Sentimen Kepartian dan Personaliti Pemimpin Pada Pilihan Raya Umum 2018: Kajian di Kawasan DUN Chempaka, Kelantan (Partisan Sentiment and Personality of Leaders on the 2018 General Elections: Research in the area of State Legislative Assembly of Chempaka, Kelantan)

Junaidi Awang Besar

Abstract


Dalam sesebuah pilihan raya, pengundi merupakan satu komponen yang penting. Pengundi akan mengundi dalam pilihan raya sama ada berdasarkan sentimen kepartian ataupun personaliti pemimpin. Justeru itu, adalah menjadi tujuan kajian ini untuk mengkaji pengaruh sentimen kepartian dan personaliti pemimpin terhadap pilihan politik pengundi di kawasan DUN Chempaka, Kelantan. Bagi mencapai objektif kajian, dua kaedah kajian telah digunakan iaitu soal selidik terhadap 377 orang responden berdasarkan lokasi geografi iaitu bandar dan luar bandar di kawasan kajian; dan rujukan terhadap sumber sekunder yang berkaitan. Seterusnya, data daripada borang soal selidik telah dianalisis menggunakan perisian SPSS dan ditunjukkan dalam bentuk jadual dan penulisan hasil kajian ini dikukuhkan dengan sumber sekunder yang berkaitan. Hasil kajian mendapati bahawa responden di kawasan kajian mengutamakan kriteria politik yang mempunyai calon yang mengutamakan rakyat, mampu menjana pembangunan rakyat dan membasmi kemiskinan dan adil kepada semua pihak. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa ciri personaliti pemimpin yang diinginkan oleh responden di kawasan kajian ialah bersikap jujur dan amanah terhadap tanggungjawab yang diberikan, bersih daripada rasuah dan pemimpin yang mengutamakan kebajikan rakyat. Justeru, dapatan kajian ini diharap dapat dijadikan sebagai bahan rujukan umum atau panduan kepada semua pihak terutamanya parti politik dan pihak kerajaan untuk meneliti isu dan permasalahan yang berlaku di kawasan kajian agar pihak yang terlibat lebih peka dalam memenuhi kehendak dan keperluan masyarakat sebaik mungkin.

Kata kunci: pilihan raya; pengundi; sentimen kepartian; personaliti pemimpin; sumber maklumat

 

Abstract

 

Voters are an important component of the election. Voters will vote in an election based on their party's sentiments or leader's personality. Therefore, it is the purpose of this study to study the influence of party sentiment and personality of leadership of voters political choice in the Chempaka constituency, Kelantan. In order to achieve the objectives of the study, two research methods were used, namely, a questionnaire on 377 respondents based on the geographical location of urban and rural areas in the study area; and references to related secondary sources. Subsequently, data from the questionnaires were analyzed using the SPSS software and presented in the form of tables and the writing of the results of this study was confirmed with relevant secondary sources. The findings show that respondents in the study area wanted political criteria that have the people who prioritize the people, able to generate people's development and eradicate poverty and fairness to all parties. The personality characteristics of the leaders desired by the respondents in the study area are to be honest and trustworthy of the responsibilities, net of corruption and leaders who prioritize the welfare of the people. Hence, this research findings can be used as a general reference guide or guide to all parties, especially political parties and the government to examine issues and problems in the study area so that the parties involved are more sensitive in meeting the needs and needs of the community as possible.

Keywords: elections; voters; party sentiment; leader personalities; information sources

 

 


Full Text:

PDF

References


Abdul Halim Sidek, Junaidi Awang Besar, Mohd Fuad Mat Jali, Yahaya Ibrahim, Noor Aziah Hj. Mohd Awal & Khaidzir Hj. Ismail. 2010. Penolakan sentimen etnik dalam politik semasa Malaysia: Kes pilihan raya kecil 2009 Bukit Selambau. Geografia Online: Malaysian Journal of Society and Space 6(3): 46-56.

