Peranan Strategi Perniagaan terhadap Hubungan Pendedahan Modal Intelek dalam Laporan Integrasi Kos Ekuiti : Laporan Integrasi oleh Syarikat Antarabangsa

Aida Md Rashid, Noradiva Hamzah, Mohamat Sabri Hassan

Abstract


Pendedahan maklumat kewangan dan bukan kewangan memberi pengaruh yang signifikan kepada pembuatan keputusan pelaburan. Dalam ekonomi yang berasaskan pengetahuan, modal intelek merupakan maklumat bukan kewangan yang penting dalam memberi nilai sebenar syarikat dan meningkatkan daya saing dalam pasaran global. Hasil dapatan kajian lepas mendapati hubungan pendedahan modal intelek dan kos ekuiti adalah tidak konsisten. Penyelidik lepas merasakan pendedahan modal intelek dalam laporan tahunan sudah kurang relevan dalam menyampaikan maklumat prestasi sesebuah syarikat kepada pelabur. Keadaan ini disebabkan kesukaran untuk mengukur nilai modal intelek dalam laporan tahunan dan pendedahan maklumat kewangan dan bukan kewangan dilakukan secara berasingan. Selaras dengan perkembangan pelaporan korporat terkini, Laporan Integrasi (IR) diperkenalkan dengan menggabungkan laporan kewangan dan bukan kewangan yang menjadikan IR dikatakan mampu memberi nilai tambah kepada pelabur dalam proses pembuatan keputusan. Memandangkan IR merupakan bidang baharu dalam penyelidikan dan IR adalah lebih komprehensif daripada laporan konvensional, maka kajian ini penting untuk mengkaji pendedahan modal intelek dalam IR. Ciri-ciri syarikat yang pendedahan maklumat adalah strategi perniagaan pula dipilih kerana kajian mengenai hubungan antara strategi perniagaan dengan pendedahan modal intelek masih belum dijalankan. Kajian ini mempunyai dua objektif; pertama untuk mengkaji hubungan pendedahan modal intelek dalam IR ke atas kos ekuiti syarikat. Kedua, mengkaji peranan strategi perniagaan ke atas hubungan antara pendedahan modal intelek dalam IR dan kos ekuiti. Sampel kajian ini terdiri daripada IR syarikat yang tersenarai dalam Pangkalan Data International Integrated Reporting Council (IIRC). Kajian ini menggunakan analisis kandungan untuk mengukur tahap pendedahan modal intelek dan analisis regresi digunakan untuk menyiasat hubungan antara pendedahan modal intelek dan kos ekuiti dan peranan pemboleh ubah pemoderat terhadap hubungan tersebut. Hasil kajian mendapati tiada hubungan antara pendedahan modal intelek dan kos ekuiti. Namun begitu, hasil analisis selanjutnya mendapati strategi perniagaan berperanan sebagai pemoderat antara hubungan pendedahan modal intelek dalam IR dan kos ekuiti. Menariknya, analisis tambahan bagi kajian ini menunjukkan syarikat yang bersaiz besar dan menggunakan strategi pembezaan produk dalam industri berasaskan pengetahuan menanggung kos ekuiti yang berkurangan. Sebaliknya, analisis tambahan juga mendapati syarikat yang menggunakan strategi kepimpinan kos sama ada dalam industri berasaskan pengetahuan atau industri tradisional memperoleh kos ekuiti yang lebih tinggi. Hasil kajian ini relevan kepada Badan Pemantauan sama ada di peringkat antarabangsa atau di Malaysia seperti Bursa Malaysia dan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia untuk menggalakkan penggunaan IR di kalangan syarikat ke arah pendedahan yang lebih telus kerana ia membawa kepada kecekapan pasaran modal.


Keywords


Strategi perniagaan; Pendedahan modal intelek; Laporan Integrasi; Kos Ekuiti

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


This journal is indexed by:

   

 

ISSN : 2180-3838

e-ISSN : 2716-6060