Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 20 (2001) Pelaksanaan Program Pengurusan Kualiti Abstract   PDF
Rozhan Othman
 
Vol 22 (2003) Pelaporan Sosial Korporat di Malaysia: Analisis ke atas Laporan Tahunan 1990-1998 bagi Industri Perladangan, Produk Pengguna dan Produk Perindustrian Abstract   PDF
Hamezah Md Nor, Azlina Ahmad, Selamat Kundari
 
Vol 44 (2015) Pemahaman Hubungan antara Modal Sosial dan Perkongsian Pengetahuan dalam Community of Practice di Sektor Awam Malaysia: Kesan ke atas Prestasi Kerja Individu Abstract   PDF
Mohd Zabri Yusoff, Rosmah Mat Isa, Nor Liza Abdullah
 
Vol 34 (2012) Pembiayaan Modal Teroka: Kesan Maklumat Asimetri ke Atas Prestasi Usaha Niaga Abstract   PDF
Fauzias Mat Nor, Mohmad Adnan Alias, Shamshubaridah Ramlee, Al-Azmi Bakar
 
Vol 51 (2017) Pemenuhan Kontrak Psikologi dan Perkongsian Pengetahuan: Peranan Kepercayaan, Timbal Balas dan Iklim Kolaboratif Abstract   PDF
Rasidah Arshad, Rosmah Mat Isa, Nor Liza Abdullah Abdullah
 
Vol 3 (1984) Pemilihan Responden bagi Mengukur Struktur Peranan Keluarga dalam Keputusan Membeli Abstract   PDF
Nik Rahimah Nik Yacob, Ismail Rejab
 
Vol 2 (1983) Pendedahan dalam Perakaunan di Malaysia - Satu Kajian Awal Abstract   PDF
Hamzah Ismail
 
Vol 1 (1982) Penerokaan ke Atas Aktivitl, Minat dan Pendapat Wanita-Wanita Tradisional dan Moden Abstract   PDF
Ismail Rejab
 
Vol 31 (2010) Pengaruh Amalan Pengurusan Sumber Manusia (PSM) terhadap Hasil PSM di IPTS Bukan Bertaraf Universiti (The Influence of Human Resource Managemnt (HRM) Practices on HRM Outcomes at Non-University Status PHEI) Abstract   PDF
Norasmah Othman, Zuraidah Ahmad, Mohd Izham Mohd Hamzah
 
Vol 24 (2005) Pengaruh Kekerapan Dagangan terhadap Kesan Pimpin-lengah an tara Pasaran Niagaan Kedepan dengan Indeks Saham di Malaysia Abstract   PDF
Noor Azuddin Yakob
 
Vol 51 (2017) Pengaruh Organisasi Kesatuan dan Sikap Majikan Terhadap Keberkesanan Kesatuan dalam kalangan Pegawai-Pegawai Kesatuan Sekerja Abstract   PDF
Balasubramaniam A. Tarumaraja, Fatimah Wati Halim, Fatimah Omar, Sarah Waheeda Muhammad Hafidz
 
Vol 20 (2001) Pengaruh Pengiklanan Tunjangan Terhadap Imej Korporat Mengikut Tanggapan Pengguna Abstract   PDF
Iskandar Abdullah, Chong Yee Lee
 
Vol 34 (2012) Pengaruh Persepsi Terhadap Keberkesanan Kepimpinan ke Atas Orientasi Kepimpinan Multidimensi Pemimpin Akademik dan Komitmen Pensyarah Abstract   PDF
Norasmah Othman, Siti Junaidah M. Mujir, Mohammed Sani Ibrahim
 
Vol 3 (1984) Pengaruh Sifat-Sifat Pusat Membeli-Belah ke atas Keutamaan Memilih Tempat Membeli-Belah Abstract   PDF
Osman Md Zain
 
Vol 19 (2000) Penggunaan Internet Sebagai Sumber Maklumat Industri Pelancongan di Malaysia Abstract   PDF
Norzalita Aziz
 
Vol 2 (1983) Penggunaan Pemprograman Linear di dalam Pengurusan Ladang Abstract   PDF
Zakaria Ismail, Aziz A.Hamid
 
Vol 16 (1997) Penglibatan dalam Rangkaian Organnisasi: Pemimpin dan Bukan Pemimpin Abstract   PDF
Nordin Muhamad
 
Vol 34 (2012) Pengurusan Badan Bukan Kerajaan (NGO) Perfileman: Gaya Komunikasi Kepimpinan dan Kesannya kepada Ahli Organisasi Abstract   PDF
Ab. Samad Kechot, Daeng Haliza Daeng Jamal
 
