KAEDAH MENGATASI KEBIMBANGAN DALAM KAUNSELING: ANALISIS DARI PERSPEKTIF AL-GHAZALI (Methods to Overcome Anxiety in Counseling: An Analysis from al-Ghazali Perspectives)

Salasiah Hanin Hamjah

Abstract


Kebimbangan boleh berlaku kepada sesiapa sahaja dalam menjalani kehidupan ini. Isu kebimbangan bukanlah isu baru dalam kaunseling malah banyak kes kaunseling yang dirujuk kepada kaunselor membabitkan persoalan kebimbangan. Justeru itu, kajian ini dilakukan bagi mengenal pasti punca kebimbangan dalam kalangan klien yang mendapatkan perkhidmatan kaunseling di Pusat Kaunseling Majlis Agama Islam Negeri Sembilan (PK MAINS). Selain itu, ia juga bertujuan untuk membincangkan mengenai kebimbangan  daripada  perspektif  al-Ghazali.  Dalam  masa  yang  sama, kajian ini juga bertujuan untuk mengenal pasti kaedah yang dilakukan oleh kaunselor bagi mengatasi kebimbangan dalam kalangan klien dan seterusnya menganalisis adakah pendekatan tersebut selari dengan pendekatan al- Ghazali bagi mengatasi kebimbangan. Penyelidikan ini merupakan satu kajian kualitatif dengan reka bentuk kajian kes. Kaedah utama yang digunakan ialah kaedah temu bual di samping beberapa kaedah lain seperti pemerhatian, analisis dokumen dan soal selidik. Alat kajian yang digunakan ialah protokol temu bual dan borang soal selidik. Hasil kajian mendapati kaedah al-Ghazali bagi mengatasi kebimbangan ada diterapkan dalam amalan kaunseling oleh kaunselor-kaunselor di PK MAINS.


Full Text:

PDF

References


Abu Sway, Mustafa. 1996. al-Ghazzaliyy: A Study in Islamic Epistemology.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

al-Badawi, Abd al-Rahman. 1961. Muallafat al-Ghazali, Kaherah: Dar al- Qalam.

Brill, E. J. 1987. First Encyclopaedia of Islam. New York: Leiden.

Browne, E. G. 1969. A Literary History of Persia. Cambridge: University Press.

Che Zarrina Sa’ari. 2001. Penyakit Gelisah (anxiety/al-haluca) dalam Masyarakat Islam dan Penyelesaiannya menurut Psiko-Spiritual Islam. Jurnal Usuludin. Bil.14. Bahagian Pengajian Usuluddin, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

Corey, G. 2001. Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy. USA: Wadsworth.

Farj Abd al-Qadir Taha. 1993. Mawsu‘ah Ilm al-Nafs wa al-Tahlil al-Nafsiyy. Kaherah: Su‘ad al-Sabah.

Fathullah Khalif. 1974. Ibn Sina wa Madhhabuhu fi al-Nafs. Beirut: Jamiah Beirut al-‛Arabiah.

al-Ghazali, Abu Hamid, Muhammad Bin Ahmad. 1994a. Rawdah al-Talibin wa ‛Umdah al-Salikin dalam Majmucah Rasa’il al-Imam Al-Ghazali. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.

al-Ghazali, Abu Hamid, Muhammad Bin Ahmad. 1994b. Minhaj al-‛Arifin dalam Majmucah Rasa’il al-Imam Al-Ghazali. Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiah.

al-Ghazali, Abu Hamid, Muhammad Bin Ahmad. 1995. Mukasyafah al-Qulub. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-cArabi.

al-Ghazali, Abu Hamid, Muhammad Bin Ahmad. 2000. Ihya’ ‛Ulum al-Din. Kaherah: Dar al-Taqwa li al-Turath.

al-Ghazali, Abu Hamid, Muhammad Bin Ahmad. 2006. Kitab al-Arba‘ in fi Usul al-Din. Beirut: Dar al-Minhaj.

