Analisis Terhadap Peruntukan Penentuan ʻIddah dalam Enakmen UndangUndang Keluarga Islam Malaysia (A Critical Analysis on the Determination of ʻIddah in the Malaysian Islamic Family Law Enactment)

Mek Wok Mahmud, Naimah Mohamad Nasir, Saidatolakma Mohamad Yunus, Mohammed Farid Ali

Abstract


Penceraian sering dikaitkan dengan ‘iddah; iaitu suatu tempoh pra-penceraian tertentu bagi isteri perlu menunggu sebelum berkahwin baru atau diruju’ semula oleh bekas suami dan juga suatu tempoh bagi bekas suami memberi nafkah ‘iddah kepada isterinya. Penentuan ‘iddah disisi Shariʻah ini sangat penting dan perlu diteliti bagi menjaga kemaslahatan isteri yang diceraikan semasa dalam tempoh ‘iddah. Walaubagaimanapun, berdasarkan kepada peruntukan Undang-Undang Keluarga Islam di setiap negeri didapati tiada garis panduan atau peruntukan undangundang yang khusus bagi rujukan pengamal undang-undang dan hakim dalam penentuan ‘iddah bagi seseorang wanita yang diceraikan. Jesteru, keadaan ini menjurus kearah interpretasi yang berbeza sehingga boleh menyebabkan perlaksanaan boleh dipertikaikan. Maka, kajian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peruntukan undangundang dan perlaksanaannya dalam kes atau isu penentuan ‘iddah. Kajian ini juga bertujuan memberi kefahaman umum kepada masyarakat, pengamal undang-undang dan kehakiman akan kesan ketidakjelasan garis panduan secara terperinci terhadap penentuan iddah. Kajian ini mengadaptasi metode kualitatif dengan menggunakan analisis konten terhadap kes-kes yang berkaitan dengan penentuan ‘iddah untuk memahami isu ini dengan baik. Hasil kajian mendapati tempoh ‘iddah tidak diperjelas secara teliti ketika pembicaraan kes penceraian, penentuan tempoh tuntutan nafkah ‘iddah oleh orang awam dan pengamal undang-undang syariah hanya setakat tiga bulan dan kebanyakan kes bergantung kepada tuntutan pihak yang menuntut tanpa meneliti terlebih dahulu kondisi dan tempoh haid sebenar bagi ‘iddah wanita. Maka, kajian ini mencadangkan pembahagian ʻiddah secara komprehensif dan padat perlu dimasukkan sebagai seksyen dalam enakmen Undang-Undang Keluarga Islam dan penelitian pada keadaan wanita harus dititikberatkan oleh pihak peguam cara dan hakim sebelum Mahkamah menetapkan sebarang keputusan penentuan ʻiddah. Maka, moga kajian ini membantu dalam menambah baik penghakiman penentuan ʻiddah di Malaysia agar lebih efektif dan sesuai dengan tuntutan Syariah.

Kata kunci: ‘Iddah, nafkah ‘iddah; hakim; pengamal undang-undang; Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam

Abstract

Divorce is often associated with ‘iddah; a waiting period for the wife before a new marriage or ruju’ being made by the former husband and a period for the former husband to provide nafaqah for his wife. Determination of ‘iddah in Islam is very crucial to safeguard the welfare of divorced wives during the period of ‘iddah and need to be scrutinized and well determined. However, in the reality there is absence of specific guidelines in provisions of Islamic family law in determining ‘iddah for a divorced woman for law practitioners and judges resulting the provisions had interpreted distinctively and has lead its implementation to be criticiz Therefore, the study aims to analyse the related provisions and its implementation in determining ‘iddah for a divorced wife. In addition, this study also aims to provide an insight to the community in general and practicioners in particular about the adverse effect of unclear and uncertain guideline on determining of ʻiddah. This study adopted qualitative content analysis which addressed and focused on related document concerning determination of ʻiddah cases for better understand this issue. The findings showed that the duration of ‘iddah period was not clarified during the divorce proceedings, the determination of the period of nafaqah is limited for only three months and the judgment relied solely on the claims without first indentifying the menstruation’s condition of the divorced women. This study suggests a comprehensive and precise classification of ʻiddah should be included as a section in the enactment of Islamic family law and the determination of women’s condition should be considered by the lawyers and court before taking any decision. Therefore, it is hoped that this study may help to improve the existing judgment in Malaysia in producing effective decisions of ʻiddah determination which in line with Sharīʻah.

