Komunikasi Berkesan Menerusi Pembelajaran Berasaskan Masalah dalam Kursus Pendidikan Islam di Institusi Pengajian Tinggi

Aliff Nawi, Gamal Abdul Nasir Zakaria, Norkhairiah Hashim

Abstract


Komunikasi merupakan suatu proses penting dalam kehidupan manusia seharian. Melalui proses komunikasi ini, manusia dapat berkongsi maklumat dan bersosial antara satu sama lain. Dalam bilik darjah, komunikasi merupakan proses yang paling kerap berlaku antara guru dan pelajar. Proses komunikasi ini berlaku secara berterusan dan perlu dilaksana dengan berkesan bagi memastikan mesej yang ingin disampaikan dapat diterima dengan jelas, difahami dengan baik dan mencapai objektif pembelajaran sebagai mana yang dirancang oleh guru. Kajian ini bertujuan untuk meneroka komunikasi berkesan menerusi Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBL) dalam kursus Pengajian Islam di salah sebuah institusi pengajian tinggi di Negara Brunei Darussalam. Terdapat dua kumpulan yang terlibat dalam kajian, iaitu kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan. Kumpulan eksperimen merupakan kumpulan yang melalui proses pengajaran dan pengajaran dengan menggunakan pendekatan komunikasi menerusi PBL dalam bilik darjah. Manakala kumpulan rawatan merupakan kumpulan yang menjalani proses pengajaran dan pembelajaran secara lazim. Bagi mendapatkan data, temu bual secara kumpulan fokus dijalankan di mana kedua-dua kumpulan terlibat dalam memberikan maklum balas mengenai pembelajaran masing-masing. Hasil dapatan kemudiannya dianalisis secara tematik menggunakan perisian Nvivo. Dapatan menunjukkan bahawa komunikasi berkesan menerusi PBL dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang berbeza berbanding dengan sesi pembelajaran secara lazim. Bagaimanapun, tiada perbezaan dari aspek kefahaman kerana kedua-dua kumpulan dapat memahami dengan baik setiap topik pembelajaran. Implikasi kajian ini secara langsung dapat memperkembangkan keberkesanan pengajian Islam dalam menerapkan nilai, meningkatkan kepuasan pembelajaran, dan pembinaan akhlak.

 

Keywords: Komunikasi, PBL, pengajian Islam, institusi pengajian tinggi, Brunei.


Full Text:

PDF

References


Ab. Halim Tamuri, & Mohamad Khairul Azman Ajury. (2010). Amalan pengajaran guru Pendidikan Islam berkesan berteraskan konsep Mu’allim. Journal of Islamic Education, 2(1), 43-36.

Ab. Halim Tamuri, Adnan Yusopp, Kamisah Osman, Khadijah Abdul Razak, Shahrin Awaludin, & Zamri Abdul Rahim. (2004). Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam ke atas pembangunan diri pelajar. Laporan Penyelidikan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia dan Jabatan Pendidikan Islam dan Moral, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Ab. Halim Tamuri, Khadijah Abdul Razak, & Shahrin Awaluddin. (2010). Kaedah pengajaran pendidikan Islam: Konvensional dan inovasi. Dlm. Ab. Halim Tamuri and Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff (penyt.), Kaedah pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam (hal: 38-70). Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia Press.

Abdull Sukor Shaari, Abd. Rahim Romle, & Mohamad Yazi Kerya. (2006). Beban tugas guru sekolah rendah. Kertas kerja Seminar Kebangsaan Kepimpinan dan Pengurusan Sekolah 12-14 Februari 2006 Alson Klana Resort, Seremban.

Aliff Nawi, & Gamal Abdul Nasir Zakaria. (2016). Pembangunan & penilaian portal iPBL dalam kursus Pendidikan Islam di Politeknik Brunei. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, 32(1), 261-285.

Aliff Nawi, Ahmad Fkrudin Mohamed Yusoff, Hafit Hidayah Ajmain, & Mohamad Raffe Ghalil Abbas. (2014). Engaging students through ICT: Strategies and challenges for using website in teaching and learning. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 16(1), 49-56.