Abdul Rahman Ibrahim. 2000. Konflik dan Kepuakan dalam Politik: Rujukan Khusus ke Atas UMNO dan Pentadbiran Kerajaan Negeri Kedah. Tesis Ijazah Sarjana Sastera (Sains Politik).

Ahmad Atory Hussain. 2017. Isu dalam Kepimpinan dan Pilihan Raya: Kesan ke Atas Kelangsungan Politik UMNO. Dlm. Kepimpinan Daripada Pelbagai Perspektif Dalam Konteks Malaysia. Malike Brahim, Marwan dan Musliza Mohamad (Edt). Kota Bharu: Penerbit UMK.

Ahmad Faris Abdul Halim & Nasrudin Mohammed. 2018. Malaysia Tanpa BN?. Kuala Lumpur: Masterplan Consulting Sdn Bhd.

Ahmad Zahid Hamidi. 2016. Gendang Perang PRU: Strategi Kukuhkan Parti. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan dan Buku Negara (ITBN).

Ali Salman, Mohammad Agus Yusoff, Mohd Azul Mohamad Salleh & Mohd Yusof Hj Abdullah. 2018. Penggunaan Media Sosial untuk Sokongan Politik di Malaysia. Journal of Nusantara Studies 3(1): 51–63.

Alvarez, R.M., Boehmke, F.J., & Nagler, J. 2006. Strategic voting in British elections. Electoral Studies 25(1): 1-19.

Amer Saifude Ghazali. 2008. Sokongan Kepada UMNO dan PAS Dalam Pilihan Raya Umum di Malaysia: Tumpuan Kepada Pilihan Raya Parlimen 1999 Dan 2004, Serta Implikasinya Kepada Pilihan Raya 2008. Jati 13 (December): 1-15.

Ansir Salim & Ajis Lepit. 2008. Senario pilihan raya ke-12 di Sabah: Antara calon atau parti. Dlm. Worran Hj. Kabul, Shireen Haron, Mat Zin Mat Kib, Abdul Kadir Rosline (eds) Prosiding Seminar Politik Malaysia: Landskap Politik Malaysia Pasca Pilihan Raya ke-12. Pusat Penerbitan Universiti (UPENA), Universiti Teknologi MARA, Sabah.

Arnold Puyok & Tony Paridi Bagang. 2011. Parti Keadilan Rakyat (PKR) Foray into Sabah Politics: One Step Forward in 2004 and Two Steps Bacwards in 2010. Conference On Elections and Democracy in Malaysia. Department of Politics and Internasional Relations, Faculty of Social Sciences, Universiti Malaysia Sarawak. 9-10 November.

Asrhab Jan. 2003. Politik Komuniti Bajau dalam Politik Sabah (Latihan Ilmiah). Program Sains Politik, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.

Azman Mahadi, Mohd Fuad Mat Jali & Junaidi Awang Besar. 2016. Tingkah laku pengundi dan faktor kejayaan Barisan Nasional: Kajian kes FELDA Kuala Krau. Geografia Online Malaysian Journal of Society and Space 12(9): 126-137.

Bledsoe T & Welch, S. 1987. Patterns of political party activity among U.S cities. Urban Affairs Quarterly 23(2): 249-269.

Butler, D. & Stoke, D. 1974. Political Change in Britain: Basis of Electoral Choice. London: Springer.

Campbell, A., Converse, P., Miller, W., & Stokes, D. 1960. The American Voter. Chicago: University of Chicago Press.

Cartwright, D. & Zander, A.1960. Group Dynamics: Research and Theory. 2nd Edition, Evanston: Harper & Row.

Edmund Terence Gomez & Mohamed Nawab Mohamed Osman. 2020. Introduction: Malaysia’s 14th General Election and UMNO’s Fall: Intra-Elite Feuding and the Pursuit of Power. In Edmund Terence Gomez & Mohamed Nawab Mohamed Osman. Malaysia’s 14th General Election and UMNO’s Fall: Intra-Elite Feuding and the Pursuit of Power. Oxon: Routledge.