Keywords: ‘Iddah, nafaqah ‘iddah; judges; law practitioners; Malaysian Islamic Family Law Enactment


Full Text:

PDF

References


Abd Al-Rahman Al-Jazīrī. 2000. Al-Fiqh ala Al-Mazāhib Al-Arbaʻah. Edisi Pertama. Kaherah, Mesir: Dar Al-Fajr.

Abd Al-Rahman bin Nasir bin Abdullah Al-Saʻdi. 2000. Taysīr Al-Karīm Al-Rahman fi Tafsīr Kalām AlManān. Edisi kedua. Mesir: Muassasah Al-Risalah.

Abdullah, R., Monsoor, T., Johari, F., & Mohd Radzi, W. 2015. Financial support for women under Islamic family law in Bangladesh and Malaysia, Asian Journal of Women’s Studies 21(4), 363-383.

Abdurrahman Muhammad Abdullah Rifai, Penterjemah: Mahfud Hidayat Lukman, Ahmad Muzayyin Safwan. 2003. Tuntutan haidh nifas dan Darah Penyakit Tinjauan Fiqh dan Medis. Edisi Pertama. Mustaqiim: Jakarta.

Abu Abd Al-Rahman Ahmad Bin Syuʻaib Bin Ali AlKharasānī, Al-Nasa’ī. 1986. Al- Sunan Al-Sughra li Al-Nasa’ī. Edisi Kedua. Halb, Syria: Maktab AlMaṭbūʻah.

Ahmad Azam Mohd Shariff & Mazupi Abdul Rahman. 2018. Prinsip Syariah Berkaitan Prosedur Siasatan dan Pendakwaan: Khazanah Ilmu yang Memangkinkan Perkembangan Perundangan dalam Masyarakat. Akedamika 88 (3): 127-135.

Akta 561, Akta Keterangan Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997. 2020. http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen2011/Federal_Updated.nsf/b3ac9c218c8efdc4482568310022d8b3/c997b160ae093c96482570820008158c?OpenDocument. Dilihat pada April 2020.

Akta 303 Akta Undang-Undang Keluarga (WilayahWilayah Persekutuan) 1984. 2018. http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen2011/Federal_Updated.nsf/b3ac9c218c8efdc4482568310022d8b3/be07751de42d1fb748256fd500115827?OpenDocument. Dilihat pada Oktober 2018.

Al-Haitami, Ahmad bin Muhammad bin ʻAli bin Hajr AlHaitami. 1983. Tuhfah Al-Muhtāj fī Syarh Al-Minhāj. Mesir: Al-Maktabah Al-Tijāriyyah Al-Kubra.

Al-Kasānī, ʻAlauddīn Abū Bakar bin Masʻud bin Ahmad Al- Kasānī. 1986. Al-Badāʻi’ Al-Ṣanāʻi’ fī Tartīb AlSyaraʻi’. Edisi Kedua. Beirut, Lubnan: Dar Al-Kutub Al-ʻIlmiyyah.

Al-Syāfiʻi Abu Abdullah Muhammad Bin Idris Al Abbas Bin Utsman Bin Syafi Bin Abdul Mutalib Bin Abd Mutalib Bin Abd Manaf Al-Matlabi Al-Kursyi AlMakki. 1990. Al-Umm. Beirut, Lubnan: Dar AlMaʻrifah.

Al-Syarbīnī, Syams Al-Dīn Muhammad Bin Ahmad AlKhatīb Al-Syarbīnī Al-Syafiʻi. Mughnī Al-Muhtaj ila Makrifati Māʻni Alfaz Al-Minhaj. 1994.