Vol 40 (2014) Pengurusan Efluen Perindustrian Dari Perspektif Undang-Undang Abstract   PDF
Harlida Abdul Wahab, Nurli Yaacob
 
Vol 51 (2017) Pengurusan Kontrak Melalui Teori Remedi Abstract   PDF
Ong Tze Chin, Sakina Shaik Ahmad Yusoff
 
Vol 9 (1990) Pengurusan Ladang: Saiz ladang sebagai Faktor dalam Pemilikan Jentera Sendiri Abstract   PDF
Nordin Muhamad
 
Vol 14 (1995) Pengurusan Sumber Manusia Strategik: Beberapa Isu Penyelidikan Abstract   PDF
Rozhan Othman
 
Vol 35 (2012) Peranan Akreditasi Kualiti ke atas Hubungan antara Amalan Pengurusan Kualiti dengan Prestasi Organisasi: Kajian dalam kalangan PKS Industri Pemprosesan Makanan (The Role of Accreditation on the Relationship between Quality Management Practices and Organiz Abstract   PDF
Hayati Habibah Abdul Talib, Khairul Anuar Mohd Ali, Fazli Idris
 
Vol 38 (2013) Peranan dan Kedudukan Majlis Penasihat Shariah untuk Memperkasakan Sistem Kewangan Islam di Malaysia Abstract   PDF
Mohd Izzat Amsyar Mohd Arif, Ruzian Markom
 
Vol 35 (2012) Peranan Diversifikasi terhadap Hubungan Pendedahan Modal Intelek dengan Nilai Firma (The Role of Diversification on the Relationship between Intelectual Capital Disclosure and Firm Value) Abstract   PDF
Fathyah Hashim, Romlah Jaafar, Mohamad Sabri Hassan, Zaleha Abdul Shukor
 
Vol 31 (2010) Peranan Etika dalam Pelaporan Maklumat Alam Sekitar di Malaysia (The Roles of Ethics in Environmental Reporting in Malaysia) Abstract   PDF
Romlah Jaffar, Mohamat Sabri Hassan, Nurisyal Muhammad
 
Vol 48 (2016) Peranan Keletihan Emosi dan Penghargaan Kendiri Berasaskan Organisasi dalam Hubungan antara Persepsi Sokongan Organisasi dan Tingkah Laku Kerja Tidak Produktif Abstract   PDF
Christopher Abas, Fatimah Omar, Fatimah Wati Halim, Sarah Waheeda Muhammad Hafidz
 
Vol 35 (2012) Peranan MUI dan Metodologi Istinbat Fatwa dalam Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia (The Role of MUI and Methodology of Istinbat Fatwa in Indonesian Banking Law) Abstract   PDF
Ahmad Buang, M. Cholil Nafis
 
Vol 32 (2011) Peranan Pengawasan Pelabur Institusi dan Kekaburan Perolehan (The Monitoring Role of Institutional Investors and Earning Opacity) Abstract   PDF
Azlina Ahmad, Norman Mohd Saleh, Takiah Mohd Iskandar, Mohamad Adnan Alias
 
Vol 34 (2012) Peranan Pengukuran Prestasi Strategik ke Atas Kepuasan Kerja dan Kekuasaan Psikologi dalam Kalangan Pengurus dalam Sektor Automotif Abstract   PDF
Haslina Hasnan, Amizawati Mohd. Amir, Ruhanita Maelah
 
Vol 36 (2012) Peranan Tekanan Kerja sebagai Penyederhana dalam Hubungan antara Sokongan Organisasi dengan Pengekalan Pekerja (The Moderating Role of Job Stress in the Relationship between Organization Support and Employee Retention) Abstract   PDF
Md Lazim Mohd Zin, Faizuniah Pangil, Siti Zubaidah Othman
 
Vol 42 (2014) Perbezaan Faktor Demografi ke atas Komunikasi Pegawai-Subordinat, Kualiti Jalinan Hubungan, Tekanan Kerja dan Kepuasan Komunikasi di Jabatan Penjara Malaysia Abstract   PDF
Kamsiah Kamin, Che Su Mustaffa
 
Vol 42 (2014) Perception of Homestay Operators towards Homestay Development in Malaysia Abstract   PDF
Md Shafiin Shukor, Norlida Hanim Mohd Salleh, Redzuan Othman, Siti Hajar Mohd Idris
 
Vol 2 (1983) Perception of Managerial Decision - Making by Malays, Indians and Chinese Managers: A Comparative Study* Abstract   PDF
Ibrahim Zahari
 
