Keterampilan Peribadi Pelajar Sebagai Satu Bentuk Kemahiran Komunikasi dan Kepentingannya dalam Pasaran Dunia Pekerjaan

Noor Afzaliza Nazira Ibrahim, Maizatul Haizan Mahbob

Abstract


Artikel ini membincangkan keterampilan peribadi pelajar sebagai satu bentuk kemahiran komunikasi dan kepentingannya dalam pasaran dunia pekerjaan. Kemahiran komunikasi telah dikenal pasti sebagai satu elemen yang membantu graduan dalam mempertingkatkan kualiti keperibadian mereka. Manusia berkomunikasi kerana ingin mempengaruhi pemahaman orang lain, sikap dan juga tindakan pihak lain sama ada mereka bersetuju atau tidak ke atas sesuatu isu. Selain itu, komunikasi juga merupakan proses dua hala yang mana kedua-dua belah pihak harus memberi respons terhadap sesuatu maklumat yang disampaikan. Justeru kajian ini dijalankan dengan tujuan untuk menganalisis kemahiran komunikasi bukan lisan serta tahap keterampilan peribadi pelajar di UPM dan UMS. Data yang diperoleh menerusi kaedah survei dianalisis secara deskriptif dan inferensi dengan menggunakan analisis deskriptif min, korelasi dan regresi. Hasil dapatan menunjukkan kesedaran pelajar terhadap kemahiran komunikasi bukan lisan berada pada tahap tinggi. Begitu juga dengan keterampilan peribadi mereka, berada pada tahap tinggi. Sementara analisis regresi mendapati, kemahiran komunikasi bukan lisan memberi sumbangan varians ke atas keterampilan peribadi sebanyak 36.9 peratus. Dengan adanya keterampilan yang baik, pelajar dapat meningkatkan kemahiran diri masing-masing. Konsep keterampilan diri meliputi tiga elemen utama iaitu keterampilan komunikasi, kemahiran kepimpinan dan juga keterampilan bekerja dalam kumpulan. Graduan yang memiliki ketiga-tiga elemen ini akan memudahkan mereka membina keperibadian diri yang baik seterusnya membantu mereka membawa diri dalam dunia pekerjaan.

 

Kata kunci: Kemahiran komunikasi, keterampilan peribadi, konsep keterampilan, kepentingan keterampilan, teras keterampilan.

 

 

https://doi.org/10.17576/JKMJC-2021-3701-12


Full Text:

PDF

References


Abdullah, T. (2011). Graduan perlu bina keterampilan diri berdepan globalisasi. BH Online.

Abdul Mua’ti Ahmad. (2003). Komunikasi di tempat kerja. Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Abdul Rahim M. Ali. (2000). Ilmu pendidikan DPM. Utusan.

Ahmad, A. (2009). Cabaran utama mahasiwa IPTA. Utusan Malaysia.

Ahmad Esa & Jamaludin, H. (2009). Peranan kokurikulum di universiti dalam membentuk keterampilan mahasiswa [conference paper]. International Conference on Teaching and Learning in Higher Education 2009 (ICTLHE09).

Amengual-Pizarro, M. (2018). Foreign language classroom anxiety among English for Specific Purposes (ESP) students. International Journal of English Studies, 18(2), 145-159.

Anizah Abdul Razak. (2002). Penglibatan pelajar dalam bidang kokurikulum dan hubungannya dengan pencapaian akademik pelajar: Satu tinjauan ke atas pelajar diploma dan sarjana muda KUITTHO. Penerbit UTHM.

Anizam Mohamed Yusof. (2008). Kemahiran interpersonal di kalangan pelajar diploma kejuruteraan di politeknik [conference paper]. Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan Universiti Teknologi Malaysia.

Anuar Ahmad. (2012). Pelajar UKM baik tapi belum cukup bagus: Pandangan majikan. Utusan Publishing.

Arham Abdullah, B. M. (2006). Faktor-faktor yang menyumbang kepada kecemerlangan akademik pelajar Universiti Teknologi Malaysia [conference paper]. National Student Development Conference (NASDEC), Kuala Lumpur.

Ariffin, D. M. (2010). Ciri pekerja baru diperlukan majikan. BH Online.

