Akhlak Guru dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam (Teacher’s Good Behaviour in Teaching and Learning the Islamic Education)

Sofiah Mohamed, Kamarul Azmi Jasmi, Muhammad Azhar Zailaini

Abstract


Artikel ini berdasarkan kajian kes kualitatif yang bertujuan untuk meneroka dan memerihalkan cara guru Pendidikan Islam melaksanakan akhlak mulia berdasarkan teori al-Ghazali dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. Data dikumpul menggunakan kaedah pemerhatian, temu bual, dan analisis dokumen dengan tiga orang peserta kajian terdiri dari guru Pendidikan Islam tingkatan empat daripada tiga buah sekolah dipilih dengan menggunakan teknik persampelan bertujuan. Antara kriteria pemilihan yang digunakan ialah mempunyai ijazah sarjana muda serta diploma perguruan dari universiti tempatan atau institut pendidikan yang setaraf. Dapatan kajian mendapati bahawa guru Pendidikan Islam sentiasa mengamalkan akhlak mulia dalam proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah seperti kasih sayang, ikhlas, nasihat, berhikmah dalam usaha menegur kesilapan, pengajaran bertahap dan beramal dengan ilmu. Namun begitu cara penyampaian dan tingkah laku guru mengikut kaedah mereka yang tersendiri. Hasil kajian telah menghasilkan ‘Qudwah Hasanah Akhlak guru’ yang diharapkan menjadi panduan kepada semua guru di Malaysia khususnya dan di dunia Islam umumnya.

Kata kunci: Akhlak guru, pengajaran dan pembelajaran, Pendidikan Islam, al-Ghazali

 

ABSTRACT

This article, based on a series of qualitative case studies, aims to explore and describe how Islamic Education teachers perform in accordance to al-Ghazali’s teaching and learning theory. The data underpinning the study was collected by purposive sampling, observation, interviews, and document analysis from three Form Four Islamic Education teachers from three schools. Selection criteria for the teaching staff included the need to have bachelor’s degree and a diploma in teaching. The findings of the study found that these Islamic Education teachers practiced al-Ghazali’s methods of teaching and learning in the classroom by displaying care and sincerity and offering admonitory wisdom, in short, by becoming an exemplary role model. The actual style and method of delivery, however were personal to the teacher. The study concludes that by assessing these teaching behaviours, it is possible to produce a ‘Good Behaviour Qudwah Hasanah’, which could become a guide to all teachers in the Islamic world and elsewhere.

Keywords: Teachers’ good behaviour, teaching and learning, Islamic education, al-Ghazali

 


Full Text:

PDF

References


Ab. Halim Tamuri & Mohamad Khairul Azman Ajury. 2010. Amalan pengajaran guru Pendidikan Islam berkesan berteraskan konsep Mu’allim. Journal of Islamic Education 2(1): 43-36.

Ab. Halim Tamuri, Mohd Izham Hamzah & Masribanun Duki. 2007. Penilaian pelajar-pelajar sekolah menengah terhadap kepimpinan guru pendidikan Islam. Jurnal Pengurusan Dan Kepimpinan Pendidikan, Institut Aminuddin Baki 17(1): 2007.

Ab. Halim Tamuri, Muhamad Faiz Ismail & Kamarul Azmi Jasmi. 2012. Komponen asas untuk latihan guru pendidikan Islam. Global Journal Al-Thaqafah 2(2): 53-63.

Abdul Hafiz Mat Tuah, Zakaria Stapa & Ahmad Munawar. 2012. Memperkasa jati diri melayu muslim menerusi pendidikan Islam dalam pengajaran akhlak. Jurnal Hadhari Special Edition 2012: 22-35.

Abdul Rauf Yusuf Abdul Qadir Abdul Rahman. 1991. Akhlak al-Alim wa al-Mutaalim inda Abi Bakri al-Ajuri. Beirut: Dar al-Jil.

Abdul Salam Yusof. 2010. Idea-idea Pendidikan Berkesan Al-Ghazali dan Konfius. Bangi, Selangor: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Abdullah Ishak. 1995. Pendidikan Islam dan Pengaruhnya di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Al-Firahidi, A.-K. 2001. Kitab al-‘Ain. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabiyy.

Al-Ghazali. t.t.. Ihya’ ‘Ulum al-Din. Beirut: Darul Ma’rifah.