Vol 24 (2005) Perceptions of Professional Investors in Malaysia on the Usefulness of Quarterly Financial Reports Abstract   PDF
Ku Nor Izah Ku Ismail, Roy Chandler
 
Vol 36 (2012) Perceptions of Tax Fairness and Tax Compliance Behaviour: A Comparative Study (Persepsi Kesaksamaan dan Gelagat Pematuhan Cukai: Satu Kajian Perbandingan) Abstract   PDF
Natrah Saad
 
Vol 41 (2014) Perceptions on Renewable Energy Use in Malaysia: Mediating Role of Attitude Abstract   PDF
Azhar Ahmad, Mamunur Rashid, Nor Asiah Omar, Syed Shah Alam
 
Vol 4 (1985) Perceptions toward Rewards: Survey Results of Selected Bank Employees Abstract   PDF
June M.L. Poon, Zulkifli Idris
 
Vol 29 (2009) Performance Measurement System, Attitude Toward Risk and the Performance of Profit Sharing Financing in Indonesian Islamic Bank Abstract   PDF
Ataina Hudayati, Sofiah Md. Auzair
 
Vol 8 (1989) Performance of New Issues: The Malaysian Case Abstract   PDF
Saiful Bahri Sufar
 
Vol 2 (1983) Permodelan dan Teknik Kuantitatif - Satu Pengenalan Konseptual Abstract   PDF
Wan Madznah Wan Ibrahim, Mohammad Adam Bakar
 
Vol 33 (2011) Personality Traits and Career Strategies as Determinants of Career Satisfaction Abstract   PDF
Yean Fee Tan, Khulida Kirana Yahya
 
Vol 6 (1987) Pola Mengambil Keputusan dan Penganalisisan dalam Membeli Saham: Kajian ke atas Para Pelanggan Bursa Saham Kuala Lumpur Abstract   PDF
Osman Md Zain
 
Vol 14 (1995) Post Performance of Malaysian Acquired Firms: A Preliminary Study Abstract   PDF
Fauzias Mat Nor, Shamsubaridah Ramlee
 
Vol 13 (1994) Potensi dan Prospek Pelbagaian Serantau Kes Rantau ASEAN Abstract   PDF
Ismail Ibrahim, Kamaruddin Sharif
 
Vol 5 (1986) Predictability of Trends in Foreign Exchange Market: The Case of ASEAN Currencies Abstract   PDF
Othman Yong
 
Vol 28 (2009) Predicting Compliance Intention on Zakah on Employment Income in Malaysia: An Application of Reasoned Action Theory Abstract   PDF
Zainol Bidin, Kamil Md. Idris, Faridahwati Mohd Shamsudin
 
Vol 27 (2008) Predicting the Influence of Travel Web Site Effectiveness Characteristics on Technology Acceptance and its Marketing Implications Abstract   PDF
Norzalita Abd Aziz, Ainin Sulaiman, Ghazali Musa
 
Vol 48 (2016) Proactive Behaviour as a Mediator of the Relationship between Career Management and Career Satisfaction Abstract   PDF
Azman Ismail, Wan Aishah Wan Mohd Nowalid, Rizal Abu Bakar
 
Vol 50 (2017) Product Strategies for Export Ventures: An Empirical Investigation among SMEs in an Emerging Economy Abstract   PDF
Abu H Ayob, Leo-Paul Dana
 
Vol 23 (2004) Profiles of Entrepreneurs and Their Start-ups III the UPM-MTDC Incubation Center Abstract   PDF
Khairul Akmaliah Adham, Maisarah Ahmad
 
Vol 46 (2016) Program Pembangunan Kepimpinan Meningkatkan Pemindahan Latihan dalam Tentera Darat Malaysia: Kajian Empirikal Abstract   PDF
Azman Ismail, Noor Azmi Mohd Zainol, Nursaadatun Nisak Ahmad
 
Vol 34 (2012) Proses Pengantarabangsaan Enterpris Kecil dan Sederhana (EKS): Mengenal Pasti Dimensi Melalui Teknik Delphi Abstract   PDF
Zizah Che Senik, Zafir Khan Mohamed Makhbul, Rohani Yusof, Rosmah Mat Isa, Ridzuan Md Sham
 
Vol 36 (2012) Prospek Penggunaan Dinar Emas Sebagai Mata Wang: Analisis BerdasarkanTeori Monetari (Prospects of Gold Dinar as a Currency: An Analysis Based on Monetary Theory) Abstract   PDF
Salmy Edawati Yaacob, Sanep Ahmad
 
Vol 14 (1995) Psychographicnc and Demographic Profiles of Credit Card and Non-Cardholders in Urban Malaysia Abstract   PDF
Indar Kaur Dan Singh, Md. Nor Othman
 