Azarfam, A. Y., & Baki, R. (2012). Exploring language anxiety regarding speaking skill in Iranian EFL learners in an academic site in Malaysia. International Journal of Applied Linguistics & English Literature, 1(2), 153-162.

Azizi Yahya, Yusof Boon, & Amir Hamzah. (2010). Kecerdasan emosi dan hubungannya dengan Pencapaian Akademi dan Tingkalaku Pelajar [seminar paper]. Seminar Antarabangsa CESA, Jun 2005, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Berita Harian. (2003). Kursus di IPT tidak berkesan.

Berita Harian. (2004). Misi UTHM lahirkan Mahasiswa Seimbang.

Berita Harian. (2019, July 8). Elak graduan B40 terus kecundang. BH Online. https://www.bharian.com.my/rencana/muka10/

Cangara, H. (2008). Pengantar ilmu komunikasi. PT. Raja Grafindo Persada.

Chin Pek Lian, Low Li Chuen, & Vivian Low Yen Yeong. (2005). Masalah disiplin pelajar, pendekatan dan penyelesaian. Penerbit UTM.

David, B. G. (1993). Collabarative learning group work and study teams. In, Tools for Teaching. Jossey-Bass.

Devito, J. A. (2013). The interpersonal communication book (13th ed.). Longman.

Gunter, H. M. (2001). Leaders and leadership in education. Paul Chapman Publishing.

Hadijah, S. H. (2011). Mengkaji tahap kompetensi pelajar semasa menjalani latihan industri dari perspektif pihak industri. Melaka: Jabatan Perdagangan.

Hafizah Hussin (2011). Kualiti pembentangan tugasan bagi kursus PM101 principles of marketing: Kajian kes dalam kalangan pelajar diploma pemasaran di Politeknik Merlimau. Jabatan Perdagangan.

Hamidah Norman, Rohailin Zainon, Siti Zuraydah Md Jenil, & Rusyda Yahya. (2017). Personaliti graduan yang menjadi tarikan organisasi. Jurnal Inovasi Perniagaan, 2(1), 53-61.

Hamzah, M. H. (2007). Language anxiety among first-year Malay students of the international Islamic college: An investigation of L2 skills, sources of anxiety, and L2 performance [Unpublished masters’ thesis]. International Islamic University Malaysia.

Hassan Adnan, & Raja Roslan Raja Abd Rahman. (2010). Keberkesanan pelaksanaan aktiviti fizikal terhadap pembangunan diri pelajar: Satu tinjauan. Journal of Human Capital Development, 3(2), 23-24.

Hopen, D. (2002). Guiding corporate behaviour: A leadership obligation, not a choice. Journal for Quality and Participation, 25(4), 15-19.

Jabatan Perangkaan Malaysia. (2018, July 16). Siaran akhbar: Statistik utama tenaga buruh di Malaysia. https://www.dosm.gov.my/v1/

Jamaludin Haji Badusah, Rosna Awang Hashim, Mohd Majid Konting, Turiman Suandi, Maria Salih, & Norhafezah Yusof. (2011). Pembangunan pelajar: Memperkasakan kokurikulum institusi pengajian tinggi. Penerbit Universiti Putra Malaysia.

Jumali Selamat, Khaidzir Ismail, & Shaharudin Ahmad. (2010). Objektif dan Faedah Berpersatuan. Penerbit UKM.

Kauffan, J. M., Mostert, M. P., Trent, S. C., & Hallahan, D. P. (1998). Managing classroom behavior: A reflective case-based approach (2nd ed.). Allyn & Bacon.

Knapp, M. L., & Hall, J. A. (2006). Nonverbal communication in human interaction (6th ed.). Toronto: Thomson Wadsworth.

Lee, E. J. E. (2016). Reducing international graduate students’ language anxiety through oral pronunciation corrections, 56, 78-95.

Maguire, P., & Pitceathly, C. (2002). Key communication skills and howt to acquire. BMJ Publishing Group.

Maizatul Haizan Mahbob, Nik Anis Syakira, Wan Idros Wan Sulaiman, & Wan Amizah Wan Mahmud. (2019). Komunikasi strategik dan peranannya untuk mewujudkan komunikasi berkesan dalam organisasi. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, 35(2), 49-67.

Marais, P. (2011). The significance of student-teacher involvement in co-curricular activities. International Journal for e-Learning Security, 1(2), 81-88.

