Penggunaan Internet Dalam Kalangan Usahawan Wanita: Akses, Kemahiran Dan Motivasi

Faradillah Iqmar Omar, Samsudin A. Rahim, Nur Ajeerah Othman

Abstract


ABSTRAK

Kemajuan Internet telah membawa peluang-peluang baru untuk perkongsian dan pengumpulan pengetahuan terhadap masyarakat lelaki dan wanita. Internet boleh menyediakan peluang tanpa batasan untuk pembangunan ekonomi dan penglibatan sosial melalui alat dan pemikiran inovatif baru. Kajian ini bertujuan untuk meninjau penggunaan Internet dalam kalangan usahawan wanita moden, sesuai dengan fenomena perniagaan dalam talian yang memuncak masa kini. Kaedah kuantitatif secara tinjauan telah dilakukan terhadap 402 orang usahawan wanita yang menjalankan perniagaan secara dalam talian (online). Dua kaedah tinjauan digunakan iaitu secara temu bual bersemuka dan secara pengisian dalam talian dengan pelbagai aplikasi Internet. Kajian ini juga mentakrifkan penggunaan internet sebagai keupayaan dan pengalaman responden menggunakan internet dengan pengukuran merangkumi aspek kekerapan mengakses aplikasi internet, kemahiran menggunakan internet dan motivasi responden dalam menggunakan internet juga turut dikenal pasti dalam kajian ini. Hasil dapatan memperlihatkan bahawa aplikasi yang sering diakses dan digunakan adalah aplikasi yang menjadi perhatian ramai seperti WhatsApp, Facebook dan Instagram. Responden juga mempunyai kemahiran dan bermotivasi menggunakan Internet dalam kadar yang tinggi. Jelas, ini menunjukkan bahawa usahawan wanita moden sangat bergantung kepada penggunaan Internet dalam urusan perniagaan mereka dengan tahap kemahiran dan motivasi yang tinggi.

 

Kata kunci: Penggunaan internet, kemahiran, motivasi, usahawan, wanita moden

 

 

 

ABSTRACT

Advancement in Internet technology has brought new opportunities for knowledge sharing and accumulation towards the community of men and women. The Internet can provide unlimited opportunities for economic development and social engagement through new tools and innovative thinking. This study aimed to review the patterns of Internet use among modern women entrepreneurs, in line with online business phenomenon that culminates today. Quantitative survey was conducted on 402 women entrepreneurs who do business online. Two survey methods were used, i.e. face to face interviews and online with a variety of Internet applications. The study defines Internet usage as the ability and experience of the respondents in using the Internet including measuring the frequency of accessing internet applications, skills and motivation of respondents in using the Internet are also identified in this study. The results showed that the applications frequently accessed and used by the respondents are applications that attract the attention of the public, like WhatsApp, Facebook and Instagram. Respondents also have the skills and motivation to use the Internet in a high rate. Clearly, this suggests that modern women entrepreneurs are very dependent on the use of the Internet in their business dealings with a high skill and motivation.

 

Keywords: Internet usage, skills, motivation, entrepreneur, modern women. 


Full Text:

PDF

References


Azmi Abdul Manaf, Nik Hairi Omar & Lee Kuan Yee. 2012. Faktor kritikal kejayaan usahawan dalam perniagaan. E-Bangi Journal of Human Sciences and Humanities, 7 (1): 34 – 45.

Babbie, E. 2001. The practice of Social Research. United States: Wadsworth Thomson Learning.

Choudhury, N. 2009. The question of empowerment: women’s perspective on their internet use. Gender, Technology and Development, 13(3): 341-363.

European Technology Platform on Smart System Integration (EPOS). 2008. Beyond RFID – The Internet of Things.

Fauzi Hussin, Jamal Ali & Mohd Saifoul Zamzuri Noor. 2014. Kaedah Penyelidikan dan Analisis Data SPSS. Sintok: Penerbit Universiti Utara Malaysia.

Fauziah Ahmad & Dafrizal Samsudin. 2017. kebergantungan media sosial terhadap isu arab spring dalam kalangan khalayak di Malaysia. Jurnal Komunikasi, 33 (1): 423-437.

Faradillah Iqmar Omar, Samsudin A. Rahim & Ali Salman. 2015. Penyertaan digital dan ciri keusahawanan dalam pemerkasaan usahawan wanita di Malaysia. Jurnal Komunikasi, 31 (1): 241-256.

Khan, F. 2002. Information Society in Global Age. New Delhi: A.P.H. Publishing Corporation.

