Pengajaran dan Pembelajaran Hadith di Darul cUlūm Iḥyā’ cUlūmuddīn Alor Setar Kedah: Keberkesanan, Metodologi dan Persepsi Pelajar (Teaching and Learning Hadith at Darul cUlūm Iḥyā’ cUlūmuddīn Alor Setar Kedah: Effectiveness, Methodology and Perception of Students)

Qutrennada Rosli, Ahmad Yunus Mohd Noor

Abstract


Isu Pendidikan Islam (hadith) sentiasa mendapat perhatian dikaji penyelidik bidang pendidikan ekoran terdapat kelemahan dalam proses Pengajaran dan Pembelajaran (P&P). Metod pengajaran tradisional sering mendapat kritikan daripada metod konstruktivisme disebabkan faktor gaya pembelajaran yang tidak kondusif dengan kemajuan semasa.  Kajian ini bertujuan untuk menilai keberkesanan pengajaran hadith menggunakan kaedah syarah dan meninjau persepsi perlajar terhadap metodologi yang diimplementasikan dalam pengajaran hadith terhadap pelajar Thanawi dan Aliyyah di Darul cUlūm Iḥyā’ cUlūmuddīn Alor Setar. Metod kajian berbentuk kajian tinjauan jenis rentas silang (cross-sectional) dengan reka bentuk kajian kuantatif menggunakan soal selidik sebagai instrumen utama pengumpulan data. Teknik persampelan bertujuan (purposive) digunakan setelah mengenal pasti ciri-ciri sampel berdasarkan objektif kajian. Saiz sampel yang terlibat adalah seramai 5 orang guru hadith dan 60 orang pelajar Thanawi dan Aliyyah. Dapatan kajian mendapati guru menggunakan metod syarahan disamping kepelbagaian kaedah pengajaran guru hadith bagi menarik minat dan konsentrasi pelajar semasa dalam bilik darjah. Nilai min persepsi pelajaran terhadap metod pengajaran yang diimplementasikan oleh guru juga sangat tinggi menunjukkan sikap positif pelajar terhadap guru, malah membuktikan bahawa guru berjaya menarik minat pelajar dalam pembelajaran hadith. Kajian ini memberi implikasi kepada guru dan pelajar hadith  Darul cUlūm Iḥyā’ cUlūmuddīn untuk mempertingkatkan kualiti dan inovasi P&P hadith.

 

Kata kunci: Pengajaran dan pembelajaran hadith; metododologi; persepsi; guru; pelajar Thanawi dan Aliyyah

 

 Abstract

 

The issue of Islamic Education (hadith) has always been the concern of researchers in education due to weakness in Teaching and Learning (T&L) processes. Traditional teaching methods often receive criticism from the constructivism method because of the unobtrusive learning style factor with current progress. The purpose of this study is to evaluate the effectiveness of  teaching hadith using the methodology of explanation and to examine the perceptions of the methodology applied to the teaching of  hadith towards students of Thanawi and Aliyyah in Darul cUlūm Iḥyā 'cUlūmuddīn Alor Setar. The method of study was a cross-sectional study with quantitative design using questionnaire as the main instrument of data collection. A purposive sampling technique was used after identifying the characteristics of the sample based on the objective of the study. The sample size involved was 5 teachers of hadith and 60 students of Thanawi and Aliyyah. The findings show that teachers use the lecture method as well as a diversity of teaching methods of hadith  to attract  students’ attention in the classroom. The mean value of the students’ perception of the instructional method used by the teachers is also very high indicating a positive attitude of the students towards the teachers, andproves that the teachers succeeded in attracting students’ interest in learning of hadith. This study implies that  hadith teachers and students at Darul cUlūm Iḥyā 'cUlūmuddīn need to improve the quality and innovation of the T&L of hadith.

 

Keywords: Teaching and learning hadith; methodology; perception; teacher; Thanawi and Aliyyah students


Full Text:

PDF

References


Al-Qur’an al-Karim. 1999. Terjemahan al-Qur’an Abdullah Muhammad Basmeih. Kuala Lumpur: Dar al-Fikr.

