Grafik dan Muzik: Analisis Reka Bentuk Kulit Album

Salziana Ibrahim, Raja Iskandar Raja Halid

Abstract


Kulit album mempunyai pelbagai fungsi pada sesebuah karya seni muzik. Reka bentuk kulit album yang menarik mampu menarik pelanggan untuk membuat pilihan ketika membeli produk tersebut. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan grafik dan muzik terhadap empat buah kulit album Zainal Abidin iaitu album Hijau, Gamal, Orak Arek dan Terangsang. Sememangnya tidak dapat dinafikan bahawa reka bentuk kulit album telah banyak mengalami perubahan dari pelbagai aspek mengikut perkembangan industri muzik. Pelbagai teknik reka bentuk digunakan untuk menyampaikan mesej berhubung kait dengan genre album tersebut. Kajian kes dalam kaedah kualitatif ini menggunakan teknik pemerhatian dan fotografi terhadap empat buah kulit album Zainal Abidin sebagai artis pop yang terkenal dengan keunikan lagunya di Malaysia. Data yang dikumpul telah dianalisis dan dinilai dari segi grafik berdasarkan tiga elemen iaitu warna, visual dan tipografi yang digunakan manakala, dari segi muzik pula dilihat dari elemen ritma, bunyi dan lirik lagu dalam album itu. Analisis kulit album ini juga dibuat berlandaskan pendekatan semiotik sosial komunikasi visual oleh Van Leeuwen dalam menjelaskan makna di sebalik reka bentuk kulit album yang disampaikan. Hasil kajian menunjukkan hubungkait antara grafik dan muzik pada keempat-empat kulit album yang dijadikan kajian kes ini. Oleh hal demikian, hubungan antara reka bentuk grafik dan album muzik tidak dapat dipisahkan untuk menghasilkan kulit album yang berkualiti di samping menyampaikan maklumat komunikasi dengan berkesan.

 

Kata kunci: Grafik, muzik, reka bentuk, kulit album, tipografi.


Full Text:

PDF

References


Beng, T. S. (2009). Reconstructing the local: Creating new identities through “World Music” in Malaysia. In N. Rofli & E. Khoo (Eds.), Malaysian culture: An introduction (pp. 70-73). Kuala Lumpur: Jabatan Kebudayaan & Kesenian Negara.

Guiltinan, J. P., & Paul, W. G. (1992). Strategi pemasaran (marketing strategy): Segmentasi (segmentation), targeting dan positioning. Jakarta: Jurnal Manajemen (Pengurusan). Retrieved from https://www.academia.edu/9229978/Home_Manajemen_Pemasaran_Strategi_Pemasaran_Marketing_strategy_Segmentasi_Segmentation_Targeting_dan_Positioning?auto=download

Hanafi Mohd Tahir, Normah Mustaffa, & Wan Amizah Wan Mahmud. (2018). Peranan visual reka bentuk kulit buku terhadap kemudahbacaan khalayak. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, 34(4), 271-284.

Israr Khalid. (2016, April 16). Tapa, insan di sebalik rekaan kulit album muzik tanah air (Mustaffa Ahmad Hidzir). Astro Awani. Diperoleh dari https://www.astroawani.com/berita-hiburan/tapa-insan-di-sebalik-rekaan-kulit-album-muzik-tanah-air-102589

Kusrianto, A. (2009). Pengantar desain komunikasi visual. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Libeks, J., & Turnbull, D. (2010). You can judge an artist by an album cover: Using images for music annotation. IEEE MultiMedia, 18(4), 30-37. https://doi.org/10.1109/MMUL.2011.1

Miller, T. E., & Shahriari, A. (2012). Aural analysis: Listening to the world’s music (Chap. 2). In, World music: A global journey (pp. 28-30). NY: Rotledge. Retrieved from https://www.academia.edu/31051419/World_Music_A_Global_Journey_Terry_E_Miller_Andrew_Shahriari_pdf

Mohamed Ghouse Nasuruddin. (2003). Maksud ketubung dalam buku muzik tradisional Malaysia (pp.210) Kuala Lumpur: Perpustakaan Negara Malaysia.

Mohd Helmi Abd. Rahim, Maizatul Haizan Mahbob & Wan Idros Wan Sulaiman (2009). Pengiklanan strategik: jenama global di Malaysia. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, 25. Retrieved from http://ejournals.ukm.my/mjc/article/view/15117

Norshafawati Saari, Asiah Sarji, & Fuziah Kartini Hassan Basri. (2010). Muzik dan pembangunan sosial: Paparan dasar industri hiburan dalam akhbar-akhbar di Malaysia. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, 26(2), 47-65. Diperoleh dari http://ejournal.ukm.my/mjc/article/view/15108

Noresah Baharom. (2007). Definisi grafik. Kamus dewan (Edisi ke-empat). Kuala Lumpur, Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka. Diperoleh dari https://prpm.dbp.gov.my/Cari1?keyword=grafik&d=176312

Purwanto (2011). Makna konseptual berimplikasi politis pada lirik lagu slank album mata hati reformasi (pp. 2). Semarang: UNES.

Rashidah Abd Rashid, & Naimah Salim (2009). 7 elemen dalam muzik. Unit Pendidikan Khas, Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Perempuan Melayu, Melaka. Diperoleh dari https://www.scribd.com/doc/44732875/7-elemen-dalam-muzik

Sawa, B. B. (2014). Teori tipografi jenis-jenis huruf part 1. Dumet School (laman sesawang). Retrieved from https://www.dumetschool.com/blog/Teori-Tipografi-Jenis-Huruf-Part-1

Synder. (2001). Music and memory: An introduction. America Syarikat: The Mit Press.

Thorgerson, S., & Dean, R. (Eds.) (1977). Album cover album (1st ed). Limpsfield, England: Dragon's World.

Van Leeuwen, T. (2004). Visual meaning: A social semiotic approach. In C. Jewitt & R. Oyama (Eds.), The handbook of visual analysis (pp. 2-3). London: Sage Publication.

Waluyo, H. J. (2002). Apresiasi puisi: Panduan untuk pelajar dan mahasiswa. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


e-ISSN: 2289-1528