Peraturan Interaksi Peristiwa Komunikatif Wawancara dalam Akhbar (Rule of Interaction in the Press’ Communicative Events Interview)

Rohaidah Mashudi, Hawa Rahmat, Siti Rasyidah Sanudin, Sarinah Suliman, Ahmad Mahmood Musanif

Abstract


Peristiwa komunikatif wawancara merupakan suatu peristiwa dua hala yang bersifat interaktif. Dalam peristiwa komunikatif wawancara, pola komunikasi yang diujarkan melalui lakuan bahasa tertentu memberi makna mengikut maksud ujaran daripada pemeran. Komunikasi berkesan dapat mengungkap persoalan siapa, bila, bagaimana, dan apa yang dapat menjelaskan segala keraguan dalam sesuatu pola komunikasi. Ini secara tidak langsung menyentuh kepada penelitian terhadap komponen dalam peraturan interaksi. Justeru, persoalan tentang etiket bahasa perlu diberi penekanan, kerana etiket bahasa memberi perhatian kepada cara-cara bahasa diungkapkan, berteraskan peraturan sosial dan budaya komuniti penuturnya. Objektif kajian ini adalah untuk menghuraikan dan menjelaskan peraturan interaksi melalui pola komunikasi yang diujarkan oleh pemeran dalam peristiwa komunikatif. Tumpuan kajian adalah terhadap wawancara dalam akhbar Mingguan Malaysia dan Utusan Malaysiadengan memberi penelitian terhadap peraturan interaksi yang terdapat dalam peristiwa komunikatif wawancara akhbar. Analisis data dilakukan dengan mengikut pendekatan etnografi komunikasi, dengan memberi tumpuan hanya kepada satu komponen, iaitu komponen norma interaksi. Berdasarkan kajian peristiwa komunikatif wawancara dalam akhbar ini didapati peraturan interaksi melalui penggunaan bahasa lisan dalam suasana formal dapat menyumbang kepada keberkesanan komunikasi dalam suatu hubungan sosial yang diseimbangkan dengan pemahaman terhadap latar budaya pemeran. Ini menjelaskan bahawa etiket bahasa amat dititiberatkan dalam mencapai matlamat suatu perbincangan yang interaktif. Kebijaksanaan pemeran dalam mematuhi peraturan interaksi yang menjadi nilai tradisi suatu komuniti dapat dimanfaatkan untuk memastikan komunikasi berkesan dicapai. Bahkan dalam suatu perbincangan interaktif kematangan setiap pemeran memberi hujah dapat dinilai daripada kemampuan pemeran memahami budaya yang melatari komuniti tertentu.  

 

Kata Kunci: peristiwa komunikatif; pola komunikasi; peraturan interaksi; etiket bahasa; hubungan sosial

 

Abstract

 

Communicative event interview is a two-way interactive event. In a communicative event interview, communication patterns uttered through certain speech are in accords to the utterance of the participant. Effective communication discloses information on who, when, how, and what, all of which are able to explain any doubt in a communication pattern. This indirectly reveals detailed components regarding the rules of interaction. Therefore, questions on language etiquette must be emphasized, for language etiquette pays attention to how language is expressed based on the speaker’s social rules and culture of the community. The objective of the study is to describe and explain the rules of interaction in this communicative event through the communication patterns uttered by the participant. Accordingly, the study focused on interview patterns in Mingguan Malaysia and Utusan Malaysia newspapers, with emphasis on the rules of interaction which occur in the press’ communicative events interview.The data was analyzed using ethnography communication approach, focusing only on one component, which is the rule of interaction. The findings showed that the interaction through the use of spoken language in a formal setting, understanding of the participants’cultural background contribute to the effectiveness of acommunication in a social relationship. In conclusion, language etiquette is a very important element in order to achievethe goal of an interactive discussion. The ability of participant in complying with the rule of interaction which became the tradition of a community can be used to ensure effective communication is achieved. Even in an interactive discussion the maturity of each participant in giving an argument can be judged from the participant’s ability to understand the culture that underlies a particular community. 

 

Keywords: communicative event; communication patterns; rules of interaction; language etiquette; social relationship

 


Full Text:

PDF

References


Ab. Razak Ab. Karim (2005). Warkah-warkah Melayu di Nusantara: Kajian Genre dan Etnolinguistik. Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu. Vol. 4(2), 109-135.

