ISLAM HADHARI APROACH: TOWARDS A PROGRESSIVE ISLAMIC CIVILIZATION oleh Dato’ seri abdullah ahmad Badawi, Perdana Menteri Malaysia, kuala lumpur: Jabatan kemajuan islam Malaysia, 2008, 308 halaman

Wan Abdul Hamid Wan Teh

Abstract


Ulasan Buku/Book Review

Full Text:

PDF

References


Abdullah Ahmad Badawi. 2007. Islam Hadhari Aproach Toward A Progressive Islamic Civilization. Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

al-Attas, Syed Muhmmad Naquib. 1984. Islam Dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

al-Bahi, Muhammad. 1979. Islam diliputi Awan Mendung. Terj. Yusuff Zaky Yacob. Kota Bharu: Pustaka Dian Sdn. Bhd.

al-Buti, Said Ramadan. 2004. Islam Hadhari Dalam Pembangunan Insan. Kuala Lumpur: Yayasan Islam Hadhari.

al-Mawardi, Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Basri al-Baghdadiy. t.th. Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah. Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah.

Gamal Abdul Nasir. 2003. Mohammad Nasir Pendidik Ummah. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Harun Derauh & Shafie Nor (pnys.). 1982. Mahathir Cita-cita dan Pencapaian. Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn. Bhd.

Mahmood Zuhdi Hj. Ab. Majid. 2008. Islam Hadhari: Pendekatan Pembangunan Perada- ban. Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia.

Wan Muhammad Nor Wan Daud. 2006. Masyarakat Islam Hadhari: Suatu Tinjauan Epis- timologi dan Kependidikan Kearah Penyatuan Pemikiran Bangsa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


  ISSN: 1985-6830

eISSN: 2550-2271

JURNAL HADHARI
Institut Islam Hadhari
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi
Selangor, MALAYSIA.


Phone: +603-8921 7187/7176/6994
Fax: +603-8921 6990
Email: jhadhari@ukm.edu.my

Web: ejournals.ukm.my/jhadhari