BENTUK KOMUNIKASI PENYERTAAN ULAMA SELAKU PEMIMPIN PENDAPAT DALAM MENYOKONG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Haidir Fitra Siagian, Mohd. Yusof Haji Abdullah, Normah Mustaffa, Fauziah Ahmad

Abstract


Kertas kerja ini membincangkan bentuk komunikasi penyertaan ulama ke atas program   pembangunan nasional di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kajian ini dijalankan untuk memperolehi gambaran sebenar kedudukan para ulama dalam pembangunan nasional. Matlamat pembangunan nasional iaitu untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat, sama ada dari aspek jasmani mahupun dari aspek rohani. Untuk mencapai matlamat tersebut, penyertaan semua pihak termasuklah para ulama adalah sangat perlu. Ulama iaitu pemimpin agama Islam yang memiliki pengetahuan yang sangat luas mengenai faham keagamaan. Justeru itu, ulama dapat  memberikan pengaruh kepada masyarakat, kerana merupakan individu yang dipercaya, memiliki kharisma, didengarkan nasihat juga dicontoh perilakunya. Sebagai pemimpin tidak formal, ulama semestinya bertanggung jawab terhadap semua aspek pembangunan. Penyertaan ulama dalam pembangunan adalah sangat mustahak, sama ada sebagai penerima langsung faedah pembangunan mahupun sebagai penyumbang aktif kepada proses pembangunan. Dapatan kajian menunjukkan bahawa bentuk komunikasi penyertaan paling ramai dijalankan para ulama adalah melalui dialog, iaitu berkongsi idea-idea mengenai pembangunan bersama dengan pihak kerajaan, secara formal mahupun tidak formal. Dialog formal yang diikuti para ulama dalam menyokong pembangunan bersama pihak kerajaan iaitu  seminar, persidangan dan mesyuarat. Manakala dalam dialog tidak formal, bentuk komunikasi penyertaannya iaitu dalam majlis tidak rasmi, mahupun  aktiviti tidak formal. Dalam realitinya, bentuk komunikasi penyertaan para ulama yang telah dijalankan bagi kedua-dua dialog tersebut, belum berlaku secara sempurna, lagipun kesannya adalah rendah.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


e-ISSN: 2289-1528