Analisis terhadap Model-model Penilaian Laman Web Islam Berbentuk Dakwah Di Malaysia

Mohamad Adib Mohamad Salih, Halimi Mohd Khalid, Rosmila Abdul Kahar, Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari

Abstract


Dakwah melalui teknologi maklumat telah lama berlangsung di Malaysia. Pelbagai usaha telah dilaksanakan oleh pelbagai agensi mahupun individu untuk menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat. Dakwah boleh dilaksanakan dengan menggunakan pelbagai pendekatan termasuk penggunaan teknologi maklumat. Keberkesanan dakwah dalam menggunakan teknologi maklumat telah terbukti dengan melihat kepada pembangunan laman sesawang Islam yang banyak di dalam Internet. Berdasarkan perkembangan yang pesat ini, pembangunan teknologi maklumat dan komunikasi telah memberi kesan kepada proses penerimaan ilmu pengetahuan dan pengambilan maklumat. Penyebaran maklumat yang salah dan tidak boleh dipercayai juga menyumbang kepada permasalahan seperti isu fitnah yang berleluasa seharusnya dititikberatkan dalam kalangan masyarakat untuk menilai sesuatu ilmu yang diambil daripada Internet. Dalam konteks laman sesawang Islam telah wujud pelbagai bentuk laman sesawang yang menjurus kepada penyebaran ajaran Islam. Namun, bagaimana masyarakat menerima sesuatu maklumat berdasarkan ilmu yang dimuatnaik di dalam laman sesawang tersebut dari segi kebolehpercayaan maklumat dan kredibiliti penulis? Dan bagaimana penilaian yang dibuat sebelum mengambil atau menyebarkan kepada orang lain? Oleh itu, kajian ini memfokuskan kepada penganalisisan model-model penilaian laman sesawang Islam bagi mengenalpasti ciri-ciri dan kriteria dalam menilai sesebuah laman sesawang Islam. Semoga kajian ini memberi manfaat kepada pengguna Internet untuk menilai sesebuah laman sesawang atau perkakasan Internet yang lain.

 

Kata kunci: Model, penilaian, laman sesawang, dakwah, Islam.


Full Text:

PDF

References


A. Irwan Santeri Doll Kawaid. (2011). Etika Blogger Islam. Kertas kerja telah dibentangkan di Seminar Etika Blogger dan Multimedia, Sekratariat Perhubungan Pelajar. Nilai: Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah USIM.

Ab. Aziz Mohd Zin Siren, Nor Raudah Md Yusoff, Yusmini Mohd Sairi, Faridah Sulaiman, & Mohd Anwarulhaq. (2006). Dakwah Islam di Malaysia. KL: Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan, Universiti Malaya.

Abdullah, M. S. (2002). Berdakwah dalam era multimedia. Kertas kerja telah dibentangkan di Seminar Islam dan Multimedia di Institut Kefahaman Islam Malaysia.

Ahmad Bakeri Abu Bakar. (2010). Evaluating the accessibility and visibility of Quran websites. Conference at 2010 International Symposium on Information Technology (pp. 1-4), 15-17 June 2010, Kuala Lumpur. doi: 10.1109/ITSIM.2010.5561334

Ahmad, Z. A. (2019). Embracing social media: The change and disruption to public relations practices in Malaysia. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, 35(1), 319–337.

Aziz, M. A. (2004). Ilmu dakwah. Jakarta: Kencana Prenada Media

Asep, M., & Abd Djaliel, M. (2002). Dakwah dalam perspektif Al-Quran: Studi kritis atas visi, misi, dan wawasan. Bandung: Pustaka Setia.

Daniels, M. (2004). Online Islamic organizations and measuring web effectiveness (Master’s thesis, Naval Postgraduate School, Monterey, California).

Emma Nuraihan Mior Ibrahim, Wan Nur Intan Izzati Wan Hamzah, Jamaliah Taslim, & Wan Adilah Wan Adnan. (2010). Evaluating trust elements in the context of islamic based informational websites. Proceeding of the International Conference on User Science Engineering (i-USEr 2010) (pp. 268-272). Kuala Lumpur: IEEE Xplore Digital Library.

Hameed, S. A. (2009). Software engineering ethical principles based on Islamic values. Journal of Software, 4(6), 563-570.

Hanafiah, M. G. (2019). Isu membidaahkan amalan masyarakat Melayu: Analisis wacana media massa (Accusations of heresy against the practice of Malay community: A mass media discourse analysis). Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, 35(2), 68–86.

Kasmani, M. F., Buyong, M., & Muhammad, K. M. B. (2008). Dakwah content and its method: An analysis on Islamic websites. Research Report, Universiti Sains Islam Malaysia.

Mansur Aliyu, Murni Mahmud, & Abu Osman Md Tap. (2012). Exploring Islamic website features that influence user satisfaction: A conceptual model. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 65, 656 – 661.

Mansur Aliyu, Murni Mahmud, & Abu Osman Md Tap. (2013a). Features influencing Islamic websites use: A Muslim user perspective. Intelectual discourse, 21(1), 33-54.

