Memahami Agama Lain : Tujuan Dan Syarat Dari Perspektif Pemimpin Agama Di Malaysia (Understanding Other Religions : The Aim And The Term From Religious Leaders Perspective In Malaysia.)

Nur Farhana Abdul Rahman, Khadijah Mohd Khambali@Hambali, Jaffary Awang, Zul’Azmi Yaakob, Nur Solehah Shapiee

Abstract


Kertas kerja ini menjelaskan keperluan terhadap memahami agama lain  sebagai asas keharmonian agama di Malaysia. Tidak dinafikan bahawa usaha untuk memupuk keharmonian antara penganut agama di Malaysia kerap dilaksanakan sama ada secara teori mahupun praktikal merangkumi program yang melibatkan pelbagai agama akan tetapi isu dan konflik tuntutan dalam isu antara agama di Malaysia masih lagi berlaku. Sejajar dengan situasi ini, beberapa sesi temu bual telah dijalankan bersama informan yang terdiri dari wakil pemimpin- pemimpin bagi agama Islam dan Kristian di Malaysia. Data temu bual ini telah dianalisis secara tematik dengan penggunaan perisian Atlas Ti.  Hasil kajian ini mendapati bahawa hubungan antara penganut Muslim dan Bukan Muslim khasnya Muslim –Kristian di Malaysia masih dipenuhi dengan syak wasangka dan salah faham. Fakor utama berpunca dari salah faham terhadap dasar Islamisasi yang dilaksanakan dalam kerajaan. Salah faham ini seterusnya membentuk kumpulan yang terlalu ekstrem sama ada kepada pemisahan agama dan negara atau membawa kepada taasub kaum dan agama sehingga tidak sedar akan hak-hak agama lain yang turut diiktiraf oleh agama yang dianuti.  Justeru, bagi menimbulkan semula kepercayaan antara dua penganut agama ini, pemimpin agama bersetujua bahawa memahami agama lain adalah penting terutamanya dalam hal-hal yang melibatkan urusan harian SERTA mempunyai syarat agar kelangsungan hubungan sosial dapat berjalan dengan harmoni tanpa menggangu batas-batas sensitiviti agama.

Kata Kunci: Memahami Agama Lain, Hubungan Muslim –Kristian, Toleransi Agama, Sensitiviti Agama, Hubungan Antara Agama Malaysia.


Abstract


This paper explains the necessity of understanding others as a basic religious harmonization in Malaysi. There are many efforts have been done previously including discussion, social dialogue and seminar that involve all of the religious believe, however these efforts were unable to reduce the conflicts and issues related to Muslim and Christian relationship in Malaysia. Therefore, to clarify on this matter, we conducted an interview session with several representatives of religious’ leader from Muslim and Christian respectively in each chosen states of Malaysia. By using Atlas Ti software, the content of the dialogues was analyzed thematicly. The result revealed that there is a lot of skeptical and misunderstanding among religious followers of Muslim and non Muslim especially Muslim-Christian in Malaysia. The biggest problem highlighted in this study is lack of understanding on concept of Islamic country introduced by the government of Malaysia. This leads to the formation of extremist group that is too obsessive with their races and religious believe, thus giving a negative influence to the society and divide them according to their own religious believe without realizing the rights of other religion that have been authorized by their religion. Hence, to reinstall the religious harmony among Muslim and Christian, we need to educate the followers for each religion to have a better insight on what other religion practice and guide them on respecting each other rights to practice according to the constitution of Malaysia. The religious leader should be free from this extremist group and create a guideline on respecting other religion. 

Keyword: Understanding Others, Muslim –Christian Relation, Religious Tolerance, religious Sensitivity, Interfaith Relation, Malaysia.