Hairunnaja Najmuddin. 2002. Psikologi ketenangan hati. Pahang: PTS Publication & Distributors Sdn.Bhd.

Ibn al-Jawzi, Abu al-Farj Abd Rahman bin ’Ali bin Muhammad. 1992. al-Muntazam fi Tarikh al-Muluk wa al-Umam. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.

Ibn Khallikan, Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakr. 1994. Wafayat al-A‛yan wa Anba’ Abna’ al-Zaman. Jil 1. Beirut: Dar al-Sadir.

Ibn Majah (207-275H) Abi ‘Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini. 1998. Sunan Ibn Majah. Kaherah: Dar al-Hadith.

‘Iswa, Abd Rahman Muhammad. 1970. Dirasat Saikulujiyyah. Iskandariah: Mansya’ah al-Nasyir al-Ma'arif.

J.John Abcarius. 1974. An English - Arabic Reader’s Dictionary. Beirut: Maktabah Lubnan.

Mubayyad, Ma’mun. 1995. Al-Mursyid fi al-‘Amrad al-Nafsiyyah wa Idtirabat al-Suluk. Beirut: al-Maktab al-Islami.

Mahmood Nazar Mohamed. 2001. Pengantar Psikologi: Satu Pengenalan Asas kepada Jiwa dan Tingkah Laku Manusia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Marshall, C. & Rossman G. B. 1989. Designing Qualitative Research. London: Sage Publication.

Mc Leod, J. 1994. Doing Counselling Research. London: Sage Publication.

Mohd. Fauzi Hamat. 2005. Ketokohan al-Ghazzali dalam Bidang Logik. Kuala

Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Al-Qamus Inklizi-cArabi. 2003. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiah.

al-Quasem, Muhammad Abul. 1975. The Ethics of al-Ghazali. A Composite Ethics in Islam with a foreword by Montgomery Watt. Petaling Jaya: Central Printing.

Rasyad ‛Ali ‛Abd al-‛Aziz Musa. 2001. Asasiyat al-Sihhah al-Nafsiyyah wa al-

‛Ilaj al-Nafsiyy. Kaherah: Muassasah al-Mukhtar.

Ruhi al-Ba‛albaki. 1997. Al-Mawrid, Qamus ‛Arabi – Inklizi. Beirut: Dar al-

‛ilm li al-Malayin.

Schultz, D. P & Schultz S. E. 2005. Theories of Personality. USA: Thomson Wadsworth.

Smith, M. 1983. al-Ghazali The Mystic. Lahore: Hijra International Publishers.

al-Subki, Taj al-Din Abi Nasr Abd. Wahab bin Ali bin Abd. al-Kafi. 1968. Tabaqat al-Syafi‛iyyah al-Kubra. Jil 6. Matba‛ah Isa al-Babi al-Halabi.

al-Syami, Salih Ahmad. 2004. Biografi Imam al-Ghazali, Hujjatul Islam dan Pembaru Kurun ke 5. Terj. Ariffin bin Ladari. Kuala Lumpur: Jasmin Enterprise.

Tawfiq, Muhd. cIzzuddin. 1998. al-Ta’sil al-Islami li al-dirasat al-Nafsiyyah. Kaherah: Dar al-Salam li al-Tiba‛ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi’ wa al- Tarjamah.

al-Tirmidhi, Abi ‛Isa Muhammad bin ‘Isa Bin Surah.1999. Sunan al-Tirmidhi. Kaherah: Dar al-Hadith.

Wan Hussain Azmi Abdul Kadir. 1994. Kaunseling dan Psikologi menurut Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Watt, M. 1963. Muslim Intelectual: A study of al-Ghazali. Edinburgh: Edinburgh University Press.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


  ISSN: 1985-6830

eISSN: 2550-2271

JURNAL HADHARI
Institut Islam Hadhari
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi
Selangor, MALAYSIA.


Phone: +603-8921 7187/7176/6994
Fax: +603-8921 6990
Email: jhadhari@ukm.edu.my

Web: ejournals.ukm.my/jhadhari