Tarekat Ahmad B. Idris Al-Fasi dan Pengaruhnya di Malaysia (Tariqa Ahmad B. Idris Al-Fasi and Its Influence in Malaysia)

Faudzinaim Badaruddin, Zakaria Stapa, Abdull Rahman Mahmood, Mohd Khairi Mahyuddin

Abstract


Tarekat Ahmadiyyah Idrisiyyah adalah sebuah tarekat yang masyhur di dunia Islam. Ia dinisbahkan kepada Sayyid Abu al-`Abbas Ahmad b. Idris al-Hasani al-Ara`ishi al-Fasi (1757-1837M). Artikel ini bertujuan untuk menghuraikan tentang sejarah kemunculan tarekat tersebut dan pengaruhnya di Malaysia. Bagi mencapai objektif tersebut, kaedah penyelidikan secara kualitatif digunakan. Pengumpulan data dilakukan dengan dua kaedah, iaitu kajian kepustakaan dan analisis dokumen. Maklumat yang diperolehi telah dianalisis menggunakan kaedah persejarahan. Dapatan kajian menunjukkan bahawa tarekat Ahmadiyyah Idrisiyyah pada awalnya merupakan sebuah gerakan tajdid berasaskan kerohanian. Setelah kewafatan Sayyid Ahmad B. Idris, ajaran beliau telah disebarkan melalui pendekatan institusi tarekat yang berbagai. Tarekat Ahmadiyyah Idrisiyyah di Malaysia telah dibawa masuk ke Malaysia bermula sekitar pertengahan abad ke-19 Masihi dari Mekah. Sejak dibawa masuk ke Malaysia, pengaruhnya tersebar ke beberapa buah negeri di Malaysia hingga masih diamalkan hingga kni melalui para pengikut kepada murid-murid Sayyid Ahmad B. Idris. Semenjak ia diperkenalkan di Malaysia, ia telah menjadi sebuah tarekat yang berpengaruh di beberapa buah negeri di Malaysia terutama di Negeri Sembilan and Kelantan. Perkembangan mutakhir Tarekat Ahmadiyyah Idrisiyyah menunjukkan dominasi peranan dan pengaruh besar keturunan Sayyid Ahmad B. Idris yang berasal Sudan. Setelah hampir dua abad, pengamalan Tarekat ini di Malaysia masih kuat dipertahankan melalui jaringan hubungan guru-murid di peringkat antarangsa menggunakan pendekatan institusi tarekat.

Kata kunci: Tarekat, Tarekat Muhammadiyyah, Ahmadiyyah, Idrisiyyah, Zikir

 

Abstract


The Ahmadiyyah Idrisiyyah is a well-known tariqa in the Muslim World. It is been associated to Sayyid Abu al-`Abbas Ahmad b. Idris al-Hasani al-Ara`ishi Al-Fasi (1757-1837). This article aims to expose the emergence of the tariqa and its influence in Malaysia. To achieve the objectives, this article employs a qualitative research method. Data collection is done by two methods, namely library research and document analysis. The obtained data were then analysed using historical analysis. The result of this study shows that Tariqa Ahmadiyyah Idrisiyyah was originally a spiritual base reform movement. After the demise of Sayyid Ahmad B. Idris, his teachings have been spread through the medium of various tariqa instituitions by his students. The Tariqa Ahmadiyyah Idrisiyyah in Malaysia has been introduced into Malaysia around the middle of the 19th century from Mecca through the followers of Sayyid Ahmad B. Idris’ students. Since its introduction to Malaysia, it has become an influence tariqa in several states of Malaysia especially in Negeri Sembilan and Kelantan. Recent development of the Tariqa Ahmadiyya Idrisiyya shows the role and dominance of role of the Sayyid Ahmad B. Idris descendents from Sudan in spreading the tariqa influence within the Muslim community in Malaysia.  After nearly two centuries, the practiced of the Tariqa in Malaysia has been sustained through the chain of teacher-student relationship at the international level using the tariqa institutional approach .

Keywords: Tariqa, Tariqa Muhammadiyyah, Ahmadiyyah, Idrisiyyah, Dhikr

 


Full Text:

PDF

References


Abu Hanieh, Hassan. 2011. Sufism and Sufi Orders: God’s Spiritual Path. Adaptation and Renewal in the Context of Modernization. Jordan: Friedrich-Ebert-Stiftung.

Ahmad Muhammad Sa’id, T.Th. Al Qaul Al Wafi Yang Sabit Padanya Zikir Al Jali Dan Al Khafi. Seremban: Madrasah As Saidiyah.

Ahmad Zaki Berahim@Ibrahim & Mohd. Roslan Mohd Nor. 2009. Tuan Tabal (m.1891) dan Sumbangannya Dalam Perkembangan Islam di Tanah Melayu. Jurnal Tamadun 4:129-143.

Asri Ariffin, 2015. Tarekat Ahmadiyah Idrisiyah di Bukit Abal. Temu bual, 21 Februari.

Azmi Budin & Mohamad Nazli Omar. 2018. Sumbangan Mualim Haji Wahid Dalam Bidang Dakwah Di Melaka. Jurnal Maw`izah 1:137 – 153.