Ahmad Mahmood Musanif (2009). Peristiwa Bahasa Temu Bual Akhbar sebagai Satu Genre Linguistik. Dalam Zaitul Azma Zainon Hamzah et.al. (pnyt.). Penelitian Bahasa dan Budaya Melayu: Teori dan Aplikasi (hlm. 20-35). Serdang: Universiti Putra Malaysia.

Arina Johari & Indirawati Zahid (2016). Manifestasi Kesantunan Melayu dalam Ujaran Memberi dan Meminta Nasihat. GEMA Online® Journal of Language Studies. Vol. 16(2), 73-94.

Asmah Haji Omar (2000). Wacana Perbincangan, Perbahasan dan Perundingan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Asmah Haji Omar (2008). Kaedah Penyelidikan Bahasa di Lapangan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Asmah Haji Omar (2010a). Kajian dan Perkembangan Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Asmah Haji Omar (2010b). Wacana Temuduga dan Wawancara. (Edisi ke-2). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Awang Sariyan.(2007). Santun Berbahasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Biber, D. dan Conrad, S. (2009). Register, Genre, and Style. Cambridge: Cambridge University Press.

Fairclough, N. (1995). Language and Power. New York: Longman Inc.

Ghani Ismail (2005). Makna Ujaran dalam Novel Karya Arena Wati dari Sudut Pragmatik. Tesis PhD. Universiti Putra Malaysia.

Goffman, E. (1981). Forms of Talks. Oxford: Basil Blackwell.

Hymes, D. (1986). Models of the Interaction of Language and Social Life dalam Directions in Sociolinguistics: The Ethnography of Communication edited by Gumperz, J.J & Hymes, D. New York: Basil Blackwell.

Idris Aman, Norsimah Mat Awal, dan Mohammad Fadzeli Jaafar. (2014). Strategi Wacana Teks Akademik Sains dan Teknologi. GEMA Online® Journal of Language Studies. Vol. 14(1), 189-202.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2008). Pusat Bahasa: Departement Pendidikan Nasional.

Koentjaraningrat. (1981). Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Aksara Baru.

Marlyna Maros. (2009). Membina Set Lakuan Bahasa: Komplin dalam Bahasa Melayu. Dalam Nor Hashimah Jalaluddin. et. al. (pnyt.). Kepelbagaian Dimensi Linguistik. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Nababan. P.W.J. (1984). Sosiolinguistik: Suatu Pengantar. Jakarta: Gramedia.

Nor Shahila Mansor, Roslina Mamat, dan Rozita Che Omar. (2014). Ketidaksantunan Bahasa Sebagai Strategi Pujukan dalam Iklan Berbahasa Sepanyol. GEMA Online® Journal of Language Studies. Vol. 14(3), 207-223.

Numan, D. & Carter, D. (2009). Teaching English to Speakers of Other Languages. Cambridge University Press.

Raja Masitah Raja Ariffin. (1996). Teater Pulang: Kajian Berdasarkan Analisis Aktiviti Komunikatif dan Etnografi Pertuturan. Jurnal Dewan Bahasa. 594-610.

Rozita Che Omar & Jagdish Kaur. (2017). Penggunaan Strategi Komunikasi dalam Rutin Perundingan Makna. GEMA Online® Journal of Language Studies. Vol. 17(1), 203-222.

Saidatul Nornis Hj. Mahali. (2012). Situasi, Peristiwa dan Lakuan Bahasa dalam Kalang Sama. Akademika. Vol. 82(1), 3-14.

Samarin, W. J. (1993). Linguistik Lapangan Panduan Kerja Lapangan Linguistik. Penterjemah Kamaruzaman Mahayiddin dan ZahrahAbd. Ghafur. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Sara Beden & Indirawati Zahid. (2016). Pemetaan Struktur Peristiwa Bahasa: Komunikasi Bebas Konflik. GEMA Online® Journal of Language Studies. Vol. 16(1), 67-87.

Saville-Troike, M. (2003). The Ethnography of Communication: An Introduction. UK: Blackwell Publishing Ltd.

Swales, J. M. (2008). Genre Analysis: English in A Academic and Research Setting. Cambridge: Cambridge University Press.
DOI: http://dx.doi.org/10.17576/gema-2017-1703-05

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

 

 

eISSN : 2550-2131

ISSN : 1675-8021