic Use of Translation in Learning English as a Foreign Language (EFL) among Bahrain University Students. Innovative Teaching. Vol. 3(4), 1-10.

Amin Karimnia. (2013). Undergraduate translation training: In search of Model. Procedia- Social and Behavioral Sciences. Vol. 70(2013), 915-921.

Arti, Havid. (2010). Is Theory Of Translation Needed To Build Students Translation Competence? Proceeding Of International Seminar On Language And Arts, Hlm. 320- 328.

Ashwaq Muhammad Salleh Kenali. (2009). Talim Asalib al-Tarjamah li Mutaallimin al- Arabiyah bi al-Marhalah al-Jamiiyyah bi Malizia. Disertasi Sarjana, Kulliyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Science, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

Camelia Petrescu. (2015). Trainer’s choices in Teaching Translating/ Interpreting. Procedia- Social and Behavioral Sciences. Vol. 197(2015), 922-929.

Che Radiah Mezah. (2009). Kesilapan leksikal dalam pembelajaran bahasa Arab. Universiti Putra Malaysia, Serdang.

Elmgrab, Ramadan Ahmed. (2012). Implication for translation teaching pedagogy: a case of Benghazy University. Procedia- Social and Behavioral Sciences (Akdeniz Language Studies Conference 2012). Vol. 70, 358-369.

Guy C. (2010). Translation in Language Teaching. New York: Oxford University Press.

Habibah Mat Rejab. (2015). Amalan Pentaksiran Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Insya’ Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM). Tesis PhD, Kuala Lumpur: Universiti Malaya

Harun Baharudin & Zawawi Ismail. (2015). Learning Strategies of Arabic Langauge Vocabulary for Pre University Students’ in Malaysia. Asian Social Science. Vol. 11 (10), 32- 38.

Hazlina Abdul Halim & Ang Lay Hoon, (2015). Kesalahaan Pemilihan dan Pembentukan Kata dalam Terjemahan Bahasa Perancis. GEMA Online® Journal of Language Studies, 15(2), 151- 164.

Intan Safinaz. (2003). Peranan Terjemahan dalam Pemantapan Kemahiran Membaca dalam Bahasa Inggeris di kalangan pelajar Universiti. Dlm. Abdullah Hassan (pnyt). Terjemahan dalam Bidang Pendidikan. Perak: Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Kamarul Shukri Mat Teh & Mohamed Amin Embi. (2010). Strategi Pembelajaran Bahasa. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Karamian, Zaineb & Talebinejad, Mohammad Reza (2013). Students Use of Translation as a Learning Strategy in EFL Classroom. Journal of Language Teaching and Research. Vol. 4(3), 605-610.

Liao, P. S. (2006). EFL Learners Beliefs about Translation and Strategy Use of Translation in English Learning. Regional Language Centre Journal. Vol. 37(2), 191-215.

Linamalini Mat Nafi & Kamarul Shukri Mat Teh. (2014). Kepelbagaian Penggunaan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab (SPBA) Dalam Kalangan Pelajar IPT Kelantan. The Online Journal of Islamic Education, Special Issue of ICIEd2014.

Macizo, P. & Bajo, M. T. (2004). When Translation Makes the Difference: Sentence Processing in Reading and Translation. Psicologica. Vol. 25, 181-205.

Macizo, P. & Bajo, M. T. (2006). Reading for Repetition and Reading for Translation: Do They Involve the Same Process? Cognition. Vol. 99, 1-34.

Mastura Arshad & Kaseh Abu Bakar. (2012). Penggunaan Strategi Pembelajaran Kemahiran Bertutur Bahasa Arab: Kajian Di Pusat Asasi UIAM. Prosiding Persidangan Kebangsaan Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Arab 2012, Hlm. 139-155.

Masyurah Mohamad Rawi, Harun Baharudin & Mohd Isa Hamzah. (2016). Understanding Meaning in Solat Recitationon Arabic Loan Words: an Experience and Reflection. Jurnal TAMU. Vol. 2(1), 23-32.

Mohd Haris Sulaiman. (2011). Penguasaan Kemahiran Penterjemahan Perkataan Arab Berimbuhan di Kalangan Pelajar IPTA. Disertasi Sarjana. Fakulti Bahasa dan Linguistik, Universiti Malaya.

Muhammad Luqman Ibnul Hakim Mohd Sa’ad, Pabiyah Hajimaming & Zaitul Azma Zainon Hamzah. (2014). Kepelbagaian Terjemahan Preposisi Arab dan Fungsinya dalam Bahasa Melayu. Jurnal Linguistik. Vol. 18(2), 68-78.

Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff. (2005). Penilaian kemahiran mendengar dalam Kurikulum Bahasa Arab Komunikasi. Tesis Dok. Fal. Fakulti Pendidikan, Bangi UKM.

Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff. (1999). Bahasa Arab untuk kemahiran komunikasi: Ssatu kajian tentang pelaksanaannya dan cabaran pengajaran dan pembelajaran di abad Ke- 21. Prosiding Seminar Isu-isu Pendidikan Negara, Fakulti Pendidikan. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Nik Norimah Tuan Mat & Maheram Ahmad. (2014). Persepktif Awal Kaedah Terjemahan Dalam Pengajaran Bahasa Kedua. Prosiding Seminar Pengajaran & Pembelajaran Bahasa Arab 2014.

Noor Anida Awang, Norhayati Che Hat & Nurazan Mohmad Rouyan. (2014). Analisa Kelemahan Kemahiran Menulis Bahasa Arab Dalam Kalangan Pelajar UNISZA. Prosiding Seminar Pengajaran & Pembelajaran Bahasa Arab 2014, Universiti Sultan Zainal Abidin.

Noor Anida Awang, Rahimah Embong, Zaiton Mustafa & Azhar Yaacob. (2014). Strategi Pembelajaran Bahasa Bersama Rakan Sebaya Untuk Meningkatkan Kemahiran Bertutur Bahasa Arab Dalam Kalangan Pelajar Bukan Penutur Jati Di UNISZA. Prosiding Seminar Pengajaran & Pembelajaran Bahasa Arab 2014, Universiti Sultan Zainal Abidin.

Nurul Hudaa Hassan, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, & Kamarul Zaman Abdul Ghani. (2010). Pengetahuan pedagogi isi kandungan bagi tajuk isim al-a’dad Wa Al-ma’dud dalam kalangan guru bahasa Arab sekolah menengah. Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah (31).

N. Lalah Alawiyah, Ahmad Royani & Mukhshon Nawawi. (2016). Analisis Terjemahan Teks Akademik Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Arabiyât: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban. Vol. 3(2), 217-230.

Oxford, R. (1990). Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know. Boston: Newbury House.

Roshidah Hassan (2017). Gaya dan Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dalam Kalangan Pelajar Perancis. GEMA Online® Journal of Language Studies, 17(1), 125-146.

Shahin Vaezi & Mehdi Mirzaei. (2007). The Effect of Using Translation from L1 to L2 as a Teaching Technique on the Improvement of EFL Learners' Linguistic Accuracy - Focus on Form. Humanising Language Teaching. Vol. 5(9).

Siti Hamin Stapa & Abdul Hameed Abdul Majid. (2012). The Use of First Language in Developing Ideas in Second Language Writing. American Journal of Social Issues & Humanities. Vol. 2(3), 148-151.

Sookyung Cho & Suyeon Kim. (2017). L1 Translation as Scaffolding in Tutor Talk: A Case Study of Two Korean Tutors. GEMA Online® Journal of Language Studies. Vol. 17(2), 15-32.

Tarmizi Ahmad. (1997). Pengajaran dan pembelajaran kemahiran bertutur bahasa Arab: satu kajian kes di sekolah menengah kebangsaan agama. Disertasi Sarjana Bahasa Moden. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Ts. Dilkova. (2010). Learning Strategies in Foreign Language Teaching: Using Translation in English Language Teaching. Journal of the University of Chemical Technology and Metallurgy. Vol. 45(4), 449-452.

Vinay, J. P. & J. Darbelnet. (1973). Stylistique comparée du français et de l’anglais Paris: Didier.

Wardiah Md Arib. (2014). Strategi Pembelajaan Kursus Terjemahan Arab-Melayu-Arab Dalam Kalangan Pelajar Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Disertasi Sarjana, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Woodall, B. (2002). Language-Switching: Using the First Language While Writing in a Second Language. Journal of Second Language Writing. Vol. 11, 7-28.

Youngran Kim & Hyunsook Yoon. (2014). The Use of L1 as a Writing Strategy in L2 Writing Tasks. GEMA Online® Journal of Language Studies. Vol. 14(3), 33-49.

Zahara Aziz & Suzela Bustam. (2011). Kesan Strategi Pembelajaran Koperatif Terhadap Pencapaian Geografi Tingkatan Satu- Topik Tumbuhan Semula Jadi Dan Hidupan Liar. Jurnal Pendidikan Malaysia. Vol. 36(1), 1-10.

Zawawi Ismail, Ab Halim Tamuri, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Mohd Ala-Uddin Othman. (2011). Teknik Pengajaran Kemahiran Bertutur Bahasa Arab Di SMKA Di Malaysia. GEMA Online® Journal of Language Studies. Vol. 11(2), 67-82.

Zuchridin, Suryawinata & Sugeng Hariyanto. (2003). Translation: Bahan Teori Dan Penuntun Praktis Menerjemahkan. (Cetakan Pertama). Yogyakarta: Kanisius.
DOI: http://dx.doi.org/10.17576/gema-2017-1704-15

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

 

 

eISSN : 2550-2131

ISSN : 1675-8021