Vol 13 (1994) Pulangan dan Variabiliti Pasaran Saham Rantau ASEAN: Satu Kajian Abstract   PDF
Ismail Ibrahim
 
Vol 4 (1985) Random Walk and The Stock Market of Malaysia Abstract
Othman Yong
 
Vol 10 (1991) Randomness of Stock Market Movement: A Nonparametric Approach Abstract   PDF
Othman Yong
 
Vol 44 (2015) Readability Assessment of Nigerian Company Income Tax Act Abstract   PDF
Musa Sulaiman Umar, Natrah Saad
 
Vol 40 (2014) Recognition of Actuarial Gains and Losses under IAS 19 among UK Listed Companies Abstract   PDF
Nor Asma Lode, Christopher J Napier
 
Vol 50 (2017) Re-Examining Organizational Life Cycles Criteria: An Analysis of Service Organisations in Growth and Maturity Stages Abstract   PDF
Amizawati Mohd Amir, Sofiah Md. Auzair
 
Vol 47 (2016) Relationship between Distributive Justice, Procedural Justice, Conflict Management Styles and Affective Commitment: A Study among Bank Employees in Northern Malaysia Abstract   PDF
Muhammad Asyraf Mohd Kassim, Hazril Izwar Ibrahim
 
Vol 24 (2005) Relationship between Macroeconomic Variables and Stock Market Indices: Cointegration Evidence from Stock Exchange of Singapore's All-S Sector Indices Abstract   PDF
Ramin Cooper Maysami, Lee Chuin Howe, Mohamad Atkin Rahmat
 
Vol 10 (1991) Relationship between Price-Earnings Ratios and Expected Return of Common Stocks: The case of Malaysia Abstract   PDF
Ismail Ibrahim, Othman Yong
 
Vol 11 (1992) Reliability Assessment for Cross-cultural Measurement Comparability Abstract   PDF
Nik Rahimah Nik Yacob, Ismail Rejab
 
Vol 41 (2014) Return and Volatility Spillovers Between the US, Japanese and Malaysian Stock Markets Abstract   PDF
Lida Nikmanesh, Abu Hassan Shaari Mohd Nor, Tamat Sarmidi, Hawati Janor
 
Vol 1 (1982) Review of the Weaknesses in the Classical Model of Formal Organization Abstract   PDF
Bernard Sarachek
 
Vol 32 (2011) Risiko Hubungan dan Kepercayaan: Kajian Kes Penyumberan-Luar Perkhidmatan Perakaunan di Malaysia(Relational Risks and Trust: A Case Study of Accounting Outsourcing in Malaysia) Abstract   PDF
Aini Aman, Ruhanita Maelah
 
Vol 41 (2014) Risk-Adjusted Performance of Malaysian Real Estate Investment Trust Funds Abstract   PDF
Low Soo-Wah, Anwar Johari
 
Vol 46 (2016) Risks and Foreign Direct Investment Inflows: Evidence from Yemen Abstract   PDF
Hamdan Amer Ali Al-Jaifi, Nur Adiana Hiau Abdullah, Angappan Regupathi
 
Vol 39 (2013) Role of Zakat to Eradicate Poverty in Malaysia Abstract   PDF
Mohd Rodzi Embong, Roshaiza Taha, Mohd Nazli Mohd Nor
 
Vol 16 (1997) Sectoral Beta Forecasts of Securities in a Thin Capital Market: A Case of Malaysia Abstract   PDF
Kok Kim Lian
 
Vol 39 (2013) Sequential-Simultaneous International Rollout Strategies and Product Performance: A Framework for Analysis Abstract   PDF
Nik Mohd Hazrul Nik Hashim
 
Vol 25 (2006) Service Quality-Satisfaction-Intention Relationships in the Internet Retail Context Abstract   PDF
Siohong Tih, Sean Ennins
 
Vol 37 (2013) Shariah Issues in Managing Household Debt: The Case of Malaysia (Isu-isu Shariah dalam Pengurusan Pinjaman Seisi Rumah: Kes Malaysia) Abstract   PDF
Maznita Mokhtar, Azman Ismail
 
Vol 38 (2013) Short-Term International Capital Flows: Empirical Evidence from China Abstract   PDF
Junjun Tan, Mansor Jusoh, Tamat Sarmidi
 
Vol 42 (2014) Sistem Pengurusan Zakat di Malaysia: Analisis Strategi Penyebaran Maklumat Menerusi Laman Sesawang Abstract   PDF
Mohd Faisol Ibrahim
 
