Risiko Penggunaan Barang Selain Emas sebagai Aset Gadaian dalam Pembiayaan Ar Rahnu

Azlin Alisa Ahmad, Nor Syahirah Mohd Izazi

Abstract


Ar-Rahnu berasaskan produk mikro kredit diperkenalkan kepada masyarakat atas dasar memberi bantuan pembiayaan kepada golongan kurang berkemampuan atau berpendapatan rendah. Namun, institusi atau bank yang menawarkan skim ar-rahnu membataskan barang-barang gadaian tertentu seperti barangan kemas sahaja yang boleh dijadikan sebagai jaminan jaminan ke atas pembiayaan ar rahnu. Penerimaan aset gadaian yang terbatas pada emas sahaja ini secara menyebabkan timbul kesulitan kepada golongan yang benar-benar memerlukan bantuan kewangan namun pada masa yang sama tidak memiliki emas. Hal ini berbeza dengan Islam yang membenarkan setiap barang yang bernilai sepatutnya boleh diterima sebagai barang gadaian. Justeru, kajian ini mengkaji apakah risiko yang bakal dihadapi oleh penyedia ar rahnu sekiranya membenarkan penggunaan barang selain emas sebagai aset gadaian dalam pembiayaan ar-rahnu. Kajian ini merupakan kajian kulatitaif dengan mengguna pakai analisis kandungan sebagai kaedah pengumpulan data. Kaedah analisis data pula ialah kaedah deskriptif. Kajian mendapati bahawa antara risiko penggunaan barang selain emas sebagai aset gadaian ialah kesukaran dalam menilai kualiti dan ketulenan aset, tidak kebal terhadap krisis ekonomi dan penurunan kualiti seiring peredaran masa. Implikasi kajian ialah pihak penyedia ar rahnu perlu menanggung risiko kerugian sekiranya menerima aset gadaian selain emas dalam pembiayaan ar rahnu.

The Risk of Using Non-Gold as Collateral Asset in Ar Rahnu Financing

Ar-Rahnu based on micro-credit products were introduced to the community on the basis of providing financing to the poor or low-income people. However, institutions or banks offering ar-rahnu schemes limits the collateral on ar rahnu financing to only jewellery. The acceptance of the collateral assets on gold alone has led to difficulties for those who really need financial assistance on the other hand do not own the gold. This is different from Islam which allows any valuable item to be accepted as a mortgage financing. Therefore, this study examines the risks faced by ar rahnu providers if they allow the use of any asset other than gold as collateral asset in ar-rahnu financing. This study is a qualitative study using the content analysis as a data collection method. The data analysis method is a descriptive method. The study found that among the risks of using non-gold as collateral assetares the difficulty in assessing the quality and purity of the asset, the inevitability of the economic crisis and the decline in quality over time. The implication of the study is that the provider of ar rahnu should bear the risk of loss if they receives collateral asset other than gold in ar rahnu financing.


Keywords


Emas; aset gadaian; ar-rahnu; barang kemas; risiko

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 


 

ISSN 0126-5636 | e-ISSN : 2600-8556

Faculty of Islamic Studies
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan
MALAYSIA

© Copyright UKM Press, Universiti Kebangsaan Malaysia