Lai, K.P, Robert Jeyakumar Nathan, Tan, K.S, & Chan, B.B. 2010. Effect of innovation to the success of female entrepreneurs. Journal of Innovation Management in Small and Medium Enterprises: 1-14.

Leung, L. 2010. Effects of internet connectedness and information literacy on quality of life. Social Indicators Research, 98: 273-290.

Likhu Puspa Hapsari. 2014. Pengaruh Penggunaan Internet dalam Pembelajaran Jarak Jauh (E-Learning) terhadap Efektivitas Pengajaran Bahasa Indonesia kepada Penutur Asing. Asile 2014 Conference.

Litt, E. 2013. Measuring users’ internet skills: A review of past assessments and a look toward the future. New Media & Society, 15 (4): 612-630.

Maier, S., & Nair-Reichert, U. 2008. Empowering women through ICT-based business initiatives: an overview of best practices in e-commerce/e-retailing projects. The MIT Press, 4 (2): 43-60.

Melody, W.H. 2007. Markets and policies in the new knowledge economies edited in Mansell, R, Avgerou, C, Quah, D, & Silverstone, R. 2007. The Oxford Handbook of Information and Communication Technologies. Oxford University Press.

Moy, P., Manosatitch, E., Stamm, K. & Dunsmore, K. 2005. Linking dimension of internet use and civic engagement. J&MC Quarterly, 82 (3): 571-586.

NTIA. 2011. Digital Nation Expanding Internet Usage. Research Preview.

Nor Aini Idris. 2003. Daya saing usahawan wanita Melayu menghadapi cabaran globalisasi. Prosiding Persidangan Kebangsaan Pusat Pembangunan Sosial dan Persekitaran, hlm. 7 – 16.

Nurdin, G., Chan, G.K.L., Selvadurai, S. & Suraiya Ishak. 2014. Hubungan sosial dan perniagaan kecil-kecilan di Malaysia – tingkah laku inovatif usahawan wanita atas talian. GEOFRAFIA Online Malaysian Journal of Society and Space, 10 (6), 206-218.

Rahmah Ismail & Nor Aini Idris. 2006. The impact of information and communication technology utilization on firm performance: a case study of women entrepreneurs. Malaysian Management Journal, 10 (1&2): 19-32.

Seo, H.-J., Lee, Y. S., Hur, J.-J., & Kim, J. K. 2010. The impact of information and communication technology on skilled labor and organization types. Information Systems Frontiers, (OECD 2004). doi:10.1007/s10796-010-9276-7

Siti Masayu Rosliah Abdul Rashid. 2016. Keupayaan ICT dalam meningkatkan pencapaian usahawan wanita: satu kajian kes usahawan luar bandar di Malaysia. eBangi. 11 (2): 078-103

Syed Shah Alam, Mohd Fauzi Mohd Jani & Nor Asiah Omar. 2011. An empirical study of success factors of women entrepreneurs in Southern Region in Malaysia. International Journal of Economics and Finance, 3 (2): 166-175.

Taylor, W.J. & Marshall, S. 2010. The e-volution of the i-society in the delivery of e-government. AI & Soc, 25: 359-368. Diperoleh daripada doi: 10.1007/s00146-010-0288-0.

Thuaibah @ Suaibah Binti Abu Bakar, Azlah Bin Md Ali, Rozeyta Binti Omar, Hishamuddin Md Som, Syaharizatul Noorizwan Binti Muktar. 2007. Penglibatan Kaum Wanita Dalam Aktiviti Keusahawanan di Negeri Johor: Kajian terhadap Faktor-faktor Kritikal Kejayaan dan Kegagalan Pengendalian Perniagaan. VOT75087, Laporan Akhir Penyelidikan. Universiti Teknologi Malaysia.

Van Dijk, Jan A.G.M. 2005. The Deepening Divide Inequality in the Information Society. London: Sage Publication, Inc.

Van Deursen, A. & Van Dijk, J. 2010. Internet skills and the digital divide. New Media Society 13 (6): 893-911. DOI: 10.1177/1461444810386774.

Wanyoike, D.M., Mukulu, E. & Waititu, A.G. 2012. ICT attributes as determinants of e-commerce adoption by formal small enterprises in Urban Kenya. International Journal of Business and Social Science, 3 (23): 65-74.

Warschauer, M. 2003. Technology and Social Inclusion: Rethinking the Digital Divide. The MIT Press.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


e-ISSN: 2289-1528