Aliff Nawi, Gamal Abdul Nasir Zakaria, Norkhairiah Hashim & Chua Chy Ren (2015) Penilaian kualiti modul iPBL: Aspek kesahan dan kebolehpercayaan. Journal of Quality Measurement and Analysis, 11(2), 1-10.

Aliff Nawi, Gamal Abdul Nasir Zakaria, & Norkhairiah Hashim. (2017). Tahap kefahaman pelajar terhadap penggunaan modul PBL dalam Pendidikan Islam di Politeknik Brunei Darussalam. Sains Humanika, 9(4), 1-7.

Aliff Nawi, Mohd Isa Hamzah, & Azwin Arif Abdul Rahim (2015). Teachers acceptance of mobile learning for teaching and learning in Islamic education: A preliminary study. The Turkish Online Journal of Distance Education, 16(1), 184-192.

Aliff Nawi, Mohd Isa Hamzah, & Surina Akmal Abd Sattai. (2014). Potensi penggunaan aplikasi mudah alih (mobile apps) dalam bidang Pendidikan Islam. The Online Journal of Islamic Education, 2(2), 26-35.

Aliff Nawi. (2017). Pembinaan modul I-PBL untuk penerapan nilai-nilai Islam dalam kalangan pelajar (Tesis PhD. Institut Pendidikan Sultan Hassanal Bolkiah, Universiti Brunei Darussalam).

Amla Salleh. (2008). Menyemai nilai untuk masyarakat harapan. Dlm. Mohd Arif Ismail & Amla Salleh (penyt.), Media penerapan dan pemupukan nilai (hal: 1-16). Kuala Lumpur: Oxford Fajar Sdn Bhd.

Asy-Sya’rawi, & Sheikh Muhammad Mutawalli. (2013). Sejarah dan kisah nabi-nabi dalam Al-Quran (Terjemahan Muhammad Zuhirsyan & Suhendri Irandi). Selangor: Jasmin Publications Sdn Bhd.

Barrows, H. S., & Tamblyn, R. M. (1980). Problem-based learning - An approach to medical education. New York: Springer.

Cholid. (2009). Manajemen metode pembelajaran Rasulullah SAW: Studi atas Kitab Tarbiyah al-Nabi Liashabih karya Khalid Abdullah al-Qurasyi (Tesis Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

Faridah Hanim Yahya. (2009). Perisian kursus multimedia interaktif untuk mata pelajaran matematik (topik set) menggunakan pendekatan pembelajaran berasaskan masalah (PBL math-set) (Tesis Doktor Falsafah, Fakulti Teknologi & Sains Maklumat. Universiti Kebangsaan Malaysia).

Gamal Abdul Nasir Zakaria, Halimah Kamis, Salwa Mahalle, & Aliff Nawi. (2014). Leadership style of religious school headmasters and its relationship to academic achievement in Brunei Darussalam. Asian Social Science, 10(3), 112-119.

Gamal Abdul Nasir Zakaria, Salwa Mahalle, & Aliff Nawi. (2015). Kajian amalan pengajaran guru bahasa Arab sekolah menengah di Negara Brunei Darussalam. O-JIE: Online Journal of Islamic Education, 3(1), 32-40.

Hasnan Kasan. (2009). Pembentukan personaliti menurut Islam. Dlm. Khairul Anwar Mastor, Hasnan Kasan, Mohamad Mohsin Mohamad Said, Fazilah Idris, & Fatin Hazwani@Hasidah Siran (penyt.), Personaliti pembangunan insan. Bangi: Pusat Pengajian Umum, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Jonassen, D. H. (1999). Constructivist learning environments. Dlm. Reigeluth C. (pnyt.), Instructional design theories and models (hlm. 215-239). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Jones, M. (2008). Nursing education perspectives. ProQuest Hospital Collection, 29(5), 278.

Juba, K. M., & Ricca, B. P. (2014). Design of a problem-based learning pain and palliative care elective course. Currents in Pharmacy Teaching and Learning, 6, 421–428.

