Islam Agama Bagi Persekutuan: Satu Kajian Sejarah Perundangan (Islam as The Religion of The Federation: A Study of Legal History)

Wan Ahmad Fauzi Wan Husain, Anisah Che Ngah, Mohamed Anwar Omar Din

Abstract


Makalah ini berusaha untuk menyangkal pandangan yang mendakwa Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan 1957 hanya menarafkan pemakaian Islam pada upacara rasmi, bersifat simbolik dan Malaysia dikatakan sebuah negara sekular berdasarkan Laporan Suruhanjaya Reid dan keputusan Mahkamah dalam Che Omar Che Soh lawan Pendakwaraya. Kajian ini bersifat kualitatif menggunakan reka bentuk sejarah perundangan. Dapatan menunjukkan selama ini unsur-unsur watan masih diabaikan oleh ahli perundangan dan akademik apabila mentafsirkan kedudukan Islam dalam Perlembagaan Persekutuan sedangkan sudah ada sebuah perlembagaan bagi Tanah Melayu iaitu Hukum Kanun Melaka sebelum kedatangan British, Islam adalah undang-undang watan (law of the land) bagi semua Kerajaan Negeri Melayu yang membentuk Persekutuan Tanah Melayu 1957 dan aqidah Raja-raja Melayu adalah Islam; kesemua itu adalah ciri-ciri konsep kedaulatan watan seawal zaman  Kesultanan Melayu Melaka dan ianya  tidak pernah dicabar oleh pentadbiran British-Malaya.  Di samping itu, perjanjian-perjanjian antara Raja-raja Melayu dengan British merupakan satu pengiktirafan kedaulatan watan dan garis sempadan yang menentukan kesahan dasar-dasar yang diperkenalkan oleh British sepanjang tempoh campurtangan mereka di Tanah Melayu tertakluk pada Perlembagaan Tanah Melayu. Kesimpulannya, tafsiran sebenar Islam hendaklah berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah kerana itu adalah selari dengan konsep kedaulatan warisan Kesultanan Melayu Melaka yang dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan. Tafsiran yang betul tentang Islam dapat menguruskan pelbagai isu semasa yang menyentuh pemakaian prinsip perundangan dan penggubalan dasar negara kita.  

                                                                                                             

Kata kunci: Islam; sekular; warisan; undang-undang watan; pengamanahan kedaulatan

 

Abstract

 

This article seeks to rebut the opinion that claims article 3 of the Federal Constitution 1957 only recognises the adoption of Islam for official ceremony, as a matter of symbolic and Malaysia is said to be a secular State based on the Reid Commission report and the court decision in Che Omar Che Soh versus the Public Prosecutor. This qualitative study used the design of legal history. The findings show the indigenous elements have been continuosly ignored by the members of the legal and academic fraternities when interpreting Islamic position in the Federal Constitution, whereas there is already a constitution for Malaya that is Hukum Kanun Melaka before the arrival of the British, Islam is the law of the land for all the Malay Sultanates forming the Federation of Malaya in 1957 and the faith of the Malay Rulers; all those are the characteristics of the concept of indigenous sovereignty traced as early as the Malaccan Sultanate  and it has never been challenged by the British-Malaya administration.  In addition, the agreements made between the Malay Rulers with the British was a recognition for the indigenous sovereignty and a parameter ascertaining the validity of policies introduced by the British-Malaya throughtout their intervention in Malaya subject to the old Malayan Constitution. In conclusion, the accurate interpretation of Islam shall be based on the Quran and al-Sunnah because it is in line with the concept of the indigenous sovereignty inherited from the Malaccan Sultanate as guaranteed by the Federal Constitution. The correct interpretation of Islam can manage multi-current issues affecting the application of the legal principles and policy making in Malaysia.

 

Keywords: Islam; secular; legacy; law of the land; sovereign trust


Full Text:

PDF

References


Ahmad Fairuz Sheikh Abdul Halim. 2017. Islam as The Law of The Land. Syarahan Mantan Ketua Hakim Negara. Anjuran Persatuan Peguam-peguam Muslim Malaysia. Hotel Majestic, Kuala Lumpur, 25 Mac 2017.

Ahmad Ibrahim. Common law in Malaysia (1989) 1(1) KANUN 3-25.

al-Maududi, Sayyid Abul A’ala. 1980. The Islamic Law and Consttution,7th Edition. Lahore: Islamic Publication (Pvt). Ltd.

al-Qardhawi, Yusuf. 2009. Fiqh Kenegaraan. Kuala Lumpur: Blue-T Publication Sdn. Bhd.

Allen, J. de, A. J. Stockwell & L. R. Wright (eds.) 1981. A Collection of Treaties and Other Documents Affecting the States of Malaysia. Vol. 2 London: Oceana Publications.

Andaya, B. W. & Leonard Y. A. 1984. A History of Malaysia. Hong Kong: Macmillan Press.

Arieff Salleh Rosman & Yahaya Jusoh. 2015. Tafsir Maudhu’iy; Politik dan Urus Tadbir. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Curzon, L.B. 2007. Dictionary of Law. Ed. ke-6. Kuala Lumpur: International Law Book Services.

Che Omar Che Soh lawan Pendakwaraya [1988]2 MLJ 55.

F.M.S. (Federated Malay States). 1957. Federation of Malaya Constitutional Proposals. White Paper, Kuala Lumpur: Government Printer.

F.M.S. (Federated Malay States). 1957. CO. 1030/522. Telegram from CRO (Commonwealth Relation Office) to High Commissioner, 1 March, 1957,

F.M.S. (Federated Malay States). 1957. CO 941/85. First Meeting of Working Committee, 22 February.