Evans, J., Arzheimer, K., Campbell, R., dan Cowley, P. 2017. Candidate localness and voter choice in the 2015 General Election in England. Political Geography 59: 61-71.

Goo Lee Ping. 2002. Kememangan berterusan DAP di Parlimen Kota Melaka. Latihan Ilmiah, Jabatan Sains Politik, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Haas, N., Hassan, M. & Morton, R. 2020. Negative campaigns, interpersonal trust, and prosocial behavior: The mediating effect of democratic experience. Electoral Studies 63(February 2020): 102087.

Hamid. T. 1995. Government In Transition: Building A Culture Of Success - The Malaysian Experience. Public Administration Development 15(3): 267-269.

Imlan Adabi. 2018. Penangan Tsunami Rakyat Untuk BN Muhasabah Diri. Dewan Masyarakat. Bil. 6. Halaman 8-17.

Jeffery, J.M. & Huckfeldt, R. 2006. The accessibility and utility of candidate character in electoral decision making. Electoral Studies 25: 20-34.

Johnson, AT. 1980. Electoral Consequences of Neighborhood Improvement Project. Urban Affair Quarterly 16(1): 109-116.

Joseph Sipalan. 2012. By-election 13: P185 Batu Sapi, Sabah (October 26-November 4, 2010). In: Wong Chin Huat dan Soon Li Tsin. (eds) Democracy at Stake?: Exxamining 16 By-election in Malaysia 2008-201.

Petaling Jaya: Strategic Information and Research Development Centre.

Junaidi Awang Besar. 2015. Impak sumber maklumat terhadap sokongan kepada parti politik: Kajian empirikal PRU di Malaysia. Geografia Online: Malaysian Journal of Society and Space 11(8): 90-99.

Junaidi Awang Besar. 2017a. Trend Pengundian Dalam Pilihan Raya Umum Malaysia Ke-13. e-Bangi: Journal of Social Science and Humanities 12(2): 126-149.

Junaidi Awang Besar. 2017b. Pengaruh identifikasi parti dan politik pembangunan dalam Pilihan Raya Kecil (PRK) Parlimen Sungai Besar dan Kuala Kangsar 2016. The 6th International Conference On Public Policy & Social Science (ICOPS 2017). TH Hotel & Convention Centre, Alor Setar,Kedah. 8 & 9 March.

Junaidi Awang Besar. 2017c. Tingkah Laku Pengundi dan Pilihan Politik di Kawasan Parlimen Pasir Mas, Kelantan. Geografia: Malaysian Journal of Society and Space 13(3): 97-11.

Junaidi Awang Besar. 2018a. Pengaruh identifikasi parti dan politik pembangunan dalam Pilihan Raya Kecil (PRK) Parlimen Sungai Besar dan Kuala Kangsar 2016. Journal of Administrative Science 15(3): 1-41.

Junaidi Awang Besar. 2018b. Rencana Utama Menjelang Pilihan Raya Umum ke-14. Alam siber gelanggang pertarungan kempen pilihan raya. Akhbar Kosmo! Halaman 24. Sabtu. 24 Mac.

Junaidi Awang Besar. 2018c. Menjelang Pilihan Raya Umum ke-14. Najib pimpin BN hadapi pilihan raya umum paling getir. Akhbar Kosmo! Halaman 10. Khamis. 5 April.

Junaidi Awang Besar. 2018d. Pola Pengundian Etnik Melayu dalam Pilihan Raya Kecil DUN Pengkalan Kubor, Kelantan. Merentasi Sempadan yang Melewati Zaman: Kumpulan Esei Sempena Persaraan Profesor Dato’ Dr. Mohammad Redzuan Othman. 271-300. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Junaidi Awang Besar. 2019a. Perubahan politik dalam pilihan raya umum (PRU) ke-14, 2018 di Malaysia. Geografia Online: Malaysian Journal of Society and Space 15(4): 220-232.