Al-Syaṭibī, Ibrahim Bin Musa Al-Lakhmī Al-Gharnāṭī Al-Syahīr Al-Syaṭibī. 1997. Al-Muwāfaqāt fi Al-Usūl Al-Syarīʻah. Edisi pertama. Kaherah, Mesir: Dar Al-ʻAffān.

Al-Zuhaylī, Wahbah Al-Zuhaylī. 2010. Al-Fiqh Al-Islamī wa Adilatuhu. Edisi dua puluh tiga. Damsyik: Dar Fikr.

Al-Zuhaylī, Wahbah Al-Zuhaylī. 1997. Al-Tafsīr AlMunīr. Edisi Kedua. Damsyik: Dar Al-Fikr.

Asari, K. N., Makhtar, M., Hamid, N. A., Abdullah Asuhaimi, F., & Pauzai, N. A. (2017). Iddah Maintenance: Concept, Issues and Methods of Enforcement. Pertanika Journal of Social Science And Humanities, 25 (8) 145-151.

Bengtsson, M. 2016. How to plan and perform a qualitative study using content analysis. NursingPlus Open 2: 8-14.

Enakmen 11 Tahun 2003, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Sembilan) 2003. 2018. http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen2011/State_Enact_Ori.nsf/8e791863d5e2682548256faa00184cce/8cb3f392bbb6e8ae48257123000dd605?OpenDocument. Dilihat pada Oktober 2018.

Enakmen 12 Tahun 1985, Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam (Terengganu). 2018.http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/State_Enact_Ori.nsf/100ae747c72508e748256faa00188094/f4edc921ae781f6a482570de002800c3?OpenDocument. Dilihat Oktober 2018.

Enakmen 7 Tahun 2008, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Kedah Darul Aman) 2008. 2018.http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen2011/State_Enact_Ori.nsf/f831ccddd195843f48256fc600141e84/f5fe5c40d4ff88e54825752b00306cc8?OpenDocument. Dilihat pada Oktober 2018.

E-Syariah. Enakmen/Ordinan/Akta Mahkamah Syariah. 2018. http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/undang.nsf/liststrg?OpenForm. Dilihat pada: 18 Oktober 2018.

Hanān Musallam Fattāl Yabrūdī. 2008. Ahkām Al-ʻIddah fi Al-Fiqh Al-Islamī wa Qānūn Ahwāl Al-Syakhsiyah Al-Suriy. Edisi Pertama. Dar Nawādir: Damsyik, Syria.

Ibn Rushd, Abū Walīd Al-Qurtubī Al-Andālusī. 2004. Bidāyah Al-Mujtahid wa Nihāyatu Al-Muqtaṣid. Edisi Pertama. Iskandariyah, Mesir. Dar Al-Aqidah.

Jabatan Pendaftaran Kes Mal. 2018. http://www.esyariah. gov.my/images/esyariah/Document/RisalahJKSM/Panduan%20Pendaftaran%20Kes%20Mal.pdf DilihatDisember 2018.

Jurnal Hukum. 2013. Putrajaya: Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, Cetakan Pertama, Jil. 36, Bhg. 1

JAKIM. Garis Panduan Beriddah bagi wanita yang bercerai atau kematian suami. 2018. http://www.islam.gov.my/rujukan/garis-panduan/124-garis-panduan-ber-iddahbagi-wanita-yang-bercerai-atau-kematian-suami

Laila Hasan Al- Zubaʻī. 2007. Ahkām Al-ʻIddah fī AlSyariʻah Al-Islāmiyyah. Edisi Pertama. Beirut, Lubnan: Dar AL-Kutub Al-ʻIlmiyyah.

Lexis Advance Malaysia. 2020. Nafkah Iddah.https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1522468&crid=a3adc2ad63f845de8a5033573e18c21f&pdsearchterms=nafkah+iddah&pdicsfeatureid=1521734&pdstartin=hlct%3A1%3A46&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=or&pdpsf=his%3A1%3A1&pdquerytemplateid=&ecomp=9p6d9kk&earg=pdpsf&prid=f6113aba-b4d2-45d4-b0e1-bfc66f78390a. Retrieved on: 28 Febuari 2020

Mālik, Mālik bin Anas bin Malik bin ʻĀmir Al-Asbahī Al-Madanī. Al-Mudawwanah. 1994. Edisi Kedua. Beirut, Lubnan: Dar Al-Kutub Al-ʻIlmiyyah.

