Kata Soal dalam Dialek Perlis (Question Words in Perlis Dialect)

Fazal Mohamed Mohamed Sultan, Noriati Muhamad

Abstract


Artikel ini membincangkan kata soal dalam dialek Perlis. Data yang digunakan dalam kajian ini diambil daripada kajian lapangan yang dilakukan di negeri Perlis. Perlis adalah sebuah negeri yang kecil; terdiri daripada 3 daerah iaitu Padang Besar, Kangar dan Arau. Namun ketiga-tiga daerah ini mempunyai 22 mukim yang merangkumi 228 buah kampung. Oleh itu untuk memudahkan kajian, kawasan kajian dikenal pasti melalui grid geografi GPS yang telah dilakar berpandukan skala 5km: 1cm. Hasil daripada lakaran itu sebanyak 40 kotak grid telah dihasilkan. Setiap kotak grid itu diwakili oleh sebuah kampung. Sebanyak dua responden daripada setiap kampung telah dikenal pasti berpandukan kriteria NORMs. Data primer ini diperoleh melalui proses temu bual yang dilaksanakan terhadap responden yang menutur dialek Perlis ini. Analisis ini mendapati bahawa kata soal ini boleh dipecahkan kepada dua kategori iaitu kata soal adjung bagi kata mengkala atau bila (bila), gheno atau macam mana (bagaimana), brapa (berapa) dan awat (kenapa)) manakala kata soal komplemen pula bagi kata apa, sapo (siapa) dan mana. Analisis ini mendapati bahawa semua kata soal dalam dialek Perlis mempunyai sifat yang sama iaitu boleh hadir pada kedudukan depan, tengah dan akhir ayat soal. Kajian mendakwa bahawa kesemua kata soal dalam dialek Perlis boleh bersifat bergerak dan in-situ.

Kata kunci:Kata soal; Perlis; dialek; analisis deskriptif; partikel

Abstract

This article discusses question words in the Perlis dialect. The data used in this study were taken from a field study conducted in the state of Perlis. Perlis is a small state which composed of three districts such as Padang Besar, Kangar and Arau. However, these three districts comprise of 22 small districts encompassing 228 villages. Therefore to ease the research, the study area was identified through GPS geographical grids which were drawn up in accordance with the scale of 5km: 1cm. As a result of these grids, 40 boxes were produced. Each box of grid represents a village. Two respondents from each village were identified based on NORMs criteria. The primary data were obtained through interviewing the native speakers of the Perlis dialect. This analysis found that the question words can be broken down into two categories, adjunct question words (mengkala or bila (when), gheno or macam mana (how), brapa (how many) and awat (why), while the complement question words are apa, sapo (whom) and where. This analysis found that all the question words in the Perlis dialect have the same properties. They can be found in front, at the middle and at the end of an interogative sentence. This study claims that all the question words in the Perlis dialect can be moved and in-situ as well.

Keywords:Question words; Perlis; dialect; descriptive analysis; particle


Full Text:

PDF

References


Abdullah Hassan. 2006. Morfologi: Siri pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Kuala Lumpur: PTS Professional.

Adger, D. 2003. Core syntax: A minimalist approach. New York: Oxford University Press.

Ajid Che Kob. 2005. Dialektologi. Dlm. Linguistik Melayu, disunting oleh Zulkifley Hamid, Ramli Md Salleh & Rahim Aman, 127-141. Bangi: Penerbit UKM.

Ahmad Khair Mohd Nor. 2003. Pengantar sintaksis bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.

Asmah Hj. Omar. 2008a. Nahu kemas kini. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Asmah Hj. Omar. 2008b. Susur galur bahasa Melayu (Edisi Kedua). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ayatrohaedi. 1979. Dialektologi: Sebuah pengantar. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Perkembangan Bahasa.

Chambers, J. K. & Trudgill, P. 1980. Dialectology. UK: Cambridge University Press.

Chomsky, N. 1981. Lectures on government and binding. Dordrecht: Foris Publications.

Collin, J. T. 1996. Khazanah dialek Melayu. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Fazal Mohamed Mohamed Sultan, Nor Hashimah Jalaluddin, Zaharani Ahmad, Ajid Che Kob, Harishon Radzi. 2009. Apa menyoal siapa atau siapa menyoal apa?: Analisis Minimalis kata soal dialek utara. Jurnal Linguistik 9: 73-93.

Fazal Mohamed Mohamed Sultan & Nurulafiqah Suhaimi. 2011. Variasi kata soal “mengapa” dalam dialek Kedah: Satu analisis sintaksis. Jurnal Bahasa 11(1): 131-153.

Fazal Mohamed Mohamed Sultan & Norasmira Noordin. 2012. Kata tanya ‘mana’ dalam dialek Pulau Pinang dalam Program Minimalis. Jurnal Bahasa 12(1): 87-103.

Fazal Mohamed Mohamed Sultan & Nurulafiqah Suhaimi. 2013. Sintaksis kata tanya ‘sapa’ dalam dialek Kedah. GEMA Online™ Journal of Language Studies 13(1): 43-59.

Kartini Wahab, Rogayah Abdul Razak & Fazal Mohamed Mohamed Sultan. 2016. The verb phrase construction in Malay: A Minimalist Program approach. Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities 24(S) March: 21-32

Kamus Linguistik. 1997. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kamus Dewan (Edisi Keempat). 2007. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Tatabahasa Dewan edisi baharu. 2004. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohammad Fadzeli Jaafar, Norsimah Mat Awal, Mohammed Azlan Mis & Norhayati Lateh. 2016. The patterns of language choice at the border of Malaysia-Thailand. Indonesian Journal of Applied Linguistics 5(2): 176-185.

Nor Hashimah Jalaluddin, Fazal Mohamed Mohamed Sultan, Nurhidayah Mohd Hamid, Shakira Khairudin, & Harishon Radzi. 2011. Persepsi politik dalam dialek Kedah: Analisis semantik kognitif. Jurnal Linguistik. 12 (Mac): 13-33.

Saidatul Nornis Hj. Mahali. 2012. Situasi, peristiwa dan lakuan bahasa dalam Kalang Sama. AKADEMIKA 82(1): 3-14.

Syed Arabi Idid. 2002. Kaedah penyelidikan komunikasi dan sains sosial. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Zaharani Ahmad & Fazal Mohamed Mohamed Sultan. 2010. Tahap penguasaan Bahasa Melayu Remaja Malaysia: Analisis Aspek Tatabahasa. Jurnal Linguistik. 10: 48-61.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 0126-5008

eISSN: 0126-8694