Tabarruj dan Fesyen Pakaian Muslimah pada Zaman Kini (Tabarruj and Muslimah’s Clothing Fashion at this Present)

Nozira Salleh

Abstract


Pada zaman kini, fesyen pakaian wanita secara umumnya dan Muslimah secara khususnya sangat hebat melanda masyarakat di Malaysia. Tambahan lagi, kemunculan para pereka fesyen yang menghidangkan pelbagai gaya, warna, fesyen pakaian dan perhiasan yang tentunya memikat hati para wanita. Dalam fenomena ini, etika pakaian Islam dan tabarruj  tentunya diketepikan secara sengaja atau tidak sengaja oleh sebahagian Muslimah kerana keghairahan mereka dalam mengejar fesyen ‘up-to-date’. Ini bermakna, aspek pakaian patuh Syariah dan isu tabarruj merupakan perkara yang dianggap agak remeh dan kurang penting kepada masyarakat Islam. Walaupun demikian, seharusnya isu ini tidak kekang daripada perbincangan umum kerana ia pada hakikatnya melibatkan hal ehwal Muslimah, yang mana ia bukan sahaja meliputi aspek pakaian dan personaliti, tetapi ia juga merangkumi tingkah laku dan maruah para wanita yang tentunya memberi kesan yang besar kepada nilai-nilai masyarakat. Oleh itu, artikel ini cuba menerokai fenomena pakaian Muslimah yang terkini di Malaysia dan isu-isu tabarruj secara ilmiah dan kritis. Di samping itu, etika pakaian yang disarankan dalam Islam juga diutarakan kepada para Muslimah.  Kajian ini menggunakan kaedah kajian kepustakaan sahaja dengan menganalisis buku-buku, majalah-majalah dan lain-lain lagi. Hasil kajian mendapati pakian Muslimah pada zaman kini dilihat bukan lagi satu keperluan untuk menutup aurat semata-mata, tetapi juga untuk berfesyen. Fesyen pakaian dan perhiasan Muslimah yang pelbagai gaya dan rekaan, kadang kala mengheret mereka kepada ketidakpatuhan etika pakaian Syariat dan pada masa yang sama, mereka terjerumus ke dalam budaya tabarruj.

Kata kunci: Tabarruj, pakaian, fesyen, Muslimah, perhiasan

 

Abstract


Nowadays, the women's fashion generally and Muslim women particularly struck impressively to community in Malaysia. Additionally, the appearance of fashion designers serving a variety of styles, colors, fashion clothes and jewels that attract of the women. In this phenomenon, ethics of Islamic clothing and tabarruj are deliberately or accidentally marginalized by some Muslims because of their passion in pursuing 'up-to-date' fashion. This means that the aspects of Shariah-compliant and tabarruj issues are considered to be quite trivial and less important to the Muslim community. However, this issue should not be limited to the general discussion because it actually related to the Muslim affairs, which not only focuses the aspects of clothing and personality, but also includes the behavior and dignity of women which has a tremendous impact on community values. Therefore, this article attempts to explore the latest phenomenon of Muslim women in Malaysia and tabarruj issues scientifically and critically. In addition, the ethics of Islamic clothing is recommended to the Muslim women. This study uses literature study only by analyzing books, magazines and others. The findings show that the clothing of Muslim women in modern times is no longer a requirement to cover aurat only, but also more on fashion. The fashion and design of Muslimah clothes and jewelry, sometimes putting them to the non-compliance of the Syariat's dressing of ethics and at the same time, they fall into tabarruj way.

Keywords: Tabarruj, cloth, fashion, Muslimah, jewelry


Full Text:

PDF

References


Abdullah bin Jarullah. 2005. Hak dan Kewajipan Muslimah. Jakarta: Pustaka Imam Syafei

Abir Ayyub al-Hilwi. 2009. The Beauty of Woman: Cantik Mata di Allah Anggun di hadapan Manusia. Jakarta: Duha Khazanah.

Achyar Zein, Ardiansyah & Firmansyah. 2017. Konsep tabarruj dalam hadis: studi tentang kualitas dan pemahaman hadis mengenai adab berpakaian bagi wanita. Journal of Hadith Studies. 1(2):60-74

Ade Nur Istiani. 2015. Konstruksi makna hijab fashion bagi Moslem fashion blogger. Jurnal Kajian Komunikasi. 3(1): 48-55

Afzalur Rahman. 1994. Ensiklopedia Sirah. Peranan Wanita Islam. Jil.V. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ahmad Fauzi. 2016. Pakaian wanita Muslimah dalam perspektif hukum Islam. Jurnal Ekonomi Syariah. 1(1):41-58.

Ahmad Munawar Ismail & Mohd. Nor Shahizan Ali. 2011. Media Penyiaran: Implikasinya dalam pembentukkan akhlak penuntut-penuntut Melayu di Sekolah Menegah Kebangsaan di Malaysia. Jurnal Akademika. 81 (3): 3-8.

Ayunni Karim, Nor Naemah Abdul Rahim & Mohd. Anuar Ramli. 2018. Penglibatan wanita sebagai subjek pengiklanan menururt perspektif hukum Islam. Online Journal of Research in Islamic Studies. 5(2):1-15.

