Persepsi Belia Berisiko Liberal Terhadap Agenda Liberalisme (The Perception of Youth at Risk of Having Liberal Thought Towards Liberalism Agenda)

Norsaleha Mohd Salleh, Ahmad Munawar Ismail, Noor Hafizah Mohd Haridi, Mohd. Syairawi Mohd. Nor

Abstract


Kajian ini bertujuan meninjau pandangan belia berisiko liberal terhadap agenda liberalisme. Liberalisme adalah pemikiran yang lahir daripada falsafah Barat, implikasi daripada penindasan dan kekejaman yang dilakukan gereja atas nama agama dan ketuhanan.  Kajian ini menggunakan metodologi kualitatif yang melibatkan temu bual bersama enam orang belia berisiko mempunyai pemikiran liberal. Pemilihan responden dibuat berdasarkan kecenderungan pemikiran dan penulisan mereka dalam media sosial yang dikenal pasti mempunyai risiko berfikiran liberal. Tulisan dan pandangan mereka terhadap isu-isu semasa berkaitan Islam dikupas mengikut pandangan logik tanpa asas agama  yang kukuh dan menolak autoriti agama sebagai satu alat penguatkuasaan terhadap umat Islam. Implikasinya lahirlah gaya fikir yang menyimpang daripada wahyu Allah SWT dan pandangan ulama muktabar. Dapatan kajian mendapati belia berisiko ini mempunyai kecenderungan terhadap pemikiran liberal dan mendukung liberalisme sebagai satu pilihan yang betul untuk umat Islam hari ini. Kajian juga menunjukkan faktor yang mendorong mereka berpegang dengan  liberalisme disebabkan perasaan trauma dan bimbang  terhadap apa yang pernah dilakukan gereja kepada penganut Kristian berulang kembali kepada umat Islam. Prejudis mereka kepada institusi agama sangat tinggi sehingga mendorong mereka menolak institusi agama sebagai badan yang menjaga urusan dan undang-undang  umat Islam. Kajian ini diharap dapat membuka ruang perbincangan yang lebih baik dengan kumpulan belia berisiko liberal agar mereka memahami Islam yang sebenar dan menyedari wujudnya perbezaan yang besar antara institusi Islam dan gereja.

Kata kunci; belia; berisiko; pemikiran; liberal; trauma

 

Abstract

 

This study surveyed the perception of youths at risk of having liberal thought towards liberalism agenda. Liberalism is a thought that was born from the western philosophy as the implication of the oppression and cruelty of the church in the name of religion and god. The study was conducted using qualitative methodology that has involved interview with six youths at risk of having liberal thought. The respondents were selected based on the inclination of their thoughts and writings in the social media that have been identified at risk of having liberal thought. Their writings and opinions towards the Islamic current issues were done solely based on logical perception with the absence of strong religious foundation and rejects religious authority as the enforcement tool for the Muslims. The implication is the birth of a thinking style that is derailed from Allah revealed knowledge and the opinions of erudite Muslim Scholars. The findings of the study found that the youths at risk incline towards liberal thinking and support liberalism as the right choice for Muslims today. The study also showed that the driving factor behind their liberal thinking is due to the trauma and concern towards what had been done by the church to the Christians would repeat itself among Muslims.  Their prejudice towards religious institution is very high to the extent it drives them to reject religious institution as the responsible body for the Muslim affairs and laws. It is hoped that this study can open the opportunity for better discussion with the youths at risk of having liberal thought so that they will be able to understand Islam in the real sense and then realize the big difference between Islamic and church institutions. 

Keywords: youth; at risk; thought; liberal; trauma

 

 


Full Text:

PDF

References


Abbas Mansur Tammam. 2016. Pengaruh Orientalis terhadap Liberalisasi Pemikiran Islam. Journal KALIMAH Vol. 14, No. 1, Mei 2016. Hal. 1-12

Ahmad Farouk Musa. 2014. Pengajaran yang tidak berkesudahan terhadap Negara Islam. Dlm. Ahmad Farouk Musa. Wacana Pemikiran Reformis. Jil II. Kuala Lumpur: Islamic Renaissance Front Berhad.

Alonzo L. Hamby. 1992. Liberalism and Its Challengers: From F.D.R. to Bush. USA: Oxford University Press.

Angel Rabasa. 2007. New World Disorder Different Types of Ungoverned Territories Warrant Different Responses. RAND Review. Vol. 31. No. 3. Fall 2007. Page: 26-29.

Asri Zainul Abidin, Adrin Armas MA, Fauzi Deraman & Mohd Kamil Abd Majid. 2006. Islam liberal tafsiran agama yang kian terpesong. Kuala Lumpur: Karya Bestari Sdn. Bhd.

Blackburn, Simon. 1996. The Oxford Dictionary of Philosophy. Oxford New York: Oxford University Press.

Coady, J., &Huckin, T. 1997. Second language vocabulary acquisition. Cambridge: Cambridge University Press.