Full Text:

PDF

References


Abdul Hamid Othman. 2005. Toleransi Agama sebagai Teras Dialog Peradaban. Dlm.Azizan Baharudin et.al (pnyt). Dialog Peradaban Peranan dan Kepentingannya di Malaysia. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Ahmad Tarmizi Talib , Sarjit Singh Darshan Singh, Prof Jayum A. Jawan, Dr Zaid Ahmad, dr Ismi Arif Ismail, Mohd Roslan Rosnon & Nur Ayuni Mohd Isa. (2014). Toleransi Sosio- Agama di semenanjung Malaysia. Dlm. Laporan Penyelidikan Kerjasama Universiti Putera Malaysia Dan Jabatan Perpaduan Dan Integrasi Nasional Malaysia. Bahan tidak Terbit.

Chandra Muzaffar.1988. Kebangkitan Semula Islam Di Malaysia. Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn Bhd.

Christian Witness to others Religions. 2011. http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/interelg/documents/christian_witness_in_multi-religious_world_english.pdf.

Creswell, J.W. 1998. Qualitative Inquiry and Research Design Choosing Among Five Traditions. London: SAGE Publication.

Al-Faruqi. 1967. Christian Ethics: A Systematic and Historical Analysis of Its Dominant. Montreal: McGill University PresS.

Fazilah Idris, Khadijah Muda dan Khairul Anwar Mastor. 2019. The Development of Religious Tolerance Model Among Multiethnic Youth in Malaysia. Akademika 89(2), Julai 2019: 33-42.

https://doi.org/10.17576/akad-2019-8902-03

Garis Panduan Rumah Ibadah. http://www.townplan.gov.my/.

Ghazali Basri. 1988. ‘A Comparative Study on Religious Tolerance in post-Independent Malaysia-Nigeria with pecial reference to Christian Muslim Relation’ . Tesis Doktor Falsafah Universiti Aberdeen.

Khadijah Mohd Khambali, Azarudin Awang, Suraya Sintang, Nur Farhana Abdul Rahman,

Wan Adli Wan Ramli & Khairul Nizam Mat Karim. 2017. Muhajir Penjana Interaksi dan Toleransi Beragama Saudara Baru-Muslim-Non-Muslim. Dlm Akademika 87(2), Julai 2017:63-76. (https://doi.org/10.17576/akad-2017-8702-05).

Khadijah Mohd Khambali @ Hambali, Nur Farhana Abdul Rahman, Azarudin Awang, Alwani Ghazali, Abdul Nasser Sultan Mohsem Sallam, Nurhanisah Senin. 2019. Inter-Religious Dialogue Activity: An Experience among Undergraduate Students in Selected Universities in Malaysia. Akademika 89(1), April 2019: 71-82. https://doi.org/10.17576/akad-2019-8901-06.

Merriem, S.B. 1998. Qualitative Research and Case Study Application in Education. (2 ED). San Francisco: Jossey Bass.

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-68, Garis Panduan Orang Islam Turut Merayakan Hari Kebesaran Agama orang Bukan Islam, dicapai pada 12 April 2005, http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/garis-panduan-orang-islam-turut-merayakan-hari-kebesaran-agama-orang-bukan-islam.

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-68, Garis Panduan Orang Islam Turut Merayakan Hari Kebesaran Agama orang Bukan Islam, dicapai pada 12 April 2005, http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/garis-panduan-orang-islam-turut-merayakan-hari-kebesaran-agama-orang-bukan-islam.

Nur Farhana Abdul Rahman. 2016. Readiness of Muslim and Christians Leaders in Forming Religious Harmony: Necessity and Limitation. Afkar. Journal of Aqidah and Islamic Thought. https://doi.org/10.22452/afkar.vol18no2.3.

Nortcott, M.S. 1991. The Christian Muslim Relationship in West Malaysia, Dlm. The Moslem World Vol Lxxx1,1;59.

Paul Tan. 1986. Human Right, Freedom of Expression and Belief. Dlm. Human Rights in Malaysia, Democratic Action Party Human Right Committee. Kuala Lumpur.