Asmau Imam Abdul Kabir. 2013. The Qur’anic Approach to the Inculcation of Moral Values: Patterns for Teacher Education. QURANIKA, International Journal of Quranic Research 5(2): 15-32.

Asmawati Suhid. 2009. Pendidikan Akhlak dan Adab Islam: Konsep dan Amalan. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. 2007. Qualitative Research for Education an Introduction to Theories and Methods. 5th Edition. New York: Pearson Education.

Collste, G. 2010. Applied and Profesional Ethics. KEMANUSIAAN The Asian Journal of Humanities 19 (1): 17-33.

Creswell, J. W. 2008. Educational Research Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. 3rd Edition. New: Pearson Education International.

Fathiyah Mohd Fakhruddin & Asmawati Suhid. 2011. Peranan Guru Pendidikan Islam Dalam Membentuk Generasi Unggul. Dlm. World Congress For Islamic History and Civilization: Islam and Education, disunting oleh Faisal@ Ahmad Faisal Abdul Hamid, 63-79. Kuala Lumpur: Department of Islamic History and Civilization, Academy of Islamic Studies, University of Malaya.

Fathiyah Mohd Fakhruddin, Nor Hayati Alwi & Asmawati Suhid. 2013. Penerapan Elemen Ilmu oleh Guru Pendidikan Islam dalam Pengajaran Pendidikan Islam Sekolah Menengah. Dlm. Wacana Pendidikan Islam Siri ke 9 Peringkat Serantau, 1-17. Brunei Darussalam.

Gamal Abdul Nasir Zakaria. 2003. Prinsip-prinsip Pendidikan Islam. Bentong, Pahang: Publications & Distributor Sdn. Bhd.

Ghazali Darusalam. 2001. Pedagogi Pendidikan Islam. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Habibah@Artini Ramli & Zaharah Hussin. 2014. Profesionalisme perguruan pendidikan Islam berasaskan Riadhah Ruhiyyah: Satu analisa. The Online Journal of Islamic Education 2(1): 7-24.

Haliza Hamzah & Samuel, J. N. 2008. Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku. Shah Alam: Oxford Fajar Sdn. Bhd.

Hamid Reza, A. 2007. Al-Ghazali on moral education. Journal of Moral Education 36(3): 309-319.

Hassan Langgulung. 1991. Pendidikan Islam Menghadapi Abad ke-21. Shah Alam: HIZBI.

Kamarul Azmi Jasmi & Ab. Halim Tamuri. 2007. Pendidikan Islam: Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia.

Kementerian Pelajaran Malaysia. 2012. Laporan Awal – Ringkasan Eksekutif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 – 2015. http://www.moe.gov.my/v/pelan-pembangunan-pendidikan-malaysia-2013-2025. Tarikh capaian: 20 Disember 2015.

Kementerian Pendidikan Malaysia. 2002. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Tingkatan 4. Kuala Lumpur: Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam dan Moral.

Khairul Anuar A. Rahman. 2012. Disposisi guru berkesan: Personaliti dan kemahiran. Akademika 82 (2): 37-44.

Luis Ma’luf. t.t.. Kamus al-Munjid. Beirut Al-Maktabah Al-Katulukiyah.

Mahmood Shahsavari & Fatemeh Shahsavari. 2012. Evaluation of Al-Ghazali’s View about the Foundations of Education (Objectives, Programs, Methods, Teacher and Student). Switzerland Research Park Journal 101(8): 340-345.

Mardzelah Makhsin, Ab. Halim Tamuri, Mohd. Aderi Che Noh & Mohamad Fadhli Ilias. 2012. Hisbah pembelajaran kendiri dalam pendidikan Islam. Journal of Islamic Arabic Education 4(1): 45-60.

Merriam, S. B. 1998. Qualitative Research and Case Study Applications in Education. San Francisco, California: Jossey-Bass Inc., Publishers.

Mohd. Nasir Omar. 2005. Siri Islam dan Masyarakat: Akhlak dan Kaunseling Islam. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Mohamad Shatar Shabran, Jasni Sabri & Azali Mohamed. 2006. Tip Pendidik Cemerlang. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Mohd Suhaimi Mohd Nizam & Norasmah Othman. 2014. Aktiviti kerja sampingan dan kesan ke atas komitmen guru bekerja. Sains Humanika 3(1): 31-36.

