Komunikasi Bahasa Sindiran dalam Seloka Pak Pandir dan Pak Kaduk

Nordiana Ab Jabar, Mohd Faradi Mohamed Ghazali

Abstract


Karya kreatif puisi tradisional Melayu merupakan rakaman kisah hidup yang penuh dengan teladan. Puisi tradisional Melayu ini berfungsi sebagai alat komunikasi utama yang digunapakai oleh nenek moyang sehingga kini. Antara puisi yang terlibat ialah seloka; fungsi asalnya dicipta untuk memberikan hiburan kepada masyarakat dengan mengangkat ikon tertentu sebagai rujukan. Kajian ini memfokus kepada peranan seloka sebagai alat komunikasi sindirian dan kritikan berkonsepkan pengajaran kepada khayalak. Antara seloka yang digunapakai sebagai rujukan ialah Seloka Pak Kaduk dan Pak Pandir. Kaedah perpustakaan dan penelitian bahan seperti artikel, buku, majalah dan tesis digunakan sebagai landasan kajian ini. Objektif kajian ialah menganalisis proses komunikasi dalam seloka. Selain itu juga kajian ini meneliti kebijaksanaan masyarakat Melayu dalam berkomunikasi. Teori yang mendasari kajian ini ialah SPEAKING framework oleh Dell Hymes. Teori ini bertujuan untuk melihat jenis sindiran yang terdapat dalam dua seloka tersebut. Hasil kajian mendapati kaedah komunikasi sindiran secara halus lembut merupakan salah satu daripada identiti masyarakat Melayu dalam menyampaikan kritikan dalam kalangan mereka. Seloka ini membawa impak yang baik kepada proses inovasi komunikasi masyarakat Melayu dalam melahirkan negara bangsa yang memiliki tingkah laku sosial yang baik.

 

Kata kunci: Seloka, sindiran, Pak Pandir, Pak Kaduk, SPEAKING framework.

 

 

https://doi.org/10.17576/JKMJC-2021-3701-21


Full Text:

PDF

References


Athirah Abdul Rahim. (2015). Satira kesusasteraan dalam konteks sosiobudaya India (India): Kajian terhadap filem 3 Idiots (2009) dan Pk (2014). UiTM.

Arba’ie Sujud. (2010). Apresiasi bahasa: Interpretasi dan ekspresi. Kuala Lumpur: Dewan dan Pustaka.

Asmah Haji Omar. (1997). Bahasa laporan. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Darmawan, K. Z. (2008). Penelitian etnografi komunikasi: Tipe dan metode. Jurnal Komunikasi, 9(1), 181-188.

Azlina Abdullah, Nor Azlili Hassan, Novel Lyndon, Nur Hafizah Yusoff, & Ummi Munirah Syuhada Muhamad. (2019). Ethnicity at workplace: Value and culture of Malaysian Malay tradition in organization. International Journal of Advanced and Applied Sciences, 6(11), 92-101.

Darus Ahmad. (1960). Alam puisi Melayu. Sinaran Bros Limited.

Enida Daud. (2019). Faktor-faktor dalaman yang mempengaruhi niat individu untuk mengamalkan rasuah di Kalangan penjawat awam pihak berkuasa tempatan. Universiti Teknologi Malaysia.

Faizul Nizar Anuar, Fauziah Ahmad, & Sabariah Mohamed Salleh. (2018). Meme sebagai seloka persendaan dan parodi: Impak dimensi sosiobudaya. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, 34(1), 75-96.

Fasold, R., Yamada, H., Robinson, D., & Barish, S. (1990). The language-planning effect of newspaper editorial policy: Gender differences in the Washington Post. Language in Society, 19(4), 521-539.

Ghazali Lateh & Shamsudin Othman, S. (2016). Tinjauan interaksi lisan bahasa Melayu dalam kalangan remaja Malaysia dari sudut etnografi komunikasi. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 4(1), 30-40.

Halimah, S. N., & Hilaliyah, H. (2019). Gaya bahasa sindiran Najwa Shihab dalam buku catatan Najwa. DEIKSIS, 11(02), 157-165.

Harun Mat Piah. (1989). Puisi Melayu tradisional satu pembacaan genre dan fungsi. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hymes, D. (Ed.). (1964). Languagein culture and society: A reader in linguistics and anthropology. Harper & Row.

Hymes, D. (1967). The anthropology of communication. In Dance, F. E. X. (Ed.), Human communication theory: Original essays. Holt, Rinehart & Winston.

Hymes, D. (1972). Models of the interaction of Language and social life. In J. Gumperz & D. Hymes (Eds.), Directions in sociolinguistics: The ethnography of communication. Wiley-Blackwell.

Hymes, D. (1974). Foundations in sociolinguistics: An ethnographic approach. University of Pennsylvania Press.

Kamarudin Arim. (2004). Korupsi dan pembangunan: Kajian kes tentang rasuah di Malaysia [Tesis Sarjana, Universiti Malaya, Kuala Lumpur].

Keraf, G. (2007). Diksi dan gaya bahasa. PT Gramedia Pustaka.