Abd Rahim Abd Rashid. 2002. Agenda Perubahan Pendidikan Sains Sosial Dalam Mengharungi Alaf Baru. Dlm. Abd Rahim Abd Rashid. (pnyt.). Pengajaran dan Pembelajaran Sains Sosial: Teori dan Amalan, hlm. 1-21. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Abdul Manan Ismail & Irwan Mohd Subri 2003. Pembaharuan Metodologi Pengajaran Fiqh Menurut Al-Syaukani. Dlm Khadijah Abdul Razak, Shahrin Awaludin, Kamarulzaman Abdul Ghani, Ab.Halim Tamuri, Norshidah Mohd Salleh, Aliza Alias. Perkaedahan Pengajaran Guruan Islam: Antara Tradisi Dan Inovasi, Prosiding Wacana Guruan Islam Siri 3, Fakulti Guruan Ukm, 16 Oktober 2003.

Abdullah Ishak. 1989. Sejarah Perkembangan Pelajaran dan Pendidikan Islam.

Selangor: al-Rahmaniah.

Abu Tineh, M.A., Khasawneh, S.A., & Khalaileh, H.A. 2011. Teacher Self-Afficacy and Management Styles in Jordanian Schools. Manegement in Education, 25(4): 175-181.

Ahmad Sunawari Long. 2014. Metodologi Penyelidikan Pengajian Islam. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Anon. 2008. Kekurangan pelajar lelaki di IPTA semakin serius. Utusan Malaysia. Hlm. 1. 16 jun 2008

al-Ghazali, Abu Hamid. 1939. Ihya’ cUlum al-Din. Juzuk 1. Mesir: Mutba’ah Mustafa al-Bab al-Halabi.

Al-Qurtubiy.1965. al-Mausu'ah al-'Arabiyah al-Muyassaraah. [9.11.2017]

Asma’ Soleh 2016 Asma’ Soleh. 2016. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Hadith. Temu bual, 10 januari 2016.

Chua Yan Piaw. 2006. Kaedah dan Statistik Penyelidikan: Kaedah Penyelidikan Buku 1. Kuala Lumpur: McGraw Hill.

Cresswell, J.W. 1998. Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions. New Jersey: Pearson Education Ins.

Hassan Langgulung. 1987. Penghayatan Nilai-Nilai Islam Ditinjau dari Proses Pembelajaran dalam Konteks Masa Kini. Jurnal Pendidikan Islam 2(5):13-30.

Ibn Khaldun, Abdul Rahman. 2004. Muqaddimah. Beirut: Dar al-Turath al-‘Arabi.

Juwariyah, M. Ag. 2009. Pengertian dan Komponen-Komponen Pendidikan Islam Perspektif Mahmud Yunus Dan Muhammad 'Athiyah Al-Abrasyi: Tinjauan Analisis Kritis. Jurnal Mukaddimah 11(26):73-88.

Kamarul Azmi Jasmi & Ab. Halim Tamuri. 2007. Pendidikan Islam: Kaedah Pengajaran & Pembelajaran. Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia Press.

Kamarul Azmi Jasmi. 2013. Pembelajaran Aktif dalam Guruan Islam Pengamalan Guru Cemerlang Guruan Islam. Kertas Kerja Seminar Pemerkasaan Pengajaran Agama Islam di Malaysia. Anjuran Institut Kefahaman Malaysia(IKIM), 24-25 September.

Khader Ahmad. 2014. Ilmu Hadith Kurang Mendapat Tempat di Nusantara. Majalah I. April: 27-28.

Khoo Adam & Stuarat Tan. 2004. Master Your Mind Design Your Destiny. Singapore: Adam Khoo Learning Publisher.

Koh Boh Boon. 1985. Erti Pengajaran dan Model-Model Pengajaran. Dlm Isahak Haron & Koh Boh Boon. Asas-Asas dalam Pedagogi. Cet 3. T.tp: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Latifah Abdul Majid, Ahamad Asmadi Sakat, Azwira Adul Aziz, Fadlan Mohd Othman, Mohd Akil Muhamed Ali & Arif Mohd Nazri. 2012. Pengajaran dan Pembelajaran Hadith di IPT Selangor. Prosiding Seminar Pemantauan Projek Penyelidikan Tindakan/Strategik (PTS) Fakulti Pengajian Islam 2012, hlm. 1-5.

Maimun Aqsa Lubis & Roslan Aspar. 2005. Kaedah Pengajaran Pengetahuan Agama Islam di Brunei Darussalam. Jurnal Pendidikan (30): 141-150.

Muhammad Abdul Kadir. 2013. Penerangan Ringkas Darul cUlūm Iḥyā’ cUlūmuddīn. T.tp: t.pt.

