Muhajir Penjana Interaksi dan Toleransi Beragama Saudara Baru-Muslim-Non-Muslim (Muhajir Interactional Generator and Religious Tolerance among New Muslim-Muslim-Non-Muslim)

Khadijah Mohd Khambali, Azarudin Awang, Suraya Sintang, Nur Farhana Abdul Rahman, Wan Adli Wan Ramli, Khairul Nizam Mat Karim

Abstract


Saudara Baru, Saudara Muslim dan Mualaf merupakan istilah yang sering dirujuk sebagai individu yang mulai berjinak-jinak dengan agama Islam. Realitinya, individu yang digelar sedemikian dalam konteks Malaysia merupakan antara individu yang telah lama memeluk Islam. Perkara seumpama ini mampu mempengaruhi interaksi dan integrasi dalam kalangan komuniti Saudara Kita, komuniti Muslim asal dan ahli keluarga asal bukan Muslim. Selanjutnya, ia menimbulkan isu etnik akibat ketidakfahaman berhubung isu-isu yang berlegar dalam kehidupan Saudara Kita. Sehubungan itu, istilah Muhajir dilihat lebih sesuai dengan maksud Saudara Kita dalam konteks Malaysia yang lebih menonjol sebagai penjana interaksi dan toleransi beragama dalam kalangan warga Malaysia yang beraneka etnik. Justeru, kajian ini bertujuan melihat pengalaman toleransi beragama dalam kehidupan komuniti Muhajir-Muslim-non-Muslim. Data diperolehi menggunakan kaedah kualitatif dengan tumpuan kepada kaedah temu bual ke atas dua puluh orang Muhajir di Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia. Hasil dapatan memperlihatkan bahawa situasi yang ditonjolkan dalam hubungan Muslim-bukan Muslim-komuniti Muhajir di negeri Terengganu telah menyerlahkan budaya toleransi dalam kepelbagaian hidup bersama. Hubungan ini diperlihatkan melalui jalinan perkenalan, pertemuan dan tinggal bersama yang membentuk hubungan persahabatan, persaudaraan dan persemendaan merentas batasan agama.  Ini menunjukkan Muhajir memainkan peranan dalam melestarikan pemupukan toleransi khususnya dalam hubungan Muslim dan bukan Muslim di Malaysia.

Kata kunci: Mualaf; penjana interaksi; toleransi beragama; hubungan Muhajir-Muslim-non-Muslim; Malaysia

 

Abstract

New brothers, New Muslim and Mualaf are the terms that are often referred to as individuals who began to cultivate the religion of Islam. In the Malaysian context, in reality they are individuals who had embraced Islam for many years. This situation may affect the relation and integration in the community of Saudara Kita, Muslim origin and non-Muslim family members. Furthermore, it raises the issue of ethnic misunderstanding due to the issues that linger in the life of Saudara Kita since Saudara Kita in the context of Malaysia is more prominent as a generator in religious interaction among various ethnic groups in Malaysia. This study aims to see the experience of religious tolerance among Muhajir-Muslim-non-Muslim. Data was obtained using qualitative method which focussed on interviews with twenty Muhajirin Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia. The results highlighted the culture of tolerance among Muslim-non-Muslim-Muhajir in the diversity of living together. This relationship is demonstrated through effective relations, meetings and living together that form friendship, brotherhood and affinity across religious boundaries. This shows Muhajir play a role in fostering tolerance especially in relations between Muslims and non-Muslims in Malaysia

 

Keywords: Mualaf; generator of interactions; religious tolerance; Muhajir-Muslim-non-Muslim relation; Malaysia 


Full Text:

PDF

References


Abdul Rahman Al-Jaziri. 2004. Al-Fiqh ‘ala alMazahib Al-Arbaah. Qaherah: Dar al-Hadith.

Adi Syahid Mohd Ali. 2013. Keberkesanan Pembelajaran Aqidah Berasaskan Strategi Inkuiri Terbimbing Terhadap Saudara Baru.Tesis Sarjana Pusat Pengajian Bahasa dan Pembangunan Insaniah, Universiti Malaysia Kelantan.

Ahmad Sunawari Long. 2009. Pengenalan Penyelidikan Pengajian Islam. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Al-Qurtubī. 1954. Al-Jami’ Li Ahkām al-Quran. Volume 8. Misr: Dar al-Kutub Misriyya.

Al-Shawkani. 1987. Nail al-Authar. Jilid 3. Qaherah: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Ansari. 1990. Hijrah in the Islamic Tradition. In The Cultural Basis of Afghan Nationalism, edited by Anderson, Ewan and Hatch Dupree, Nancy,

-20. London: Oxford University Press.

