Pelaporan Isu Kelapa Sawit dalam Tajuk Akhbar dalam Talian: Analisis Pragmatik

Maslida Yusof, Nor Hashimah Jalaluddin, Harishon Radzi, Karim Harun

Abstract


Dalam tempoh satu dekad, penghasilan minyak sawit oleh Malaysia menghadapi cabaran daripada negara-negara kesatuan Eropah. Mereka menuduh yang penghasilan minyak sawit telah menyebabkan ancaman pada alam sekitar, kepupusan orang utan dan eksploitasi buruh. Sebagai balasan akhbar Malaysia telah banyak menulis bagi menangkas dakwaan ini. Kajian ini bertujuan menganalisis tajuk-tajuk berita mengenai minyak sawit yang digunakan dalam akhbar dalam talian berbahasa Melayu dari perspektif pragmatik. Analisis pragmatik yang difokuskan dalam kajian ini ialah jenis-jenis lakuan tutur yang digunakan sebagai tajuk berita. Berita tentang isu-isu kelapa sawit yang dilaporkan dalam akhbar dalam talian dipilih dari tahun 2017 sehingga 2020.  Data diperoleh daripada tiga akhbar dalam talian iaitu Malaysiakini (malaysiakini.com), Berita Harian (bharian.com.my) dan Harian Metro (hmetro.com.my). Sebanyak 70 data tentang isu kelapa sawit telah dikumpulkan secara rawak dan dianalisis menggunakan Taksonomi Lakuan Tutur Searle (1979). Hasil kajian menunjukkan bahawa penulis tajuk berita menggunakan empat jenis lakuan tutur iaitu asertif, direktif, komisif dan ekspresif sebagai cara untuk melaksanakan maksud yang dihajatkan dan menyampaikan mesej kepada pembaca mengenai isu industri sawit Malaysia. Jelasnya, daripada empat jenis lakuan yang digunakan di atas, akuan asertif yang paling kerap digunakan sebagai tajuk berita.  Ini memenuhi ciri asertif dalam pelaporan berita atau penyebaran maklumat mengenai minyak sawit kepada pembaca.

 

Kata kunci: Pragmatik, tajuk berita, kelapa sawit, akhbar dalam talian, performatif.

 

 

https://doi.org/10.17576/JKMJC-2021-3701-08


Full Text:

PDF

References


Abd. Rasyid, & Haidir Fitra Siagian. (2017). News value and reality: A case study. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, 33(3), 55-69.

Al-Hindawi, F. H. & Ali, A. H. (2018). A pragmatic study of CNN and BBC news headlines covering the Syrian conflict. Advances in Language and Literary Studies, 9(3), 43-51.

Al-Saedi, H. T. J. & Jabber, K. W. (2020). A pragmatic study of newspaper headlines in media discourse: Iraq as a case study. International Journal of Linguistics, Literature and Translation (IJLLT), 3(3), 48-59. https://al-kindipublisher.com/index.php/ijllt/

Aszlan Selamat, & Shakila Yacob. (2019). Isu antiminyak sawit dan peranan surat khabar dalam mencorakkan hubungan Malaysia-Amerika Syarikat, 1986-1989 (Anti-Palm Oil Issue and the Role of U.S. Newspapers in Shaping Malaysia-US relations, 1986-1989). Jebat: Malaysian Journal of History, Politics & Strategic Studies, 46(2), 295-321.

Austin, J. (1962). How to do things with words. Oxford University Press.

Azahar Kasim, & Adibah Ismail (2018). Framing strategic news from the perspective of media organizations in Malaysia. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, 34(1), 330-344.

Azlizan Mat Enh, & Norlilawati Samak. (2020). Peranan akhbar sebagai wadah komunikasi pemerintah selepas pilihan raya umum 1969. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, 36(1), 1-19.

Beard, A. (2000). The language of politics. Routledge.

Bell, A. (1991). The language of news media. Blackwell.

Chiluwa, I. (2007). News headlines as a pragmatic strategy in Nigerian Press discourse. The International Journal of Language Society and Culture, 27, 63-71.

Corciolani, M., Gistri, G., & Pace, S. (2017). Mega marketing and sustainability in contested markets: A longitudinal analysis of media discourses about palm oil. Contributor in Atti di Convegno (Proceeding). http://hdl.handle.net/11568/875665

Ehineni, T. O. (2014). A syntactic analysis of lexical and functional heads in Nigerian English newspaper headlines. International Journal of Linguistics, 6(5), 9-21. http://dx.doi.org/10.5296/ijl.v6i5.6110

Ismail, H. M. (2016). The pragmatic and semantic potential of newspaper headlines. US-China Foreign Language, 14(11), 753-762.

Kamus Dewan Online. (t.th.) Kamus Bahasa Melayu: Minta. Dewan Bahasa dan Pustaka. https://prpm.dbp.gov.my/Cari1?keyword=minta&d=176312LIHATSINI.

Lee Kuok Tiung, Aisah Meri, Liana Mat Nayan, & Siti Suriani Othman. (2016). Kegunaan dan kepuasan portal berita dalam kalangan belia Malaysia. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, 32(2), 790-816.