Al-Bukhari, Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari al-Jufi.2002. Al-Jami’ al-Sohih. Beirut: Dar Tuq al-Najah

Dasima Sidek, Roslan Ab Rahman, Khiral Anuar Daud, Mohd. Borhanuddin Zakaria, Abdul Qahhar Ibrahim & Noorsafuan Che Noh. 2018. Kepentingan memberi salam dan etika berpakaian menurut Islam. Jurnal Bitara. 1(3): 84-97.

Fatimah Hj. Omar. 2013. Tabarruj Penghalang Bau Syurga. Selangor: Pustaka Ilmuan

Hasbi al-Sidqy. 1994. Tafsir al-Nur. Jakarta: Bulan Bintang

Ibn Manzur. 1990. Lisan al-Arab. Jil.9. Beirut: Dar Sadir

Khairun Nisa. 2017. Trend fashion hijab terhadap konsep diri Hijabers komunitas hijab Medan. Jurnal Interaksi. 1(1): 105-117

Al-Maududi, Abu alA’la.1984. Al-hijab dan Status Wanita Islam. Bandung: Risalah Muhammad Arif Yahya & Muhammad Haikal Mohd. Hedzir.2020. Pendekatan terhadap bukan Muslim dalam gerakan dakwah di Malaysia: perbincangan Hadith-hadith berkaitan. Jurnal Akademika. 90 (3): 163-171.

Muhammad Abdul Aziz al-Musnid. 2000. Indahnya Berhias. Jakarta: Darul Haq

Muhammad Abdul Aziz Amru. 2009. Pakaian dan Perhiasan dalam Syariat Islam. Kuala Lumpur: Darul Fikir Sdn. Bhd.

Ni’mat Sidqi. 1983. Bersolek (tabarruj). Kuala Lumpur: Dewan Pustaka Fajar

Nurhafilah Musa,Asmak Husin & Nurul Akma Sheikh Muhd. Amin. 2018. Semakan dasar wanita Kelantan: penambahbaikan pelaksanaan ke arah mencapai matlamat pembangunan mapan. Jurnal Akademika. 88 (3): 137-150.

Al-Qaradhawi, Yusuf. 1995. Fatwa Masa Kini. Jil. 5&6. Kuala Lumpur: Prospecta Printers Sdn.Bhd.

Al-Qaradhawi, Yusuf. 2007. Halal dan Haram dalam Islam. Terj. Muammal Himidy. Surabaya: Bone Pustaka.

Al-Qurtubi. t.th. Tafsir al-Qurtubi. Jil.12.t.tp.:t.pt.

Rashidah Othman, Siti Norlina Muhammad, Farahwahida Mohd. Yusof & Muhammad Amin Wan Harun. 2016. Fesyen wanita menurut perspektif Islam dan kesannya terhadap kesejahteraan fizikal, spiritual. Sains Humanika. 8 (3):65-71.

Al-Sabuni, Muhammad Ali. 2007. Tafsir Ayat Ahkam min al-Quran. Jil.2. Qaherah: Dar al-Sabuni

Safitri Yulikhah. 2016. Jilbab antara kesalehan dan fenomena sosial. Jurnal Ilmu Dakwah. 36(1): 96-117.

Sayid Sabiq. 1993. Fiqih Sunah. Bandung: al-Ma’rif

Al-Syaukani, Muhammad bin Ali. 2007. Fathul Qadir. Jakarta: Pustaka Azam

Siti Sarah Zainal Abidi & Mohd. Nawi Ismail. 2018. Busana Muslimah menurut perspektif al-Quran dan al-Hadith. Jurnal Insaniah: Online Journal of Language, Communication and Humanities. 1(2):60-71

Siti Masayu Rosliah Abdul Rasyid & Naimah Samat. 2019. Peranan dan pelaksanaan ICT dalam memperkasakan usahawan wanita luar bandar di Malaysia. Jurnal Akademika. 89 (3):75-88.

Siti Marziah Zakaria, Nor Bayiah Ab. Kadir & Nasrudin Subhi. 2017. Selarikah makna kepuasan hidup daripada perspektif wanita pertengahan usia bekerjaya di Hulu Langat dengan perspektif Islam. Jurnal Akademika. 87 (2) : 119-131.

Syafiza Shafei & Fadhlan Mohd. Othman. 2015. Garis Panduan bagi pendakwah wanita di televisyen dalam aspek penampilan berdasarkan al-Quran. Jurnal Islamiyyat. 37 (1): 56-67.

Uwaidah, Kamil Muhammad. 1996. Al-Jami’ fi fiqhi al-Nisa’. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah.

Yuszaidy Mohd. Yusoff & Muammar Ghaddafi Hanafia. 2015. Impak media baharu terhadap sistem nilai Masyarakat Melayu di Malaysia. Jurnal Komunikasi. 3 (2): 33-46.

Zulkifli Abd. Latiff &Fatin Nur Sofia Zainol Alam. 2013. The roles of media in influencing women wearing hijab: an analysis. Journal of Image & Graphics. 1(1):5-54.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 0126-5008

eISSN: 0126-8694