Perlembagaan Persekutuan. Artikel 160 Perlembagaan Malaysia mentakrifkan pelbagai istilah yang digunakan dalam Perlembagaan Malaysia. http://wikisource.org/wi ki/Perlembagaan_Persekutuan_Malaysia, 20 Julai 2012.

Renate Ysseldyk, Kimberly Matheson, dan Hymie Anisman. 2010. Religiosity as Identity: Toward an Understanding of Religion From a Social Identity Perspective. Personality and Social Psychology Review 14(1) 60–71. DOI: 10.1177/1088868309349693

Ruhaizah Abdul Ghani & Jaffary Awang. 2020. Tasamuh Versus Tolerance as Practical Approach to Encounter the Conflicting Issue. Akademika 90(1), April 2020: 15-23.

https://doi.org/10.17576/akad-2020-9001-02.

Utusan Malaysia, 24 Julai 2018. Parlimen Cadang Akata kebencian Agama dan Kaum (http://www.utusan.com.my/berita/parlimen/parlimen-kerajaan-cadang-wujud-akta-kebencian-agama-kaum-1.715264)

Walters,A.S. 2007 Issues in Christian–Muslim Relations: AMalaysian Christian Perspective, Islam and Christian–Muslim Relations, 18:1, 67-83 .doi.org/10.1080/095964106010711

Zaini Hassan, Utusan Malaysia . Dicapai apda 15 Oktober 2012 dari http://ww1.utusan.com.my/utusan/Rencana/20121003/re_05/AncamanIFCdanPluralismeKitamudahlupa

Senarai Temu bual

Informan Muslim 1. 2018. Panduan Toleransi Beragama Dalam Hubungan Muslim Dan Bukan Muslim Malaysia Menurut Pandangan Pemimpin Agama, Perak. Temu bual, 17 Mei.

Informan Muslim 2. 2018. Panduan Toleransi Beragama Dalam Hubungan Muslim Dan Bukan Muslim Malaysia Menurut Pandangan Pemimpin Agama, Selangor. Temu bual, 14 Ogos.

Informan Muslim 3. 2018. Panduan Toleransi Beragama Dalam Hubungan Muslim Dan Bukan Muslim Malaysia Menurut Pandangan Pemimpin Agama, Negeri Sembilan. Temu bual, 10 Disember.

Informan Muslim 4. 2018. Panduan Toleransi Beragama Dalam Hubungan Muslim Dan Bukan Muslim Malaysia Menurut Pandangan Pemimpin Agama, Selangor. Temu bual, 25 September.

Informan Muslim 5. 2018. Panduan Toleransi Beragama Dalam Hubungan Muslim Dan Bukan Muslim Malaysia Menurut Pandangan Pemimpin Agama, Melaka. Temu bual, 2 Oktober.

Informan Muslim 6. 2018. Panduan Toleransi Beragama Dalam Hubungan Muslim Dan Bukan Muslim Malaysia Menurut Pandangan Pemimpin Agama, Pulau Pinang. Temu bual, 15 November.

Informan Kristian 1. 2019. Panduan Toleransi Beragama Dalam Hubungan Muslim Dan Bukan Muslim Malaysia Menurut Pandangan Pemimpin Agama, Perak. Temu bual, 13 Mac.

Informan Kristian 2. 2018. Panduan Toleransi Beragama Dalam Hubungan Muslim Dan Bukan Muslim Malaysia Menurut Pandangan Pemimpin Agama, Perak. Temu bual, 26 Oktober.

Informan Kristian 2. 2018. Panduan Toleransi Beragama Dalam Hubungan Muslim Dan Bukan Muslim Malaysia Menurut Pandangan Pemimpin Agama, Perak. Temu bual, 26 Oktober.

Syamsul Amri Baharuddin, (Pengarah di Institut Kajian Etnik (KITA,UKM), Temu bual pada 25 februari 2014 di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 0126-5008

eISSN: 0126-8694