Che Sa’ari Hussein, 2015. Tarekat Ahmadiyah di Banggol Kelantan. Temu bual, 17 Februari

Che Zarrina Sa’ari. 2000. Biografi Shaikh Ahmad b. Idris dan Sumbangannya Terhadap Alam Kesufian. Akfar 1 (Jun): 33-54.

Che Zarrina Sa’ari. 2001. Biografi Shaikh Muhammad `Uthman al-Mirghani (1208H/1793-4M-1286/1852-3M) dan Sumbangannya Terhadap Pembentukan Tarekat Khatmiyyah. Jurnal Usuluddin 13 (Julai): 21-36.

Che Zarrina Sa`ari. 2001. Perkembangan Tarekat Ahmadiyyah di Negeri Kelantan Darul Naim. Afkar. 2 (Jun): 61-86.

Al-Ja’afari, Soleh bin Muhammad, 1998. al-Muntaqa al-Nafis fi Manaqib Qutb Da`irah al-Taqdis. Kaherah: Dar al-Jawami’ al-Kalam.

Hamdan Hassan. 1992. Tarekat Ahmadiyah di Malaysia: Suatu Analisis Fakta Secara Ilmiah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hasrizal Abdul Jamil, Ezad Azraai Jamsari, Farid Mat Zain & Noorsafuan Che Noh. 2017. Pemikiran Tajdid Dan Islah Mehmed Birgivi Efendi (1523-1573m). Dalam Proceedings Of The International Conference On Islam, Development And Social Harmony In Southeast Asia, suntingan Mohd Nasran Mohamad, Muhamad Razak Idris, Farid Mat Zain, Cheloh Khaegphong, Anis Pattanaprichawong & Nik Abdul Rahim Nik Abdul Ghani. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Hurgronje, Snouck. 1931. Mekka in the Latter Part of the 19th Century, Terj. J,H,Monahan. Leiden: E,J,Brill.

Kamal Amran dan Mohd Zaidi Ramli. 2016. Biografi Syeikh Hj. Mohd Murtadza Bin Syeikh Hj. Ahmad. N.Sembilan: Majlis Agama Islam Negeri Sembilan.

Luqman bin Abdullah, 2015. Tarekat Ahmadiyyah Idrisiyyah Pimpinan Tuan Guru Haji Lubuk Tapah. Temu bual 12 Julai.

Malik Haji Ali, 2015. Tarekat Ahmadiyah Idrisiyah di Miri, Sarawak. Temu bual, 5 Mac.

Mohd Haji Alias, Mohd Fauzi Amin, Kamal Amran Kamarudin dan Noor Adibah. 2016. Biografi Syeikh Hj. Mohd Murtadza Bin Syeikh Hj. Ahmad. Nilai: Penerbit USIM.

Mohd Murtadza Bin Shaykh Haji Ahmad. 6 Disember 2012. Tarekat Al-Ahmadiyyah Al-Idrisiah Al-Rasyidiah Al-Dandarawiyah dan Sejarahnya di Negeri Sembilan. Kertas kerja kepada perbentangan bahagian Penyelidikan, Jabatan Agama Islam Johor: Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan.

Mohd Murtadza Haji Ahmad, 2015. Tarekat Ahmadiyyah Idrisiyyah di Negeri Sembilan.

Muhammad Fuad bin Kamaluddin, 2007. Sayyid Ahmad bin Idris al-Hasani. Seremban: Sofa Production.

Muhammad Rajab Akmal Abdul Halim, 2015. Tarekat Ahmadiyah Idrisiyah di Melaka. Temu bual, 23 April.

Muhsin Abdul Rashid, 2015. Tarekat Ahmadiyah Idrisiyah dan perkembangannya. Temu bual, 8 Mac.

O’Fahey, Rex & Ali Salih Karrar. 1987. The Enigmatic Imam: The Influence of Ahmad ibn Idris. International Journal of Middle East Studies. 19 (2):205-219.

Palacios, Marina. 2016. Neo-Sufism: Examining the Roots of the Islamic Reform Movement Called “Neo-Sufism”. Master Thesis. Leiden. Unpublished.

Rahman, Fazlur. 1979. Islam. Chicago: The University of Chicago Press.

Ridgeon, L. 2015. Sufis and Salafis in the Contemporary Age. London: Bloomsbury.

Saiful Nizam, 2015. Tarekat Ahmadiyyah di Negeri Sembilan. Temubual 19 Mac.

Sedgwick, Mark T.R. 2005. Saints and Son: The Making and Remaking of The Rashidi Ahmadi Sufi Order, 1799-2000. Boston: Tuta Sub Aegide-Pallas.

Sedgwick, Mark T.R. 1997. Saudi Sufis: Compromise in the Hijaz, 1925-40. Die Welt des Islams. 37 (3):349-368.

Zambri Shah, 2015. Tarekat Ahmadiyyah Idrisiyyah di Sarawak. Temu bual, 5 Mac.

Zaidi Hassan, 2015. Tarekat Ahmadiyyah Idrisiyyah Tuan Guru Haji Lubuk Tapah. Temu bual 3 Jun.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 0126-5008

eISSN: 0126-8694