Amalan Kerohanian dan Kaitannya dengan Kebimbangan Bahasa dalam kalangan Penuntut Sekolah Menengah Kebangsaan Agama di Malaysia

Afandi Yusoff, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Harun Baharuddin

Abstract


Kebimbangan bahasa merupakan salah satu perasaan emosi yang berkaitan dengan psikologi manusia. Perasaan ini muncul sebagai tindak balas terhadap sesuatu keadaan atau sesuatu akibat yang tidak diingini berlaku. Biasanya kebimbangan bahasa dialami oleh pelajar semasa mempelajari bahasa asing sehingga boleh mengganggu prestasi pembelajaran bahasa tersebut. Walaupun perasaan bimbang perlu ada di dalam diri setiap individu, namun perasaan ini perlu dikawal agar kewujudannya tidak akan memudaratkan pelajar itu sendiri. Artikel ini adalah ulasan hasil kajian yang bertujuan mengenalpasti tahap amalan spiritual dan tahap kebimbangan bahasa serta kaitannya dengan amalan kerohanian dan kebimbangan bahasa yang berlaku di dalam kelas pembelajaran bahasa Arab. Kajian kuantitatif berbentuk tinjauan ini menggunakan soal selidik amalan kerohanian dan Foreign Language Classroom Anxiety Scale. Responden kajian terdiri daripada 399 orang pelajar yang sedang menuntut di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama di Malaysia. Analisis deskriptif dan inferensi digunakan untuk menganalisis data dan memperoleh dapatan kajian. Keputusan menunjukkan bahawa tahap amalan kerohanian pelajar adalah tinggi tetapi kebimbangan bahasa berada di tahap sederhana. Selain itu, terdapat hubungan negative yang signifikan antara amalan kerohanian dengan kebimbangan bahasa (r=-0.273; p=0.00). Ini membuktikan bahawa amalan kerohanian mampu membantu dalam menangani masalah kebimbangan bahasa yang dialami pelajar di sekolah dan seterusnya memberi nilai tambah terhadap korpus ilmu pengetahuan semasa.

Spiritual Practice and its Relation to Language Anxiety among Students of Religious Secondary Schools in Malaysia

Language anxiety is one of the feelings associated with human psychology. These feelings arise in response to a situation or an unintended consequence. Usually language anxiety experienced by students when learning foreign languages which affects their language learning performance. Although anxiety should exist within each individual, it must be controlled so that its existence does not harm the student himself.Therefore, the aims of this study were to determine the level of spiritual practices and the level of language anxiety. Also to identify the correlation of spiritual practices with language anxiety in Arabic language learning classes. This quantitative survey was conducted using the spiritual practices questionnaire and Foreign Language Classroom Anxiety Scale. There were 399 respondens involved who are currently studying at Islamic Secondary School in Malaysia. Descriptive and inference analysis were used to analyse the data and obtain the result. The findings indicated that the respondents’ spiritual practices are at a high level but the language anxiety level was moderate. In addition, there is a significant negative correlation between the students’ spiritual practices with their language anxiety levels (r= -0.273, p=0.00). Therefore, this study proves that spiritual practice can addressing language anxiety issues experienced by students in schools and at the same time to provide added value to the existing body of knowledge.


Keywords


Psikologi; amalan kerohanian; kebimbangan bahasa; bahasa asing; pembelajaran Bahasa Arab

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 


 

ISSN 0126-5636 | e-ISSN : 2600-8556

Faculty of Islamic Studies
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan
MALAYSIA

© Copyright UKM Press, Universiti Kebangsaan Malaysia