Marlina, Sufian Rashid, & Hassan Ahmad. (2005). Inovasi dalam pedagogi: Kurikulum dan pendidikan Malaysia. IPG KPM.

Marlina Ali, & Sharom Nordin. (2006). Tahap penguasaan kemahiran berfikiran kritis di kalangan pelajar pendidikan fizik merentas jantina. Buletin Persatuan Pendidikan Sains dan Matematik Johor, 15(1), 99-110.

Mason Geoff, W. G., & Cranmer, S. (2009). Employbility skills initiatives in higher education: What effects do they have on graduate labours market outcomes. Journal on Education Economics, 17, 1-30.

Melchor-Couto, S. (2017). Foreign language anxiety levels in second life oral interaction. ReCALL, 29(1), 99- 119.

Miskam, N. N., & Saidalvi, A. (2019). Investigating English language speaking anxiety among Malaysian undergraduate Learners. Asian Social Science, 15(1), 1-7.

Mohd Salleh Lebar. (2000). Pentadbiran pendidikan dan pendidikan di Malaysia. Addison Wesley Longman Malaysia Sdn. Bhd.

Musalmah Yahya. (2005). Penerapan kemahiran komunikasi dalam pembentangan tugasan. Penerbit UTHM.

Natashadora Muridan. (2013). Penguasaan kemahiran komunikasi interpersonal dalam kalangan pelajar tahun satu Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional di UTHM [Laporan Projek Sarjana].

Noor Mohamad Shakil Hameed. (2018, Nov 22). Graduan perlu bukti kemampuan (pp.18). Utusan Malaysia. https://upm.edu.my/akhbar/

Nordin Halias, Zawawi Ismail, & Harun Baharudin. (2017). Komunikasi bukan lisan dalam pengajaran Bahasa Arab. Penerbit UKM.

Nor Suhara Fadzil, & Jamil Ahmad. (2010). Kepentingan kokurikulum dalam pendidikan di sekolah menengah. Proceedings of the 4th International Conference on Teacher Education, Join Conference UPI & UPSI Bandung, Indonesia, 59-69.

Nurol Aleyzan Ghazali, H. O. (2011). Masalah keengganan bertanya soalan dalam kalangan pelajar diploma pemasaran. Melaka: Jabatan Perdagangan.

Nur Atiqah Abdullah, A. K. (2009). Permintaan firma terhadap industri tenaga kerja teknologi maklumat dan komunkasi di Malaysia. Jurnal Teknologi Maklumat & Multimedia, 71-89.

Seiler, W. J., Beall, M. L., & Mazer, J. P. (2016). Communication: Making connections (9th ed.). Boston: Pearson.

Shaari, N. H. (2012). Model baru ekonomi tinjauan dari perspektif Islam. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia.

Shahidan Shafie, & Yin, L. L. (2017). Pembentukan sahsiah berkualiti melalui penghayatan kurikulum pengajian Islam: Satu kajian korelasi di politeknik (conference paper). National Conference on Thinking Culture, Kota Samarahan, Sarawak, Malaysia.

Sharifah Meriam Syed Akil. (2007). Cabaran kepimpinan kokurikulum. Universiti Industri Selangor.

Simpson, A. R. (2010). Young adult development, what the research tells us. Parenting Education & Research Massachusetts Institute of Technology.

Suranto, A. W. (2011). Komunikasi interpersonal. Yogjakarta: Graha Ilmu.

Villalba, F., & Luz, A. (2017). The effect of language anxiety in oral production in university students [Master’s thesis, ICESI University, Colombia].

Yahya Buntat, & Muhammad Shahabudin. (2004). Kemahiran komunikasi dalam meningkatkan keyakinan pelajar. Universiti Teknologi Malaysia.

Yukl, G. (2001). Leadership in organizations (6th ed.). Prentice Hall.

Zafir Mohd Makhbul, I. Y. (2012). Kriteria pengambilan dan pemilihan graduan dari perspektif pengurusan sumber manusia. Jurnal Personalia Pelajar, 1, 11-13.

Zhiping, D., & Paramasivam, S. (2013). Anxiety of speaking english in class among international students in a Malaysian university. International Journal of Education and Research, 1(11), 1-16.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


e-ISSN: 2289-1528