Apriliani, I., & Ghazali, H. 2016. Toleransi Remaja Islam Kepada Pemeluk Agama yang Berbeda: Studi Ekstrakurikuler Rohani Islam (Rohis) SMA di Bekasi, Jawa Barat. At-Tarbawi: Jurnal Kajian Kependidikan Islam 1(1): 1-22.

Azarudin Awang & Khadijah Mohd Khambali @ Hambali. 2014. “Bentuk-Bentuk Hubungan Muslim-Non Muslim Selepas Pemelukan Agama: Kajian Kes Dalam Kalangan Mualaf Cina Terengganu”. Jurnal Kemanusiaan 23:1-

M. Nusrate Aziz & Osman bin Mohamad. 2016. Islamic Social Business to Alleviate Poverty and Social Inequality. International Journal of Social Economics 43(6): 573-592.

Ibn Hajar al-’Asqalani & Abi al-Fadhl Ahmed. 2002. Lisan al-Mizan. Shaykh Salman b. Shaykh Abd al-Fattah Abu Ghudda (pyt). Beirut, Lebanon: Maktab al-Matbu’at alIslamiyyah:

Ibnu Manzur. 2001. Lisān al-‘Arab lil iman alalamat Abi al-Fadli Jamal al-Din Muhammad bin Makram. Beirut: Dar al-Sadir.

Idris Awang. 2009. Penyelidikan Ilmiah Amalan Dalam Pengajian Islam. Shah Alam : Kamil & Shakir Sdn Bhd.

Khadijah Mohd Khambali @ Hambali & Mohd Herzali Mohd Haled. 2015. Toleransi Beragama dan Amalannya di Malaysia: Rujukan Kepada Artikel 11 Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Jurnal Usuluddin 27(27): 81-92.

Kamus Dewan. 2010. Edisi ke-5. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mokhtar Ismail. 2011. Kaedah Penyelidikan Kuantitatif dalam Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Jaffary Awang & Ibrahim Abu Bakar. 2015. Toleransi beragama dan hubungannya dengan amalan pela gandong dalam kalangan muslim

dan kristian di ambon. Jurnal Al-Hikmah 1:3-16.

Muhammad Rasyid Ridha. t.t. Tafsir al-Manar. Beirut Libanon: Darul al-Ma’rifah.

Mutsalim & Jaffar Awang. 2014. Toleransi beragama dan implikasinya di kalangan mahasiswa/i Muslim dan Buddha di Prince of Songkhla University. Journal of Islamic & Arabic Education 5(2): 1-14.

Norlina Ismail, Azman Ab. Rahman & Zulkifli Hasan. 2016. The conversion procedures of muallaf in Negeri Sembilan: Issues and challenges. Journal of Global Business and Social Entrepreneurship 2(3): 83-89.

Osman Abdullah@Chuah H. L. & Abdul Salam Muhamad Shukri. 2008. Muslim Converts in Malaysia: The Problem of Cultural Adjustment. Gombak: International Islamic University Malaysia Press.

Pue Giok Hun & Charanjit Kaur. 2014. Identiti etnik minoriti di Malaysia: Antara realiti sosial tafsiran autoriti dan tafsiran harian. Akademika 84(1&2): 57-70.

Ritajuddiroyah, A. 2015. Toleransi Beragama dalam Al-Qur’an Menurut Penafsiran Sayyid Qutb. Tesis Doktor Falsafah Universiti Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Muhammad Sabir. 2016. Wawasan hadis tentang tasamuh (toleransi) (suatu kajian hadis tematik). Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah 9(2): 1-24.

Sayyid Qutb. 1985. Fī zilālil al-qurān. Beirut: Dar al-Syuruq.

Sayyidah, N. 2015. Konsep Agama Dalam AlQur’an (Studi Atas Kitab Tafsir Maudhu ‘I Al-Muntaha). Tesis Doktor Falsafah Universiti Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Syarul Azman Shaharuddin, Abur Hamdi Usman & Muhammad Yusuf Marlon. 2016. Malay culture in Chinese Muslim newly convert (muallaf) perspective: Selangor case study. Mediterranean Journal of Social Sciences 7(2 S1): 325-332.

Suraya Sintang & Khadijah Mohd Khambali @ Hambali. 2014. Saudara Baru dan Peranannya dalam Dialog Antara Agama. Jurnal MANU 20: 109-126. Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa, Universiti Malaysia Sabah.

Suraya Sintang. 2012. Dialog Kehidupan dalam Hubungan Antara Agama di Sabah: Kajian Pengalaman Saudara Baru. Tesis Doktor Falsafah, Universiti Malaya.

Abd. Malik Usman. 2015. Islam rahmah dan wasathiyah (paradigma keberislaman inklusif, toleran dan damai). HUMANIKA 15(1): 1-12.

Yusuf Al-Qardawi. 2000. Fiqh al-Zakah. Vol. 1 & 2. Lebonan: Muassah al-Risalah


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 0126-5008

eISSN: 0126-8694