Dendy Sugiono. 2008. Kamus besar bahasa Indonesia. Ed. Ke-4. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Fawcett, Edmund. 2014. Liberalism: The life of an idea. Amazon.com.

Harakah Daily. 2017. https://harakahdaily.net/index.php/kolumnis/presiden/3083-liberalisme-di-antara-kebebasan-dan-kebabasan

Indriaty Ismail & Ahmad Mahyuddin Hassan. 2011. Ciri-ciri dan Asas-asas Utama Islam Liberal dalam Pergerakan Sisters In Islam. Kertas Kerja dibentangkan di Seminar Kebangsaan Isu-isu Islam Liberal. Anjuran Universiti Kebangsaan Malaysia. Bangi, 17 Februari.

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. 2017. http://www.islam.gov.my/en/media-jakim/media-statement/1117-kenyataan-media-ketua-pengarah-jakim-berkenaan-kenyataan-seorang-individu-dalam-program-anjuran-irf-dan-g25

Jaffary Awang & Kamarudin Salleh. 2007. Pemikiran Islam dan isu-isu semasa. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Lukman Hakim & Mohd Nasir Omar. 2011. Mengenal Pemikiran Islam Liberal. Jurnal Substantia. 14 (1): 179-198.

Majlis Belia Malaysia. 2017. http://belia.org.my/wp/2013/12/21/lgbt-lagi-ngo-desak-kerajaan/

Mohammad Ariffin Ismail. 2007. Cabaran Akidah: Islam Liberal. Kuala Lumpur: Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan.

Noor Hafizah Mohd. Haridi, Norsaleha Mohd. Salleh dan Zainora bt Daud. 2015. Persepsi Belia Islam Terhadap Pemikiran Tidak Beragama: Satu Analisis. Seminar Antarabangsa Akidah, Dakwah Dan Syariat 2015 (IRSYAD2015), Kuala Lumpur, 12-13 Oktober.

Noresah Baharom. 2013. Kamus Dewan. Ed. ke-4. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Norsaleha Mohd. Salleh, Noor Hafizah Mohd. Haridi, Abu Zaki Ismail dan Syairawi Mohd. Nor. 2017. Pengaruh pemikiran liberal dalam media sosial. 4th International Research Management & Innovation Conference (IRMIC 2017)

Institut Latihan Malaysia (ILIM) Bangi, 7 September 2017.

Norsaleha Mohd. Salleh Ahmad Munawar Ismail Noor Hafizah Mohd. Haridi Zainora Daud. 2015. Pemikiran Tidak Beragama Dalam Kalangan Belia Islam Di Malaysia. Satu Kajian Rintis. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari Bil. 11 (Edisi Khas).

Norsaleha Mohd. Salleh, Ahmad Munawar Ismail, Noor Hafizah Mohd. Haridi & Zainora Daud. 2015. Pengaruh pemikiran humanisme dalam pendidikan psikologi dan Sosiologi. Prosiding ISPEN. Fakulti Pendidikan: KUIS

Projek Dialog. 2015. https://projekdialog.com/malay/lovewins-apa-yang-dituntut-lgbt/

al-Rawy, Fuad Husin. 2009. al-Fikr al-Islamy fi muwajahah al-fikr al-gharby. Amman: Dar al-Makmun li al-Nasyr wa al-Tauzi’.

Ridha Aida. 2005. Liberalisme dan komunitarianisme konsep tentang individu dan komunitas. Jurnal Demokrasi. Vol. IV No. 2. Hal. 1 -12.

Shahirah Abdul Rahim dan Mohd Safri Ali. 2018. Liberalisme agama di Malaysia: Satu sorotan literatur. E Prosiding Seminar Antarabangsa al-Quran dalam Masyarakat Kontemporari. Kuala Terengganu: Universiti Sultan Zainal Abidin.

al-Silmy, Abdul Rahim bin Somail. 2009. Haqiqat al-Libraliah wa mawqif al-Islam minha. Jeddah: Markaz al-Ta’sil li al-Dirasat wa al-Buhuth.

Skirbekk, G. & Gilje, N. 2001. A History of Western Thought: From Ancient Greece to the Twentieth Century. London: Routledge.

Wan Ismail W Dagang, Mohd Nasir Masroom, Ahmad Syukran Baharuddin, Mohd Ismail Mustari. 2015. Ancaman Pemikiran Aliran Islam Liberal Kepada Umat Islam di Nusantara: Satu Sorotan Kajian. Sains Humanika 5:3, 77–85.

Wan Adli Wan Ramli. 2012. Bahaya liberalisme dan pluralisme agama terhadap akidah belia muslim. Johor Bahru: Master Gift Sdn. Bhd.

Zarkasyi, Hamid Fahmy. 2012. Misykat, refleksi tentang Islam, westernisasi dan liberalisasi. Jakarta: INSISTS.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 0126-5008

eISSN: 0126-8694