Leetaru, K., & Thoumi, G. (2017, Nov 6) The palm oil industry: Visualized through big data. CFA Institute. https://blogs.cfainstitute.org/investor/2017/11/06/

Mohd Hazreen Shah Hassan, & Sharil Nizam Sha’ri. (2019). Analisis kesalahan penggunaan bahasa dalam rencana akhbar. Jurnal Pengajian Media Malaysia, 21(2), 55−71.

Mohd Hazreen Shah Hassan, Sharil Nizam Sha’ri, & Nor Azuwan Yaakob. (2019). Keberkesanan penggunaan bahasa dalam akhbar Melayu: Tindak balas strategik terhadap literasi kesihatan dalam kalangan pembaca tempatan. Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah, 6(1), 95-109.

Moncomble, F. (2018). The deviant syntax of headlinese and its role in the pragmatics of headlines. E-rea, 15.2. https://doi.org/10.4000/erea.6124

Monsefi, R., & Mahadi, T. S. T. (2017). The rhetoric of Persian news headlines: A case study of Euronews. International Journal of Applied Linguistics and English Literature, 6(2), 36-45. http://dx.doi.org/10.7575/aiac.ijalel.v.6n.2p.36

Muhammad Nur Ruhaizad. (2015). Kesan perubahan permintaan minyak sawit di Malaysia terhadap perubahan harga minyak sayuran lain (conference paper). Conference Proceedings of Social Sciences Postgraduate International Seminar (SSPIS). School of Social Sciences, Pulau Pinang, Malaysia (pp. 356-364). http://eprints.usm.my/37616/

Murphy, D. J. (2014). The future of palm oil as a major global crop: Opportunities and challenges. Journal of Oil Palm Research, 26(1), 1-24.

Norhuda Salleh. (2016). Tinjauan awal teori tanggungjawab sosial akhbar dalam analisis tajuk utama muka depan Berita Harian 2013. Jurnal Komunikasi Borneo, 4(Edisi Khas Konvokesyen ke-18 UMS), 33-43. http://www.myjurnal.my/public/

Nur Nadia Kamil, Meilina Ong-Abdullah, Ahmad Tarmizi Hashim, Zamzuri Ishak, Balu Nambiappan, & Azman Ismail. (2020). Economic feasibility of clonal oil palm planting material. Journal of Oil Palm Research, 32(3), 509-517.

Oosterveer, P. (2020). Sustainability of palm oil and its acceptance in the EU. Journal of Oil PALm Research, 32(3), 365-376.

Osama Kanaker, Mohamed Oklah Abughazlih, & Mohd Faizal Kasmani. (2020). Media framing of minorities’ crisis: A study on Aljazeera and BBC News coverage of the Rohingya. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, 36(2), 1-16. https://doi.org/10.17576/JKMJC-2020-3602-01

Qomariyah, A. N. (2019). A pragmatic study of Jakarta Post and Jakarta Globe new headlines after Indonesian general election 2019. International Journal of Humanities, Arts and Social Sciences, 5(4), 128-137. https://doi.org/f2mp

Rabiah Rustam, Akbar Ali Muhammad, & Imran. (2019). Identification and analysis of commissive speech act to decode indirect messages in news headlines. Global Social Sciences Review (GSSR), IV(I), 327–334.

Rosman Al-Qadri. (2019). Senarai top 10 Berita / Newspaper online di Malaysia 2019. Bomstart: Digital Marketing Agency. https://bomstart.my/top-10-berita-

Searle, J. R. (1969). Speech acts An essay in the philosophy of language. Cambridge University Press.

Searle, J. R. (1979). A taxonomy of illocutionary acts. In Searle J. R. (Ed.), Expression and Meaning: Studies in the theory of speech acts (pp. 1-29). Cambridge University Press.

Shahrul Nazmi Sannusi, & Normah Mustaffa. (2015). Akhbar versi digital: Implikasi terhadap trend sirkulasi akhbar bercetak di Malaysia. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, 31(2), 687-701.

Shahrul Nazmi Sannusi, & Ong Yi Min. (2016). Strategi pemilihan berita halaman hadapan akhbar berbahasa Melayu dan Cina: Kajian terhadap Berita Harian dan China Press. Jurnal Melayu, 15(1), 14-25.

Stainton, R. J. (2006). The pragmatics of non-sentences. In L. R. Horn & G. Ward (Eds.), The handbook of pragmatics (pp. 266-287). Blackwell Publication.

Taiwo, R. (2007). Language, ideology and power relations in Nigerian newspaper headlines. Nebula, 4(1), 218- 245.

The Birth Site. (2020, Feb 22). Berita dalam talian vs akbar. https://ms.thebirthsite.com/post/

Usahawan.com. (t.th.) Industri Sawit di Malaysia. https://www.usahawan.com/sawit

Vandana, Chakraborty, J., & Dash, N. S. (2019). Analyzing structures of Hindi newspaper headlines: A discourse perspective. Journal of Advanced Linguistic Studies, 8(1-2), 196-216.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


e-ISSN: 2289-1528