Mohd Yusof Ahmad. 2002. Falsafah dan sejarah Pendidikan Islam. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Noor Hisham Md Nawi. 2011. Pengajaran dan Pembelajaran; Penelitian Semula Konsepkonsep Asas Menurut Perspektif Gagasan Islamisasi Ilmu Moden. Dlm. Kongres Pengajaran dan Pembelajaran UKM, 1-15.

Noor Ruziana Ismail. 2004. Keberkesanan Pengajaran Pendidikan Islam Dalam Menangani Masalah Disiplin di Kalangan Pelajar. Tesis Sarjana, Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya.

Nur Hafizoh Idris & Rohana Hamzah. 2013. Nilai profesionalisme bakal guru berteraskan indicator Standard Guru Malaysia (SGM). Jurnal Teknologi 60: 31-37.

Nurul Hudani Md Nawi, Marof Redzuan & Noor Hisham Md Nawi. 2013. Pengaruh aspek kecerdasan emosi terhadap tingkah laku kepimpinan transformasi dalam kalangan pemimpin pendidik sekolah. Akademika 83(2&3): 3-11.

Patton, M. 1990. Qualitative Evaluation and Research Methods. Beverly Hills. CA: Sage.

Salasiah Hanin Hamjah, Ermy Azzizty Rozali, Rosmawati Mohamad Rasit & Zainab Ismail. 2012. Perkaitan amalan spiritual dengan pencapaian akademik pelajar. ASEAN Journal of Teaching and Learning in Higher Education 4(2): 51-60.

Sarimah Mokhtar, Mohd Kashfi Mohd Jailani, Ab. Halim Tamuri & Kamarulzaman Abdul Ghani. 2011. Kajian persepsi penghayatan akhlak islam dalam kalangan pelajar sekolah menengah di Selangor. Global Journal Al-Thaqafah 1(1): 71-78.

Shaffe Mohd Daud, Ramli Basri, Roselan Baki, Sahandri Ghani Hamzah & Mokhtar Nawawi. 2011. Pengaruh amalan jenaka terhadap pengajaran dan pembelajaran murid. Asia Pasific Journal of Educators and Educations 26 (1): 125-144.

Shahril @ Charil Marzuki. 2004. Amalan Pengajaran yang Berkesan: Kajian di beberapa sekolah Menengah di Wilayah Persekutuan dan Selangor. Jurnal Pendidikan Universiti Malaya.

Sulaiman Md. Yassin, Mohd Salleh Lebar &Azlina Abu Bakar. 2002. Komunikasi dalam Pengajaran dan Kepimpinan Pendidikan. Shah Alam: Karisma Publications Sdn. Bhd.

Syed Najmudin Syed Hassan, Ab. Halim Tamuri, Isahak Othaman & Mohd. Sabri Mamat. 2009. Kajian persepsi pelajar terhadap tahap profesionalisme guru pendidikan IslamMRSM. Journal of Islamic and Arabic Education 1(2): 31-50.

Tengku Sarina Aini Tengku Kasim. 2006. Motivasi Pelajar Melalui Pendekatan Psikologi dalam Kaedah Pengajaran Menuju Pembangunan Holistik. Dlm. Prosiding Seminar Kebangsaan Pengajian Umum 2006. Johor Bahru.

Wan Mohd Zahid Mohd Nordin. 1993. Wawasan Pendidikan Agenda Pengisian. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise.

Yahya Zainal Abidin. 2003. Mengingat Nama Pelajar Sebagai Satu Teknik Pengajaran Mesra Pelajar. Dlm. Seminar Penyelidikan Pendidikan Kebangsaan. BPPDP, KPM.

Yin, R. K. 1994. Case Study Research Design and Methods. 2nd Edition. Thousand Oaks, California: SAGE Publication, Inc.

Zaharah Hussin. 2005. Mendidik Generasi Berakhlak Mulia: Fokus Peranan Guru Pendidikan Islam. Masalah Pendidikan, Universiti Malaya, 79-95.

Zulfahmi Syamsuddin, & Wan Hasmah Wan Hamat. 2014. Perbandingan Pemikiran Konsep Akhlak Al-Ghazali dan Ibn Miskawayh dalam Aspek Intelek. The Online Islamic Education 2(2): 107-119.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 0126-5008

eISSN: 0126-8694