Junaidi Awang Besar. 2019b. Pengaruh Geopolitik Kaum Dalam Keputusan Pilihan Raya Umum Ke-14, 2018 Di Malaysia. International Conference On Social Sciences And Humanities 2019 (ICOSSH 2019). At: Parkcity Everly Hotel, Bintulu, Sarawak, Malaysia. Organize By: Faculty Of Social Sciences And Management, Universiti Putra Malaysia Campus Bintulu, Sarawak. 8-9 October.

Junaidi Awang Besar & Mazlan Ali. 2019.UMNO dan Parti Amanah Negara (AMANAH): Analisis Prestasi Dalam PRU 2018 dan Pasca PRU 2018. Seminar Antarabangsa Ke-8 Arkeologi, Sejarah, Bahasa dan Budaya di Alam Melayu (ASBAM 8, 2019). Tempat: Ancasa Residences, Port Dickson, Negeri Sembilan, Malaysia. Anjuran bersama: Institut Alam Dan Tamadun Melayu (ATMA), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM); & Lembaga Muzium Negeri Sembilan, Dengan kerjasama: Ikatan Ahli Arkeologi Malaysia; & Universitas Hasanuddin (UNHAS), Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. 27-28 Julai.

Junaidi Awang Besar, Mohd Fuad Mat Jali & Mohd Faidz Mohd Zain. 2011. Kajian budaya politik Melayu dalam pilihan raya kecil Hulu Selangor, Selangor. Jurnal Melayu (8): 153-172.

Junaidi Awang Besar, Mohd Fuad Mat Jali & Novel Lyndon. 2012. Pengaruh populariti calon, sentimen nasional dan politik pembangunan dalam Pilihan Raya Kecil (PRK) P. 185 Batu Sapi, Sabah. Geografia Online: Malaysian Journal of Society and Space 8(8): 23-24.

Junaidi Awang Besar, Abdul Muein Abadi dan Ahmad Afif Zulkipli. 2018. Gelombang Rakyat Dalam Pilihan Raya Umum (PRU) Ke-14, 2018 di Malaysia. Seminar Antarabangsa Ke-7, Arkeologi, Sejarah dan Budaya di Alam Melayu (ASBAM 7, 2018). Tema: “Integrasi Nusa Maritim dan Penguat Jalinan Kebhinekaan Alam Melayu di Asia Tenggara. Tempat: Jayakarta, Lombok Beach Resort dan Spa, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Anjuran Bersama: Universitas Hasanuddin (UNHAS), Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia; Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA) Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan Universitas Islam Al-Azhar, Mataram, Indonesia. 28-29 Julai.

Junaidi Awang Besar, Muhammad Yusuf Idris & Mohd Syukri Zainuddin. 2020. Pengaruh kepimpinan politik kepartian berasaskan etnik terhadap pola keputusan PRU DUN Sabah 2020. E-Bangi: Journal of Social Sciences and Humanities 17(9): 39-60.

Junaidi Awang Besar, Nur Ellyanis Mohd Basori & Muhammad Hazim Abdul Ghani. 2020. Prestasi dan Penerimaan Pengundi Terhadap Parti Islam Semalaysia (PAS) Dalam Pilihan Raya Umum Ke-14 di Wilayah Pantai Barat Semenanjung Malaysia. E-Bangi: Journal of Social Sciences and Humanities 17(4): 60-77.

Junaidi Awang Besar, Mazlan Ali, Vivien Yew W.C., Novel Lyndon & Mohd Nor Shahizan Ali. 2018a. Impak Sosioekonomi dan Politik Program Perumahan Rakyat Lembah Subang, Selangor. Akademika 88(1): 181-192.