Mansur Aliyu, Murni Mahmud, Abu Osman Md Tap, & Idyawati Hussein. (2013b). Development of Islamic websites evaluation guidelines. In F. L. Gaol, S. Kadry, M. Taylor, & P. S. Li (Eds.), Recent trends in social and behaviour sciences. US: CRC Press.

Mohd. Kamal Hassan. (2013, November 7). Tekno - Daie berkualiti, Islam dihayati (Unpublished, Teks Ucaptama ISTAC, IIUM, Konvensyen Pendakwah Negara, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia).

Mohd Radhi Ibrahim, Abdul Rahim Arsyad, Roslizawati Ramli, & Marina Munira Abdul. (2003). Intelektualisme & da’wah masa kini. Melaka: Kolej Universiti Islam Melaka.

Mohd Sabhi Ishak, Siti Zubaidah Omar, Jusang Bolong, Musa Abu Hassan, & Zulkiple Abd. Ghani. (2011). Internet’s Islamic information credibility scale (IIICS). 'Ulum Islamiyyah: The Malaysian Journal of Islamic Sciences, 6, 3-28.

Mohd Sabri Ismail. (2004) Isu-isu kontemporari akidah dan dakwah. Batu Pahat: Penerbit UTHM.

Mohd Sabri Ismail. (2006). Konsep dakwah dan strategi: Perlaksanaan menurut Surah an-Nahl 125 (Thesis - Special Collection, Pusat Pengajian Kemanusiaan dan Komunikasi, KUiTTHO, Batu Pahat, Johor).

Murni Mahmud, Mansur Aliyu, & Abu Osman Md Tap. (2010). Quality rating of Islamic websites features: A single-user evaluation. Proceeding 3rd International Conference on ICT4M 2010, 13th-14th December 2010, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Murni Mahmud, Abu Osman Md Tap, Idyawati Hussein, & Mansur Aliyu. (2012). Content Evaluation of Islamic Websites. Southeast Asian Network of Ergonomics Societies Conference (SEANES 2012).

Othman, L. (2006). Penyelidikan kualitatif: Pengenalan kepada teori dan metod. Tanjung Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods. Newbury Park London, New Delhi: SAGE Publication.

Saidin, A. Z. (2012). Islamic values for ICT development with reference to Malaysian context (Unpublished PhD. thesis, University of Malaya. Kuala Lumpur, Malaysia).

Salasiah Hanin Hamjah. (2008). Pendekatan da’wah Al-Irsyad Al-Nafsiyy Menurut Al-Ghazali: Satu kajian di pusat kaunseling Majlis Agama Islam Negeri Sembilan (Tesis Phd, USM).

Shafie Mehad, Wan Abdul Rahim Wan Mohd Isa, Nor Laila Md Noor, & Mohd Shukri Husin. (2010). Muslim user interface evaluation framework (Muslim-UI) for Islamic genre website: A quantitative approach. Proceeding of the 3rd International Conference on Information and Communication Technology for the Moslem World (ICT4M) 2010, Jakarta, 2010 (pp. H-1-H-6).

Shahril Nizam Zulkipli. (2012). Pemeliharaan hadith di Internet: Kajian terhadap Laman Web al-Durar al-Saniyyah dan Islam web (Thesis Master, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia).

Siti Ezaleila Mustafa, & Azizah Hamzah. (2011). Media baharu yang baharu: Trend penggunaan jaringan sosial dalam kalangan pengguna di Malaysia. Jurnal Pengajian Media Malaysia, 13(2), 93–110.

Suyurno, S. S., Norsiah Sulaiman, & Fairuzah Basri (2004). Islam dan pendidikan: ICT dalam dunia pendidikan Islam. In A. S. Long, J. Awang, & K. Salleh (Eds.), Islam: Past, present, and future (pp.31-39). Bangi: Faculty of Islamic Studies UKM.

Syamsul Bahri Andi Galigo, & Kolej Universiti Islam Malaysia. (2004). Al-Harakah al-batiniyyah fi mizan al-Islam: Dirasah naqdiah lil-batiniyyah al-jawiyah. Kuala Lumpur: Jami'at al-'Ulum al-Islamiyah bi-Maliziya.

Wan Abdul Rahim Wan Mohd Isa, Nor Laila Md Noor, & Shafie Mehad. (2006). Towards conceptualization of Islamic user interface for Islamic website: An initial investigation. Proceedings of the International Conference on Information & Communication Technology for the Muslim World (ICT4M), 21-23rd November 2006, Kuala Lumpur.

Zarina Othman, & Bakri Mat. (2018). Jaringan komunikasi dan media: Satu analisis dari perspektif keselamatan insan (Communication and media network: An analysis from human security perspectives). Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, 34(3), 21–39.

Zulkiple Abd Ghani, Berhanuddin Abdullah & Abdul Ghafar Don (Eds.). (2000). Dakwah dan pengurusan Islam di Malaysia: Konsep dan pelaksanaan. Bangi: Penerbit UKM.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


e-ISSN: 2289-1528