Vol 30 (2010) Social Capital Dimensions For Tacit Knowledge Sharing: Exploring The Indicators Abstract   PDF
Rosmah Mat Isa, Nor Liza Abdullah, Zizah Che Senik
 
Vol 39 (2013) Social Entrepreneurship as Transformative Service for Societal Well-Being Abstract   PDF
Nur Sa’adah Muhamad, Khairul Akmaliah Adham
 
Vol 1 (1982) Some Estimates of The Engel Function for Various Comodities in Malaysia Abstract   PDF
Sritua Arief
 
Vol 50 (2017) Spousal Support and Subjective Career Success: The Role of Work-Family Balance and Career Commitment as Mediator Abstract   PDF
Shofia Amin, Rasidah Arshad, Rohayu Abdul Ghani
 
Vol 51 (2017) State-Owned Enterprises, Market Competition and the Boundaries of Competition Law in Malaysia Abstract   PDF
Haniff Ahamat, Nasarudin Abdul Rahman
 
Vol 48 (2016) Stimulating Workplace Learning through Training Characteristics and Motivation to Learn Abstract   PDF
Siti Fardaniah Abdul Aziz, Mohd. Nasir Selamat
 
Vol 48 (2016) Strategi dan Corak Pengantarabangsaan Perniagaan Agro di Malaysia Abstract   PDF
Zizah Che Senik, Rosmah Mat Isa, Ridzuan Md Sham, Ratana Jabir
 
Vol 10 (1991) Strategi dan Proses Membuat Keputusan: Kajian Eksperimen Menggunakan Sistem Sokong Keputusan Abstract   PDF
Hidayat Hussain
 
Vol 2 (1983) Strategi Pemasaran Saham-Saham Amanah Bumiputera di Malaysia Abstract   PDF
Zainal Abidin Mohd. Said
 
Vol 33 (2011) Strategi Pembangunan Keusahawanan Asnaf Fakir dan Miskin melalui Agihan Bantuan Modal Zakat (Entrepreneurship Development Strategy for Poor and Needy Recipients on Capital Assistance through Zakat Distribution) Abstract   PDF
Rosbi Abd Rahman, Sanep Ahmad
 
Vol 36 (2012) Structural Relationships between Aspects of Hotel Service Quality and Their Effect on Tourist Satisfaction (Hubungan Struktur antara Aspek Kualiti Perkhidmatan Hotel dan Kesannya ke AtasKepuasan Pelancong) Abstract   PDF
Norazah Mohd Suki
 
Vol 41 (2014) Struktur dan Konsistensi Sikap Makanan Terubah Suai Genetik Pengguna Muslim: Cadangan Kerangka Konseptual Abstract   PDF
Norkhazzaina Salahuddin, Maisarah Ahmad, Suhaila Abd Kadir
 
Vol 44 (2015) Struktur Pasaran, Gelagat Firma dan Prestasi Keuntungan Firma Insurans Am di Malaysia pada Tahun 1970 hingga Tahun 2012 Abstract   PDF
Mustazar Mansur, Alias Radam, Nor Ghani Mohd Nor, Rizaudin Sahlan, Yuslindal Yaakub
 
Vol 8 (1989) Supervisory Participative Behavior and Employees' Job Satisfaction, Behavior and Work Performance: A Longitudinal Quasi-Experiment Abstract   PDF
Zakaria Ismail, Abd. Aziz Kadir
 
Vol 50 (2017) Supply Chain Management (SCM) Utilisation Based on SCM Drivers in Manufacturing Industry Abstract   PDF
Jachan Matthew, Norfaridatul Akmaliah Othman
 
Vol 20 (2001) Tabiat Hubungan Kadar Faedah, Volum Dagangan dan Pulangan Sebelum dan Selepas Kejatuhan Pasaran Tahun 1997 di Bursa Saham Kuala Lumpur Abstract   PDF
Zaidi Isa, Rubayah Yakob
 
Vol 33 (2011) Table of Content Abstract   UNTITLED
Jurnal Pengurusan
 
Vol 5 (1986) Table of Content Abstract   PDF
Jurnal Pengurusan Editor
 
Vol 12 (1993) Table of Content Abstract   PDF   PDF
Jurnal Pengurusan Editor
 
Vol 15 (1996) Table of Content Abstract
Jurnal Pengurusan Editor
 
Vol 23 (2004) Table of Content Abstract   PDF
Jurnal Pengurusan Editor
 
Vol 22 (2003) Table of Content Abstract   PDF
Jurnal Pengurusan Editor
 
Vol 36 (2012) Table of Content Abstract   PDF
Jurnal Pengurusan Editor
 
301 - 400 of 526 Items << < 1 2 3 4 5 6 > >>