Junaidi Awang Besar, Mohd Fuad Mat Jali, Sity Daud, Rosmadi Fauzi dan Amer Saifude Ghazali. 2018b. Pilihan Raya Kecil Kawasan Dewan Undangan Negeri (DUN) Pengkalan Kubor, Kelantan: Senario, Pola dan Impak. Dlm. Pilihan Raya Kecil Sungai Limau, Kajang, Balingian dan Pengkalan Kubor. Syed Arabi Idid (Pnyt.). Gombak: Penerbit Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

Junaidi Awang Besar, Mohd Fuad Mat Jali & Mohd Faidz Mohd Zain. 2012. Kawasan Dewan Undangan Negeri (DUN) Galas, Kelantan: Analisis Geografi Pilihan Raya. e-Bangi 7(1): 64-74.

Junaidi Awang Besar, Mohd Fuad Mat Jali & Mohd Nizar Sudin. 2018. Pilihan Raya Umum Ke-14, 2018: Analisis Terhadap Persaingan Antara BN, PH, PAS dan Parti-Parti Politik Lain. The 12th International Conference on Malaysia-Indonesia Relations (PAHMI-12, 2018).Theme: Strengthening The Identity, Enriching Regional Commonality”(Memperkasa Jatidiri, Memperkaya Kebersamaan Serumpun). Organize By and Vanue:Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia.1-2 August.

Junaidi Awang Besar, Mohd Fuad Mat Jali, Abdul Halim Sidek, Yahaya Ibrahim, Noor Aziah Hj. Mohd Awal & Khaidzir Hj. Ismail. 2010a. Analisis trend pengundian berdasarkan kaum di kawasan Bukit Gantang, Perak. e-Bangi 5(1): 26-37.

Junaidi Awang Besar, Mohd Fuad Mat Jali, Abdul Halim Sidek, Noor Aziah Hj. Mohd Awal & Mohd Faidz Mohd Zain. 2010b. Pilihan Raya Kecil Kawasan Parlimen Hulu Selangor 2010: Politik Pembangunan Dan Pola Pengundian. Asia Pacific Conference (APC) On History, Politics & Strategic Studies And Climate Change. At Faculty Of Social Sciences And Humanities (FSSK) And Senate Room, UKM. 29-30 November.

Junaidi Awang Besar, Rosmadi Fauzi, Amer Saifude Ghazali, Mohd Fuad Mat Jali, Novel Lyndon & Mazlan Ali. 2012a. Impak Pembangunan Perumahan Terhadap Geopolitik Bandar. Akademika 82(3): 49-60.

Junaidi Awang Besar, Mohd Faidz Mohd Zain, Mohd Fuad Mat Jali, Ahmad Rizal Mohd Yusof dan Muhammad Hazim Abd Ghani. 2015. Calon lama vs calon muda dalam pilihan raya kecil kawasan parlimen Rompin dan Permatang Pauh 2015. 2nd International Conference on Human Sustainability 2015. Hotel Royal Bintang, Seremban, Negeri Sembilan. The Royale Bintang, Seremban. 19-20 Oktober.

Junaidi Awang Besar, Mazlan Ali, Novel Lyndon & Ahmad Afif Zulkipli. 2016. Pendekatan Teori Kelakuan Pengundi dan Pilihan Politik di Kawasan Dewan Undangan Negeri (DUN) Jelawat, Bachok, Kelantan. E-Bangi: Journal of Social Science and Humanities. 1: 060-077.

Junaidi Awang Besar, Mohd Fuad Mat Jali, Rosmadi Fauzi, Mohd Syukri Zainuddin, Muhammad Hazim Abd Ghani dan Mazlan Ali. 2018. Pola Pengundian Dalam Pilihan Raya Umum Ke-14, 2018 di Wilayah Pantai Barat Semenanjung Malaysia. Malaysia Brunei Forum 2018 (MBF 2018). Tema: “Pengetahuan dan Inovasi Sosial: Masa Lalu, Kini dan Masa Depan”. Anjuran Dan Tempat: Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia. 7-8 November.

