FAKTOR KEGEMILANGAN TAMADUN ISLAM: PENGAJARAN DARI MASA LALU (Islamic Civilization Glorious Factor: Lesson from the past)

Khalif Muammar A. Harris

Abstract


Makalah  ini  cuba  memahami  dengan  mendalam  faktor-faktor  kemajuan dan kejatuhan tamadun Islam pada masa lalu untuk mengambil iktibar dan pengajaran daripadanya. Penulis menegaskan bahawa melihat kepada pencapaian-pencapaian pada masa lalu sahaja tidak cukup. Oleh kerana itu makalah ini meneliti akar-akar peradaban Islam yang dibina semenjak zaman Rasulullah lagi. Penulis memberi tumpuan pada aspek pembangunan insan  yang  menyeluruh,  pemerkasaan  identiti  dan  jati  diri  umat  Islam melalui Tawhid, ketinggian budaya ilmu dan aspek-aspek moral seperti ketinggian akhlak, keadilan dan kebijaksanaan para pemimpin dan semangat kekitaan (‘asabiyyah). Penulis juga melihat bahawa kerosakan pada akar- akar peradaban Islam seperti kekeliruan epistemologi, kerendahan dan ketidakcerdasan pemikiran, hilangnya ‘asabiyyah dan nilai moral yang tinggi, berleluasanya absolutisme dan kuku besi sebagai punca keruntuhan tamadun Islam. Semua perkara ini patut menjadi bahan pemikiran dan sumber aspirasi ketika umat Islam berusaha untuk bangkit semula pada abad ke-21 ini.


Full Text:

PDF

References


Abd al-Wahid al-Marrakeshi. 1968. The History of the al-Mohades. Terj. Reinhart P. A. Dozy. Amsterdam: Oriental Press.

al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 1991. The Concept of Education in Islam. Cetakan pertama 1980. Kuala Lumpur: ISTAC.

al-Attas, Syed Muhammad Naquib & Wan Mohd Nor Wan Daud. 2007. The ICLIF Leadership Competency Model (LCM): An Islamic Alternatif. Kuala Lumpur: ICLIF.

al-Baladhuri, Abu al-Hasan. 1959. Futuh al-Buldan. Kaherah: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra.

De Gayangos, P. 1843. The History of Muhammedan Dynasties in Spain. Terj. London: The Oriental Translation Fund.

Hitti, P. K. 1970. History of the Arabs. Cetakan ke-10. London: Macmillan.

Ibn Khaldun, Abd al-Rahman. 2004. Al-Muqaddimah. Beirut: Dar al-Fikr.

Ibn Taymiyyah, Ahmad b. Abd al-Salam. 1988. Al-Siyasah al-Shar‘iyyah fi Islah al-Ra‘i wa al-Ra‘iyyah. Dlm. Abu Ya’la al-Quwaysani (pnyt.). al-Siyasah al-Shar’iyyah Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Khalif Muammar. 2007. Absolutisme dan Watak Pasrah Penghalang Pembangunan Semula Tamadun Islam. PEMIKIR 49.

Lane-Poole, S. 1967. The Moors in Spain. Beirut: Khayyat.

Munawir Sjadzali. 1993. Islam dan Tata Negara. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Faktor Kegemilangan Tamadun Islam : Pengajaran Dari Masa Lalu

Scott, S. P. 1904. History of the Moorish Empire. 3 vols. Philadelphia: The Lippincot Company.

Siddiq Fadzil. 2006. Kaum Ilmuwan dan Misi Pencerahan. Kajang: Akademi Kajian Ketamadunan.

Syed Omar Syed Agil. 1998. Umar b. al-Khattab: A Model for Leaders and Managers. Dlm. Syed Othman Alhabshi et al. (pnyt.). Islamic Management for Excellence. Kuala Lumpur: Inmind.

Thomson, A. & Muhammad ‘Ata ur-Rahman. 2004. Islam di Andalusia: Sejarah Kebangkitan dan Keruntuhan. Terj. Indonesia. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Wan Mohd Nor Wan Daud. 1997. Penjelasan Budaya Ilmu. Cet. Ke-3. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Wan Mohd Nor Wan Daud. 1998. The Educational Philosophy and Practice of Syed Muhammad Naquib al-Attas: An Exposition of the Original Consept of Islamization. Kuala Lumpur: ISTAC.

Wan Mohd Nor Wan Daud. 2007. Iklim Kehidupan Intelektual di Andalusia: Satu Cerminan Islamisasi Dua-Dimensi. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia.

Zaimeche, S. 2004. Myths and Fallacies Sorrounding the Decline of Muslim Civilisation. www.islamicheritage.com [24 Disember 2008].


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


  ISSN: 1985-6830

eISSN: 2550-2271

JURNAL HADHARI
Institut Islam Hadhari
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi
Selangor, MALAYSIA.


Phone: +603-8921 7187/7176/6994
Fax: +603-8921 6990
Email: jhadhari@ukm.edu.my

Web: ejournals.ukm.my/jhadhari