F.M.S. (Federated Malay States). 1957. CO 941/87. Minutes of the 19th Meeting of the Working Party, 17 April 1957.

F.M.S. (Federated Malay States). 1957. Official Report of Parliamentary Debates Commons, 19 July 1957: 1599.

F.M.S. (Federated Malay States). 1957. Official Report of Debate in House of Lords, 29 July: 250.

Farid Sufian Shuaib Suffian, Tajul Aris Ahmad Bustami & Mohd Hisham Mohd Kamal. 2001. Administration of Islamic Law in Malaysia; Text and Material. Kuala Lumpur: Malayan Law Journal.

Harding, A. 1996. Law, Government and the Constitution in Malaysia. Kuala Lumpur: Malayan Law Journal Sdn. Bhd.

Hashim Yeop A. Sani. 1980. Perlembagaan Kita. Kuala Lumpur: Malaysian Law Publisher.

Hinsley, F.H. 1966. Sovereignty, 1st. Ed. United Kingdom: C. A. Watts & Co.

Hooker, M. B. 1984. Islamic Law in South-east Asia. Singapore: Oxford University Press.

Hooker, M.B. (pngr.). 1970. Readings in Malay Adat Laws. Singapore: Singapore University Press.

Joshua Woo Sze Zeng. http://m.themalaymailonline.com/what-you-think/article/ happy-60th-merdeka-as-secular-federation-joshua-woo-szezeng [31 Ogos 2017].

Liaw Yock Fang. 2003. Karya Agung: Undang-Undang Melaka, Hassan Ahmad (pnyt.). Kuala Lumpur: Yayasan Karyawan.

Lina Joy lawan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan & Ors. JH (1428), Jld. 24 Bhg. 1)

Meor Atiqurrahman Ishak & Ors lawan Fatimah Sihi & Ors. [2006] 4MLJ 605.

Mohamed Habibullah bin Mahmood lawan Faridah bte Dato’ Talib [1992] 2MLJ 793.

Mohammed al-Baianonie, Imam. In his Friday speech at Islamic Centre of Raleigh, North California on December, 27, 1996. http:www.Islam1.org/khutub/defn [5 Mac 2017].

Mohamed Anwar Omar Din, Wan Ahmad Fauzi Wan Husain, Mat Zin Mat Kib & Junaidi Abu Bakar. 2017. Peranan UMNO Menegakkan Islam Dalam Perlembagaan Persekutuan: Satu Kajian Secara Kronologikal. Akademika 87(1): 91-109.

Mohd Salleh Abas. 1984. Selected Article & Speeches on Constitution, Law & Judiciary. Kuala Lumpur: Malaysia Law Publisher Sdn. Bhd.

Motor Emporium v Arumugam [1933] MLJ 276

Muhammad Yusof Hashim. 2015. Kesultanan Melayu Melaka. Ed. ke-2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Perjanjian & Dokumen Lama. 2017. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan & Buku Malaysia.

Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957.

Perlembagaan Persekutuan. 2010. Kuala Lumpur: Penerbitan Akta (M) Sdn. Bhd.

O. Hood Philip & Jackson. 2001. Constitutional Law and Administration (8th. Ed). United Kingdom: Sweet & Maxwell.

Philpott, D. 2003. Sovereignty. Stanford Encyclopedia of Philosophy. https://plato.stanford edu/entries/sovereignty [5 Mac 2017].

Undang-Undang Bagi Diri Kerajaan Terengganu. 2008. Kuala Terengganu: Pesuruhjaya Penyemak Undang-Undang Terengganu.

Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan (Bahagian Pertama) 1959. 2003. Kuala Lumpur: Percetakan Nasional Malaysia Berhad.

Undang-Undang Tubuh Johor 1895. Arkib Negara Malaysia.

Raja Ali Haji. 2013. Gurindam Dua Belas. Pekan Baru: Unri Press Pekan Baru.

Re Yap Kwan Seng’s Will [1924] 4FMSLR 313.

Shellaber, W.G. 1977. Sejarah Melayu. Edisi Ketiga. Petaling Jaya, Selangor: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Simon C.S. 1995. British Relations with the Malay Rulers from Decentralisation to Malayan Independence, 1930–1957. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

Stockwell, A. J. 1979. British Policy and Malay Politics during the Malayan Union Experiment, 1942-1948. Kuala Lumpur: Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society.

The Straits Times, 23 Februari 1957; 12 Mac 1957; 13 Mac 1957; 9 April 1957; 11 Julai 1957; 5 Ogos 1957.

Wan Ahmad Fauzi Wan Husain. 2013. Rekonfigurasi Epistimologi Jati Diri Melayu: Manifestasinya Ke Atas Silat Seni Gayong. Latihan Ilmiah Sarjana Falsafah Jabatan Sains Sosial dan Kemasyarakatan. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Wan Ahmad Fauzi Wan Husain. 2017. Konsep Kedaulatan Watan Raja-Raja Melayu Dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia Menurut Sejarah Perundangan. Tesis Doktor Falsafah, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.

Wan Ahmad Fauzi Wan Husain. 2017. Kanun Melaka Perlembagaan Tanah Melayu. Berita Harian, 25 Februari 2017.

Wan Ahmad Fauzi Wan Husain. 2017. Kuasa eksekutif Agong jamin kesejahteraan. Berita Harian, 1 Ogos 2017.

Wan Ahmad Fauzi Wan Husain. 2017. Perkara 181 (1) Perkukuh kedaulatan Raja. Berita Harian, 13 Julai 2017.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 0126-5008

eISSN: 0126-8694