Khalid Samad. 2016. Dari PAS ke AMANAH: Berani Berprinsip II. Petaling Jaya: Ilham Books.

Khong Kin Hong. 1991. Federalisme dan integrasi nasional. Kertas kerja Seminar Politik IV, UKM Bangi, Selangor.

Kitingan JG, Ongkili MJ. 1989. Sabah: 25 Years Later 1963-1988. Kota Kinabalu: IDS.

Krebs, T.B. 2001. Political experience and fundraising in city council elections. Social Science Quarterly 82(3): 536-551.

Krejcie, R.V. & Morgan, D.W. 1970. Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement 30: 607-610.

Magar, E., Trelles, A., Altman, M., & McDonald, M. P. 2017. Components of partisan bias originating from single-member districts in multi-party systems: An application to Mexico. Political Geography 57: 1-12.

Malaysian Times. 2015. Chempaka menonjol adanya kawasan industri, lapangan terbang. http://www.themalaysiantimes.com.my/chempaka-menonjol-adanya-kawasan-industri-lapangan-terbang/. [30/10/2018]

Marume, S.B.M, Chikasha A.S & Ndudzo. 2016. Political Parties. IOSR Journal o Mechanical and Civil Engineering 13(4): 140-152.

Masni Sanol. 2002. Faktor etnik dalam Pilihan Raya Parlimen P. 161 Sandakan, Sabah (Latihan Ilmiah). Program Geografi, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.

Mazli Bidu & Jamaie Hamil. 2018. Neofeudal UMNO: Politik dan Pembangunan Luar Bandar. Petaling Jaya: Strategic Information and Research Development Centre.

Michele F. & ‎Pepinsky, T.B. 2014. Beyond Oligarchy: Wealth, Power, and Contemporary Indonesian Politics. New York: Southeast Asia Program Publications.

Michel F. 1988. Politics Philosophy Culture. New York: Routledge.

Mohamed Anwar Omar Din, Wan Ahmad Fauzi Wan Husain, Mat Zin Mat Kib & Junaidi Abu Bakar. 2017. Peranan UMNO menegakkan Islam dalam Perlembagaan Persekutuan: Satu kajian secara kronogikal. Akademika 87(1): 91-109.

Mohammad Agus Yusoff & Shah Mohd Akmal Abdul Halim. 2019. Tingkah laku pengundi FELDA dalam PRU-14: Identifikasi parti, sosiologikal atau pilihan rasional?. Akademika 89(3): 167-182.

Mohammad Qayyum A. Badaruddin. 2018a. Tun Mahathir: Menongkah Arus Menerjah Limitasi. Cheras: Casamas Resourses Sdn. Bhd.

Mohammad Qayyum A. Badaruddin. 2018b. Anwar Ibrahim: Dari Penjara ke Istana. Cheras: Casamas Resourses Sdn. Bhd.

Mohd Faidz Mohd Zain, Samsu Adabi Mamat, Junaidi Awang Besar & Mohd Fuad Mat Jali. 2014. Pilihan Raya Umum 2013: Penolakan Berterusan Pengundi di Kelantan terhadap Barisan Nasional. Geografia Online Malaysian Journal Of Society And Space 10: 15-27.

Mohd Fuad Mat Jali & Junaidi Awang Besar. 2011. Pembangunan dan Pola Pengundian dalam Pilihan Raya Kecil Kawasan Dewan Undangan Negeri (DUN) Manek Urai, Kelantan. Geografia Online: Malaysian Journal of Society and Space (Special Issue: Social and Spatial Challenges of Malaysian Development) 7: 29-39.

Mohd Fuad Mat Jali, Junaidi Awang Besar, Rosmadi Fauzi, Amer Saifude Ghazali, Novel Lyndon & Mazlan Ali. 2012. Politik bandar: persepsi dan tingkahlaku politik pengundi di kawasan parlimen Petaling Jaya Selatan dan Batu. Akademika 82(3): 61-75.