Kamarul Azmi Jasmi, & Ab. Halim Tamuri. (2010). Pendidikan Islam kaedah pengajaran dan pembelajaran. Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.

Kamarul azmi Jasmi. (2009). Sifat dan peranan keperibadian guru cemerlang pendidikan Islam (GCPI) dan hubungannya dengan motivasi pelajar. Jurnal Teknologi, 51(E), 57-71.

Kivela, J., & Kivela, R. J. (2005). Student perceptions of an embedded problem-based learning instructional approach in a hospitality undergraduate programme. International Journal of Hospitality Management, 24, 437–464.

McGregor, D. B., Arcomano, T. R., Bjerke, H. S., & Little, A. G.. (1995). ‘Problem orientation is a new approach to surgical education’. American Journal of Surgery, 170(6), 656–659.

Mohd Isa Hamzah. (2007) The impact of educational change in Malaysian Smart Schools on Islamic Education teachers and students (PhD thesis, University of Warwick).

Nawi, A., & Hamzah, M. I. (2013). Tahap penerimaan penggunaan telefon bimbit sebagai M-Pembelajaran dalam Pendidikan Islam. Journal of Islamic and Arabic Education, 5(1), 1-10.

Nawi, A., Hamzah, M. I., Ren, C. C., & Tamuri, A. H. (2015). Adoption of mobile technology for teaching preparation in improving teaching quality of teachers. International Journal of Instruction, 8(2), 113-124.

Nawi, A., Zakaria, G. A. N., Hashim, N., Mahalle, S., & Ren, C. C. (2020). The needs of Islamic digital resources in Polytechnic Brunei Darussalam: A preliminary study. International Journal of Instruction, 13(1).

Neville, A. J. (2009). Problem-based learning and medical education forty years on. Medical Principles and Practice, 18(1), 1–9.

Salahudin Suyurno, Mohd Yadman Sarwan, & Aini Faezah Ramlan. (2006). Dakwah: Isu dan cabarannya dalam era teknologi maklumat. Dlm. Salahudin Suyurno, Mohd Yadman Sarwan, & Aini Faezah Ramlan (pnyt.), Sains dan ICT peranan dan cabaran menurut perspektif Islam (hlm. 51-68). Shah Alam: Pusat Penerbitan Universiti.

Savin-Baden, M., & Major, H. C. (2004). Foundations of problem-based learning. Birkshire, England: The Society for Research into Higher Education & Open University Press.

Sendag, S., & Odabasi, H. F. (2009). Effects of an online problem based learning course on content knowledge acquisition and critical thinking skills. Computers & Education, 53, 132–141.

Shahrin Awaludin. (1998). Pendidikan Islam berasaskan realiti semasa. Dlm. J. Long (pnyt), Inovasi dalam perkaedahan pengajaran bahasa, sains sosial dan teknologi maklumat (hlm. 151-163.) Bangi: UKM.

Sungur, S., & Tekkaya, C. (2006). Effects of problem-based learning and traditional instruction on selfregulated learning. The Journal of Educational Research, 99, 307–317.

Tarhan, L., & Acar-Sesen, B. (2013). Problem based learning In acids and bases: Learning achievements and students’ beliefs. Journal of Baltic Science Education, 12(5), 565-578.

Wan Ali Akbar Bin Wan Abdullah, & Nursafra Binti Mohd Zhaffar. (2011). Aplikasi kaedah inkuiri dalam pembelajaran Aqidah: kepercayaan kepada Rasul. Prosiding International Conference on Islamic Education kali ke-2. Anjuran Association of Malaysian Muslim Intellectuals, hlm. 755-764.

Wan Syafii. (2014). Keberkesanan penggunaan modul pembelajaran berasaskan masalah dalam pengajaran dan pembelajaran biologi di sekolah menengah (Tesis Doktor Falsafah Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia).

Yin, R. K. (2009). Case study research: Design and methods (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Zakaria, G. A. N., Tajudeen, A. L., Nawi, A., & Mahalle, S. (2014). Re-engineering values into the youth education system: A needs analysis study in Brunei Darussalam. International Education Studies, 7(5), 15-24.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


e-ISSN: 2289-1528