Md. Sabri Che Man. (2004). Wacana wawancara formal bahasa Melayu: Satu kajian etnografi komunikasi [Tesis Doktor Falsafah, Universiti Putra Malaysia].

Mohd Faradi Mohamed Ghazali, & Mohd Fairuz Mohd Padoli. (2016). Bauran satira dalam Pak Pandir moden. Proceeding of Workshop on High Impact Journal Writing and Publishing 2016, 1(1), 111-130.

Mohammad Fadzeli Jaafar. (2016). Gaya ujaran dalam teks kesusasteraan Melayu. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, 32(2), 341-361.

Mohamad Mokhtar Abu Hassan. (2013). Pendekatan pengurusan: Satu metode dalam kritikan sastera. Himpunan Ilmuwan Sastera Melayu Malaysia Kedua Universiti Perguruan Sultan Idris, 4-5.

Mohamad Zuber Ismail, Sara Beden dan Mohamad Mokhtar Abu Hassan. (2015). Hikayat Awang Sulung Merah Muda dari perspektif pendekatan pengurusan. Jurnal Pengajian Melayu, 26, 96-116.

Mokodongan, A. (2015). Gaya bahasa sindiran pada acara Sentilan Sentilun di Metro TV Tahun 2015. Universitas Negeri Gorontalo.

Mukhlis Abu Bakar. (2008). Pengalaman literasi, wacana bilik darjah dan pencapaian akademik: Suatu perspektif sosiobudaya. Jurnal e-Utama, 1, 43-59

Nordiana Ab Jabar. (2019). Keunggulan ikon membawa teladan dalam seloka Melayu. Rumpun Jurnal Persuratan Melayu, 7(1), 172-191.

Nor Hasimah Ismail, Melor Fauzita Md. Yusoff, Nazilah Mohamad, & Julizayati Shukor. (2017). The human capital in seloka Pak Kaduk [conference presentation]. 1st International Conference on Intellectuals' Global Responsibility (ICIGR 2017).

Noor Hasnoor Mohamad Nor, Eizah Mat Hussain, & Ahmad Ramizu Abdullah. (2019). Kesopanan dalam komunikasi menerusi filem animasi kanak-kanak tempatan. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, 35(4), 368-385.

Nurul Halimah, & Hilda Hilaliyah. (2019). Gaya bahasa sindiran Najwa Shihab dalam buku Catatan Najwa. Universitas Indraprasta PGRI.

Philips, S. U. (1972). Participant structures and communicative competence: Warm Springs children in community and classroom. In Monaghan, L., Goodman, J. E., & Robinson, J. M. (Eds.), A cultural approach to interpersonal communication: Essential readings (pp. 395-410). Blackwell Publishing.

Prameswari, J. Y. (2019). Gaya bahasa sindiran pada bahasa iklan penyedia layanan jaringan telepon. Universitas Indraprasta PGRI.

Rahmat Selisih Mara, & Rajab Bahry. (2019). Analisis gaya bahasa sindiran dalam syair Didong Jalu Arita Mude dan Biak Cacak. Universitas Syiah Kuala.

Richard Winstedt. (1969) A history of classical Malay literature. Oxford.

Sahlan Mohd. Saman, & Saiful Bahri Md. Radzi. (2005). Persuratan Melayu tradisional ke moden. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Shaiful Bahri Md. Radzi. (2005). Tradisi bertulis: Prosa. Dlm. Sahlan Mohd. Saman, & Shaiful Bahri Md. Radzi (pnyt.), Persuratan Melayu tradisional ke moden. Penerbit UKM.

Saville-Troike, M., & Kleifgen, J. (1989). Culture and language in classroom communication. In Garcia, O., & Otheguy, R. (Eds.), English across cultures, cultures across English: A reader in cross-cultural communication (pp. 83-102). Mouton de Gruyter.

Schiffrin, D. (1994). Making a list. Discourse processes, 17(3), 377-406.

Siti Komariya. (2015). Novel Nayla karya Dijenar Maesa Ayu: Kajian stilistik. Universitas Jamber.

Siti Norsyahida Mohd A. Rashid, & Nor Azuwan Yaakob. (2017). Jenis bahasa sindiran dalam ujaran vlog. International Journal of Language Education and Applied Linguistics (IJLEAL), 7(Dec). https://journal.ump.edu.my/ijleal/article/view/511

Spender, D. (1980). Man made language. George Routledge.

Tarigan, H. G. (1985). Pengajaran gaya bahasa. Angkasa.

Ungku Abdul Aziz Ungku Abdul Hamid. (2011). Pantun dan kebijaksanaan akal budi Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Wahyuni, E. R., & Subandi. (2018). Penggunaan gaya bahasa sindiran dalam Film Xiao Haizi Bu Ben 2. Universitas Negeri Surabaya.

Zainal Abidin Ahmad (Za’ba). (1965). Ilmu mengarang Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Zainal Abidin Ahmad (Za’ba). (2002). Ilmu mengarang Melayu: Edisi ejaan rumi baharu dengan pengenalan oleh Asmah Haji Omar. Dewan Bahasa dan Pustaka.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


e-ISSN: 2289-1528