Md. Yazid Ahmad, Anwar Fakhri Omar, Mohamad Zaini Yahya & Zaini Nasohah. 2014. Perkembangan Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia; Isu Syariah Undang-Undang Pencerakinan isu wahana pelestarian Akademik Siri 20, Bangi: Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam.

Mek Wok Mahmud & Siti Zulaikha binti Mokhtar. 2017. Mafqūd and Fasakh in the Writings of Muslim Jurists and Provisions of Malaysian Federal Territory Islamic Family Law: The Case of MH 370 Missing Plane. Intellectual Discourse 25(Special Is): 575-588.

Mohammad Amīn bin Umar bin Abdul Azīz ʻĀbidīn AlDimasyqī Al-Hanafī. 1992. Raddul Al-Mukhtār ʻAla Al-Dar Al-Mukhtar. Edisi Kedua. Beirut: Dar Al-Fikr.

Mustafa Al-Khin, Mustafa Al-Bugha & Ali Al-Syabarji. Penterjemah: Zulkifli Mohamad Al-Bakri, Mohd Faizan Musa, Mohd Mustaffa Jusoh, Lukmanul Hakim Haji Hanafi, Ahmad Husni Dato’ Abd Rahman. 2009. Al-Fiqh Manhaji Mazhab Al-Syafie. Edisi Pertama. Bandar Baru Bangi, Selangor: Darul Syakir.

Hasbullah, M., & Mohd Zin, N. 2012. How Divorced Women Can Effectively Enforce the Financial Support Orders: The Legal and Administrative Actions, International Journal of Humanities and Social Science 13(2): 141-148.

Nur Laila Musyafaʻah. 2018. Interpretasi ayat iddah bagi wanita menopause, amenorea, dan hamil dengan pendekatan medis. Ad-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam 8(1): 103-130.

Rahimin Affandi Abd. Rahim, Paizah Ismail & Norhayati Mohd Dahlal. 2008. Reformasi Undang-Undang Keluarga Islam Di Malaysia: Satu analisis terhadap gagasan konsep fiqh semasa. Jurnal Syariah 16 (2): 1-24.

Samsul Arifin. 2018. Persepsi masyarakat tentang hitungan ʻiddah dalam perspektif hukum Islam dan kompilasi hukum Islam. Jurnal Pemikiran Keislaman 1(3): 100-109.

Suhaimi Ab Rahman, Rasyikah Md Khalid, Adilah Abd Razak & Abu Bakar Jaafar. 2018. Pemarkasaan Mahkamah Syariah dalam pentadbiran harta pusaka masyarakat Islam menurut kerangka federalism di Malaysia. Akademika 88(3): 113-125

Syamsu Al-Din, Mohamad Bin Ahmad Al-Khaṭib AlSyirbīnī. 1994. Mughnī Al-Muhtāj ila maʻrifati maʻani Alfāz Al- Minhāj. Edisi Pertama. Beirut, Lubnan: Dar Al-Kutub Al- ʻIlmiyyah.

Taqiyuddin Abu Al-Baqa’ Muhamad Bin Ahmad Bin Abd Al-Aziz Bin Ali Al-Futuhi & Ibn Al-Najār Al-Hajar. 1997. Syarh Al-Kawākib Al-Manār, Edisi Kedua. Saudi Arabia: Maktab Al- ʻAbikān

Zaini Nasohah. 2002. Pencerian Hak Wanita Islam. Edisi Pertama. Kuala Lumpur: Utusan Publications.

Zaini Nasohah. 2004. Pentadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia Sebelum dan Menjelang Merdeka. Edisi Pertama. Kuala Lumpur: Utusan Publications.

Zulkifli Ahmad Al-Bakri. t.t. Merungkai permasalahan tentang ʻiddah. Edisi Pertama. Negeri Sembilan: Pustaka Cahaya Kasturi.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 0126-5008

eISSN: 0126-8694