Muhammad Faidz Mohd Fadzil, Fauzi Deraman & Selamat Amir. 2014. Pengajian Hadith di Institusi Formal Dan Non Formal di Malaysia. Dlm. Hadis Jurnal Ilmiah Berwasit, hlm. 33-49. Mohd Norzi Nasir (pnyt.). Selangor: Institut Kajian Hadis (INHAD), Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor.

Muhammad Suhaimi Taat, Mohd Yusof Abdullah, Baharom Mohamad, Roslee Talip, Abdul Said Ambotang & Shukri Zain. 2012. Pengajaran dan Penyampaian Yang Berkesan. Utusan Borneo, 5 Disember: B4.

Norasmah Othman, & Shuki Osman. 2009. Kaedah pengajaran dan pembelajaran. Dlm. Noraini Idris & Shuki Osman (pnyt.) Pengajaran dan pembelajaran: Teori dan praktis, hlm. 75-100. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Noor Hisham Md Nawi. 2011. Pengajaran Dan Pembelajaran: Penelitian Semula Konsep-Konsep Asas Menurut Perspektif Gagasan Islamisasi Ilmu Moden. Kertas kerja Kongres Pengajaran Dan Pembelajaran UKM 2011, Hotel Vistana Pulau Pinang, 18 - 20 Disember.

Noornajihan Jaafar & Ab Halim Tamuri. 2013. Hubungan Antara Efikasi Kendiri Dengan Kualiti Guru Pendidikan Islam Sekolah Menengah Kebangsaan Malaysia. Journal of Islamic and Arabic Education 5(1):41-60.

Norzaini Azman. t.th. Pembelajaran Dewasa. Dlm. Panduan Amalan Pengajaran & Pembelajaran Berkesan, hlm. 67-92. Mohamed Amin Embi (pnyt.). Selangor: Pusat Pembangunan Akademik UKM.

Nur Hanani Hussin, Mohd Aderi Che Noh & Ab. Halim Tamuri. 2013. Elemen Mengenali Murid dalam Pengajaran Guru Cemerlang Pendidikan Islam. The Online Journal of Islamic Education 1(2):10-19.

Reka Wibawa. 2010. Metod Pembelajaran Hadis dan Pengaruhnya Terhadap Minat Belajar Siswa di SMP Riyadlul Jannah. Tesis Sarjana, Jurusan Guruan Agama Islam, Universiti Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Roslee Talip, Mohd Yusof Abdullah, Baharom Mohamad, Abdul Said Ambotang, Shukri Zain & Muhamad Suhaimi Taat. 2012. Penambahbahkan Kualiti Guruan. Utusan Borneo, 19 Disember: B4.

Salleh Amat. T.t. Motivasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran. Dlm. Panduan Amalan Pengajaran & Pembelajaran Berkesan, hlm. 233-246. Mohamed Amin Embi (pnyt.). Selangor: Pusat Pembangunan Akademik UKM

Sofiah Mohamed, Kamarul Azmi Jasmi & Muhammad Azhar Zailaini. 2016. Akhlak Guru dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam. Akademika, 86 (2):31-42.

Shuki Osman & Rahman Shukor Ab Samad 2009. Menterjemah Kurikulum Kepada Pengajaran dan Pembelajaran Bilik Darjah. Dlm Noraini Idris & Shuki Osman. Pengajaran dan Pembelajaran Teori Dan Praktis. Hlm. 33-48. Kuala Lumpur: McGraw Hill.

Syed Najmuddin Syed Hassan, Ab Halim Tamuri, Isahak Othaman & Mohd Sabri Mamat. 2009. Kajian Persepsi Pelajar Terhadap Profesionalisme Guru Pendidikan Islam MRSM. Jurnal of Islamic and Arabic Education 1(2):31-50.

Yohan Kurniawan, Thana Abdullah, Khuzaiton Zakaria & Wan Muhamad Wan Abdullah. 2012. Mengapa Pelajar Takut Bertanya dalam Kuliah: Sebuah Kajian di Universiti Malaysia Kelantan. Jurnal Personalia Pelajar 15:13-22.

Yoon, S.J. 2002. Teacher Chracteristics as Prediators of Teacher-Student Relationship: Stress, Negative Affect dan Self-Afficicy. Social Behaviours and Personality: An International Journal 30(5): 485-493.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 0126-5008

eISSN: 0126-8694