Mohd Mahadee Ismail, Azlina Abdullah, Nor Azlili Hassan & Mohd Sabri Md Nor. 2020. Perkembangan Politik Era Malaysia Baharu: Pandangan Eksklusif Belia Terpelajar. Akademika 90(Isu Khas 1): 161-174.

Muhamad Helmi Sabtu & Muhamad Nadzri Mohamed Noor. 2018. Persaingan Ideologi PAS dan AMANAH dalam Politik dan Pilihan Raya. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Muhd Isham Abdul Aziz, Muhamad Takiyuddin Ismail dan Aizul Fahmi Abdullah. 2018. Projek Pascaetnik Melayu dalam DAP. Bangi: Penerbit UKM.

Najwa Abdullah. 2020. Intra-Islamist Elite Competition in Kelantan. 2020. In Edmund Terence Gomez & Mohamed Nawab Mohamed Osman.

Malaysia’s 14th General Election and UMNO’s Fall: Intra-Elite Feuding and the Pursuit of Power. Oxon: Routledge.

Resnick, D. 2017. Democracy, decentralization, and district proliferation: The case of Ghana. Political Geography 59: 47-60.

Rodee, C.C. 1983. Introduction to Political Sciences. Saint Louis, Missouri, Mcgraw-Hill Book Company

Safar Hasim & Syed Arabi Idid. 1995. Pilihan Raya Umum: Satu Perspektif Komunikasi Politik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Scott, J., & Wills, J. 2017. The geography of the political party: Lessons from the British Labour Party's experiment with community organising, 2010 to 2015. Political Geography 60: 121-131.

Shamsul Amri Baharuddin. 1990. Penelitian Antropologi Dan Sosiologi Terhadap Masyarakat Malaysia: Satu Tinjauan Kritis Ringkas. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Stiers, D., Daoust, J. F., & Blais, A. 2018. What makes people believe that their party won the election?. Electoral Studies 55: 21-29.

Teven, J. J. 2008. An Examination of Perceived Credibility of the 2008 Presidential Candidates: Relationships with Believability, Likeability, and Deceptiveness. Human Communication, 11(4): 383-400.

Thock Ker Pong. 2011. Persaingan antara MCA dengan Pertubuhan Cina: Dari Perebutan Kuasa Kepimpinan Masyarakat Cina kepada Penentangan Masyarakat Sivil. Jurnal Terjemahan Alam dan Tamadun Melayu Jurnal Terjemahan Alam dan Tamadun Melayu 2(2): 172-197.

Utusan Online. 2015. Pas sedia hadapi PRK DUN Chempaka – Ahmad. http://www.utusan.com.my/berita/politik/pas-sedia-hadapi-prk-dun-chempaka-8211-ahmad-1.61847. [10/10/2018].

Utusan Online. 2018. Maklumat Calon dan Kawasan Pilihan Raya N.06 Chempaka Kelantan. http://www.utusan.com.my/berita/politik/pilihan-raya/pilihan-raya-umum-ke-14/maklumat-calon-dan-kawasan-pilihan-raya-n6-chempaka-kelantan-1.653035. [10/10/2018].

Walsh, F. 1979. Time-lag in political geography. Area 11(1): 91-92.

Ward, D.G. & Tavits, M. 2019. How partisan affect shapes citizens' perception of the political world. Electoral Studies. 60(August 2019): 102045.

Wood, C. 2002. Voter turnout in city elections. Urban Affairs Review 38(2): 209-231.

Zakry Abadi. 1990. Analisis Pilihanraya Umum 1990. Kuala Lumpur: Penerbitan Myz, 1990.

Zaryccki, T. 2000. The socio-political space of the Czech Republic and Poland. Comparative study of structures of the electoral geography. Przeglad Geograficzny 72(3): 269-284.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 0126-5008

eISSN: 0126-8694