PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSFORMASI, KEBERKESANAN LATIHAN DAN KUALITI KEHIDUPAN BEKERJA TERHADAP KUALITI PERKHIDMATAN GURU DI MALAYSIA (Influence of Transformational Leadership, Training Effectiveness and Quality of Work Life on Teachers’ Service Quality in Malaysia)

Siti Fardaniah Abdul Aziz, Salma Che Mat

Abstract


Guru memainkan peranan penting dalam mempengaruhi kesejahteraan manusia khususnya terhadap golongan murid dan ibu bapa. Namun, kajian-kajian lepas yang melibatkan kesejahteraan masyarakat Malaysia jarang memfokuskan kepada kualiti perkhidmatan guru. Sedangkan, secara normalnya masyarakat Malaysia menghabiskan masa selama 11 tahun iaitu sejak berumur 7 hingga 17 tahun untuk bersekolah. Selain itu, kajian-kajian lepas mendapati beberapa pemboleh ubah seperti gaya kepemimpinan transformasi, keberkesanan program latihan dan kualiti kehidupan bekerja merupakan pemboleh ubah bebas yang mampu mempengaruhi kualiti perkhidmatan pekerja. Oleh itu, satu kajian telah dilaksanakan untuk menentukan pengaruh pemboleh ubah bebas tersebut terhadap kualiti perkhidmatan dalam kalangan 86 guru di sebuah sekolah menengah di Kelantan, Malaysia. Hasil kajian menunjukkan kesemua pemboleh ubah meramal 10.7% varians dalam kualiti perkhidmatan guru; selain itu, kesemua pemboleh ubah berada pada tahap yang sederhana. Sebagai tambahan, hanya kualiti kehidupan bekerja mempengaruhi kualiti perkhidmatan guru secara signifikan; manakala kepemimpinan transformasi dan keberkesanan latihan hanya mempunyai hubungan signifikan tetapi tidak mempengaruhi kualiti perkhidmatan guru secara signifikan. 

______________________________

 

Teachers play important role to influence the society’s well-being especially towards the students and parents. However, previous researches about the Malaysian society’s well-being is rarely focussing on teachers’ service quality, although it should be investigated because normally Malaysians  spend 11 years in school from 7 to 17 years old. In addition, previous studies find that some independent variables including transformational leadership style, training effectiveness and quality of work life affect the employees’ service quality. Hence, a study was conducted to determine the influence of these independent variables on service quality among 86 teachers in secondary schools in Kelantan, Malaysia. Research findings showed that all variables predicted about 10.7% variance in teachers’ service quality; additionally, all variables were at medium level. Further, only quality of work life had significant influence towards service quality; meanwhile, transformational leadership and training effectiveness only had significant relationship but did not significantly influence service quality. 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.